CORPORATE GOVERNANCE DOCUMENTS AND INFORMATION IN SWEDISH
BOLAGSSTYRNING

This section covers and includes a list of our corporate governance documents and descriptions. The information is presented in Swedish.

BOLAGSORDNING

Bolagsordningen är de av bolagsstämman skapade regler och förutsättningar, som vid sidan av aktiebolagslagen sätter de regler och ramar som måste följas rörande verksamheten i bolaget.

BOLAGSSTYRNINGS-RAPPORT

Bolagsstyrningsrapporten innehåller sammanfattad information om ett antal viktiga bolagsstyrningsfrågor. Alla frågor kring bolagsstyrningen kan dock ej besvaras i sammanfattad form varför denna rapport skall läsas tillsammans med årsredovisningen där utförligare information finns.

INFORMATIONS-POLICY

Informationspolicyn beskriver vilka CTT-representanter som får uttala sig i olika frågor, samt hur CTT ska kommunicera med samt distribuera information till bolagets aktieägare och övriga intressenter.

INSYNSHANDEL

Personer i ledande ställning i CTT och deras närstående ska i enlighet med gällande regler anmäla transaktioner i aktier och andra finansiella instrument utgivna av CTT Systems AB (publ.). Uppgifter om sådana transaktioner går att finna på Finansinspektionens hemsida: