AGM 2022

The Annual General Meeting will take place at 5pm on Wednesday, 4 May 2022
at the company’s premises at Brukslagarvägen 5, Nyköping.

Shareholders who wish to participate in the meeting in person or by postal vote must:

 • be entered in the share register maintained by Euroclear Sweden AB by 26 April 2022 at the latest

 • notify CTT of their participation by 28 April 2022, whether participating in person or by casting their postal vote according to the instructions in the invitation to attend

All AGM related documents are in Swedish only.

Vid årsstämman i CTT Systems AB (publ.) den 4 maj 2022 fattade årsstämman bland annat följande beslut. Styrelsens fullständiga förslag har tidigare publicerats och finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.ctt.se.
 
Fastställande av räkenskaper och ansvarsfrihet samt behandling av vinst
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkning och beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för det gångna räkenskapsåret samt godkände styrelsens förslag till behandling av vinstmedel till förfogande innefattandes en utdelning om 0,79 SEK/aktie med avstämningsdag den 6 maj 2022.
 
Styrelse, revisor och arvoden
Stämman omvalde, i enlighet med valberedningens förslag, Annika Dalsvall, Steven Buesing, Per Fyrenius, Björn Lenander och Tomas Torlöf till ordinarie styrelseledamöter samt nyval av Anna Carmo e Silva till ordinarie styrelseledamot.
 
Stämman beslöt även om omval av Tomas Torlöf till styrelsens ordförande.
 
Stämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Grant Thornton Sweden AB såsom bolagets revisionsbolag med Camilla Nilsson som huvudansvarig revisor för en period om ett år.
 
I enlighet med valberedningens förslag beslöt stämman en höjning av årligt arvode utgående till 360 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 180 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget. Vidare ska höjt arvode för ledamöter i revisionsutskottet utgå med 75 000 kronor för ordförande och med 40 000 kronor per ledamot. Arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
 
Ersättningsrapport och riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman godkände styrelsens framlagda ersättningsrapport samt antog riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsen förslag.
 
Ändring av bolagsordningen
Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag, att införa en ny bestämmelse i bolagsordningen avseende ändring av insamling av fullmakter, poströstning samt utomståendes närvaro.