På årsstämman vid CTT Systems AB omvaldes Johan Lundsgård, Anders Helmner,
Björn Rönnqvist, Gert Schyborger och Maria Nordberg till ordinarie styrelseledamöter.

Som ny ordinarie styrelseledamot invaldes Henrik Ossborn, advokat och delägare i Advokatfirman Vinge.

Stämman beslöt även om omval av Johan Lundsgård till styrelsens ordförande.

Stämman beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för det gångna räkenskapsåret samt fastställde resultat och balansräkningar och godkände styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen till behandling av vinstmedel till förfogande.

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag, att inget val av revisorer behöver ske vid denna stämma då Grant Thornton Sweden AB är valt på 3 år som revisionsbolag med Anders Meyer som huvudansvarig revisor och Joakim Söderin som personvald revisor, av mandatperioden återstår nu 1 år.

Stämman beslöt att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare om högts 600 000 aktier.

Stämman beslöt även om tillsättande av en valberedning vilken årligen utses av de tre största aktieägarna i bolaget.