På årsstämman vid CTT Systems AB omvaldes Johan Lundsgård, Anders Helmner,
Lars Lindgren, Björn Rönnqvist, Gert Schyborger och Maria Nordberg till ordinarie styrelseledamöter.

Stämman beslutade även om omval av Johan Lundsgård till styrelsens ordförande.

Joakim Söderin, Grant Thornton Sweden AB, valdes av stämman som personvald revisorer i bolaget på 2 år som ersättare för Niklas Malm som slutar sin anställning som revisor vid Grant Thornton. Grant Thornton Sweden AB är sedan tidigare valt som revisionsbolag med Anders Meyer som huvudansvarig revisor. Av mandatperioden återstår 2 år.

Stämman beslöt att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare om högts 1 000 000 aktier.

Stämman beslöt även om tillsättande av en valberedning vilken årligen utses av de tre största aktieägarna i bolaget.