Vid årsstämma i CTT Systems AB (publ.) den 6 maj 2020 fattade årsstämman bland annat följande beslut. 

Fastställande av räkenskaper och ansvarsfrihet samt behandling av vinst

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkning och beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för det gångna räkenskapsåret samt godkände styrelsens förslag till behandling av vinstmedel till förfogande innefattandes en utdelning om 4,05 SEK/aktie.

Styrelse, revisor och arvoden

Stämman omvalde, i enlighet med valberedningens förslag, Annika Dalsvall, Steven Buesing, Per Fyrenius, Björn Lenander och Tomas Torlöf till ordinarie styrelseledamöter. Mats Lundin hade avböjt omval.

Som ny ordinarie styrelseledamot invaldes Anna Höjer. För mer information om den nya ledamoten hänvisas till kallelsematerialet för årsstämman.

Stämman beslöt även om omval av Tomas Torlöf till styrelsens ordförande.

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag, att välja Grant Thornton Sweden AB såsom bolagets revisionsbolag med Camilla Nilsson som huvudansvarig revisor för en period om ett år.

I enlighet med valberedningens förslag beslöt stämman att ett årligt oförändrat arvode ska utgå med 320 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 140 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget. Vidare ska arvode för ledamöter i revisionsutskottet utgå oförändrat med 55 000 kronor för ordförande och med 30 000 kronor per ledamot.

Ordning för valberedningen

Stämman beslöt även i enlighet med valberedningens förslag avseende ordning för valberedningen och att gällande principer inte ska ändras.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman antog riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsen förslag.

Återköpsbemyndigande

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om återköp av bolagets egna aktier. Återköp av aktier ska ske på Nasdaq Stockholm och ske i enlighet med de regler rörande köp av egna aktier som framgår av Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter. Bemyndigandet att besluta om återköp av egna aktier får utnyttjas, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma.

Högst så många aktier får återköpas att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 5 procent av samtliga aktier i bolaget. Syftet med återköpsbemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet att under tiden fram till nästa årsstämma besluta om förändringar av bolagets kapitalstruktur och därmed bidra till ökat aktieägarvärde.

Bolagsordningsändring

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag, att bolagsordningen ska justeras på ett antal punkter för att anpassa bolagsordningen efter vissa lagändringar som har trätt i kraft eller förväntas träda i kraft under året.