Aktieägarna i CTT Systems AB (publ.) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 5 maj 2011 kl. 17.00 i bolagets lokaler, Brukslagarevägen 5, Nyköping.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall:

dels vara införd i den av Euroclear/VPC AB (tidigare Värdepapperscentralen), förda aktieboken senast fredagen den 29 april 2011.

dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress CTT Systems AB, Box 1042, 611 29 Nyköping, alternativt per telefax 0155-20 59 25, per telefon 0155-20 59 00 eller per mail ctt@ezkgx.beeweb-red.io  .

Anmälan skall vara bolaget till handa senast måndagen den 2 maj 2011.

I anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer adress och telefonnummer och registrerat aktieinnehav.

Aktieägare som låtit förvaltar registrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt låta inregistrera aktier i eget namn i den av Euroclear förda aktieboken. Sådan omregistrering bör begäras hos förvaltaren i god tid och måste vara verkställd senast fredagen den 29 april 2011.

Ärenden

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av två protokolljusterare samt protokollförare
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. VD har ordet
 7. Framläggande av årsredovisning samt revisionsberättelse.
 8. a.   Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och
        koncernbalansräkning.
 9. a. Fastställande av antal styrelseledamöter samt antal suppleanter.
 1. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
 2. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

b. Fastställande av antal revisorer samt revisorssuppleanter.

10. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna.

11. Val av styrelse och ev. styrelsesuppleanter.
12. Val av revisor.

13. Beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission med eller utan
      företrädesrätt för bolagets aktieägare.

14. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

15. Förslag till beslut avseende valberedning

16. Eventuellt annat ärende som ankommer på stämman enligt ABL eller bolagsordningen.

17. Stämmans avslutande.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Antalet aktier och röster i Bolaget uppgår till 11 391 438 st.
 

Fullständiga stämmohandlingar med underlag till beslutspunkterna finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.ctt.se samt kontor, se ovan angiven adress och telefonnummer. Kopior på handlingar sänds till de aktieägare som så begär det.

Från den 5 april 2011 finns även årsredovisning, redovisningshandlingar och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2010 tillgängliga enligt ovan. Till registrerade aktieägare kommer årsredovisningarna att distribueras per post den 14 april 2011.

Nyköping i mars 2011

Styrelsen