På årsstämman vid CTT Systems AB omvaldes Johan Lundsgård, Anders Helmner,
Björn Rönnqvist, och Henrik Ossborn till ordinarie styrelseledamöter.

Som nya ordinarie styrelseledamöter invaldes Annika Dalsvall, Director Contracts SAS Group och Tomas Torlöf, Styrelseledamot Trulscom förvaltning AB m.fl. bolag.
Stämman beslöt även om omval av Johan Lundsgård till styrelsens ordförande.

Stämman beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för det gångna räkenskapsåret samt fastställde resultat och balansräkningar och godkände styrelsens förslag till behandling av vinstmedel till förfogande.

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag, att välja Grant Thornton Sweden AB såsom bolagets revisionsbolag med Joakim Söderin som huvudansvarig revisor för en period om 1 år.

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att det av Volito AB villkorade aktieägartillskottet om 4 933 000 SEK skall återbetalas. I enlighet med bolagsordningen §11 skall aktieägartillskottet vara återbetalt i sin helhet innan utdelning från bolaget kan lämnas.

Stämman beslöt även om tillsättande av en valberedning vilken årligen utses av de tre största aktieägarna i bolaget.

CTT Systems AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2013
kl 19:00 (CET).