AGM 2021

CTT Systems’ Annual General Meeting (“AGM”) was held on May 5, 2021 in Nyköping, Sweden.

All resolutions passed at the AGM. In order to reduce the spread of COVID-19, the Meeting was, in accordance with temporary legislation, held by postal voting only. 

All AGM related documents are in Swedish only.

Vid Årsstämma i CTT Systems AB (publ.) den 5 maj 2021 fattade årsstämman bland annat följande beslut.

Fastställande av räkenskaper och ansvarsfrihet samt behandling av vinst
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkning och beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för det gångna räkenskapsåret samt godkände styrelsens förslag till behandling av vinstmedel till förfogande innefattandes en utdelning om 1,74 SEK/aktie med avstämningsdag 7 maj 2021.

Styrelse, revisor och arvoden
Stämman omvalde, i enlighet med valberedningens förslag, Annika Dalsvall, Steven Buesing, Per Fyrenius, Björn Lenander, Anna Höjer och Tomas Torlöf till ordinarie styrelseledamöter. 

Stämman beslöt även om omval av Tomas Torlöf till styrelsens ordförande.

Stämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Grant Thornton Sweden AB såsom bolagets revisionsbolag med Camilla Nilsson som huvudansvarig revisor för en period om ett år.   

I enlighet med valberedningens förslag beslöt stämman att ett årligt oförändrat arvode ska utgå med 320 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 140 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget. Vidare ska arvode för ledamöter i revisionsutskottet utgå oförändrat med 55 000 kronor för ordförande och med 30 000 kronor per ledamot. Arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Ersättningsrapport och riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman godkände styrelsens framlagda ersättningsrapport samt antog riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.