På årsstämman vid CTT Systems AB omvaldes Tomas Torlöf, Annika Dalsvall, Henrik Ossborn, Nicolas Pinel och Mats Lundin till ordinarie styrelseledamöter.

Som ny ordinarie styrelseledamot invaldes Göran Bronner, koncernfinanschef (CFO) Swedbank.

Stämman beslöt även om omval av Tomas Torlöf till styrelsens ordförande.

Stämman beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för det gångna räkenskapsåret samt fastställde resultat och balansräkningar och godkände styrelsens förslag till behandling av vinstmedel till förfogande innefattandes en utdelning om 0,40 SEK/aktie.

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag, att välja Grant Thornton Sweden AB såsom bolagets revisionsbolag med Joakim Söderin som huvudansvarig revisor för en period om 1 år.

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att inrätta en vinstandelsstiftelse till förmån för koncernens anställda.

Stämman beslöt även om tillsättande av en valberedning vilken årligen utses av de tre största aktieägarna i bolaget.


För ytterligare information:

Torbjörn Johansson, VD, CTT Systems AB.
Tel. 0155-20 59 01 eller E-Post:
torbjorn.johansson@ezkgx.beeweb-red.io                      

eller

Mikael Brate, CFO CTT Systems AB.
Tel. 0155-20 59 05 eller E-Post:
mikael.brate@ezkgx.beeweb-red.io          

Besök även: www.ctt.se

CTT Systems AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 maj 2015 kl 19:30 (CET).