Rapportperioden april – juni 2010

·         Nettoomsättningen uppgick till MSEK 19,9 (16,1)

·         Resultat efter skatt uppgick till MSEK -6,9 (0,3)

·         Resultat per aktie uppgick till SEK -0,61 (0,02)

·         Kassaflöde före finansieringsverksamheten MSEK -0,8 (-3,0)

·         EBITDA MSEK -0,1 (-1,5)

Delåret januari – juni 2010

·         Nettoomsättningen uppgick till MSEK 39,0 (30,2)

·         Resultat efter skatt uppgick till MSEK -9,6 (-3,7)

·         Resultat per aktie uppgick till SEK -0,85 (-0,34)

·         Kassaflöde före finansieringsverksamheten MSEK -3,9 (-0,1)

·         EBITDA MSEK 1,0 (-1,4)

 

 

·         Jet2.com beställer Zonal Drying™ system till 13 st B737-300 flygplan

·         AMAC beställer Cair™ system till ett B777-200 VIP-flygplan

 

 

 

CTTs produkter Zonal Drying™, Cair™ och Crew Humidifier är standard eller option hos både Boeing och Airbus. CTT har fler än 400 system installerade hos mer än 30 flygbolag världen över. CTT har nu 16 års driftserfarenhet på Zonal Drying™ samt 10 år på Cair™ och Crew Humidifier.
IATAs rapport över bränslebesparande åtgärder inkluderar numera Zonal Drying™ som ett av de få tillgängliga systemen för eftermontering.

RAPPORTPERIODENS (APRIL – JUNI) VÄSENTLIGA HÄNDELSER

Den 19:e maj tog Lufthansa leverans av det första A380 flygplanet. CTTs Cair™ system är installerat i flygplanets första klass avdelning och kommer att höja luftfuktigheten till 25 %. Detta innebär att passagerarnas komfort och välbefinnande kommer att öka och problem som bl.a. torr hy, torra ögon, irriterade luftvägar, trötthet och jetlag. Lufthansa har beställt 15 st A380 flygplan och samtliga kommer att utrustas med CTTs Cair™ system. I samband med introduktionen av Lufthansas A380 flygplan uppmärksammades CTTs befuktningssystem Cair™ i internationell media.

 

Den 14:e juni beställde Jet2.com i England Zonal Drying™ systemet till sina 13st Boeing B737-300 flygplan. Systemen skall installeras under 2010 och 2011. Jet2.com är nu en av CTTs större kunder och har beställt Zonal Drying™ systemet till sammanlagt 29 st B757 och B737 flygplan.

 

 

Väsentliga Händelser efter RAPPORTPERIODENS utgång

Den 14:e juli fick CTT en beställning på ett Cair™ System från AMAC Aerospace, Schweiz. Systemet skall installeras under 2011 på ett Boeing B777-200 VIP flygplan.

 

PERSONAL

Det genomsnittliga antalet sysselsatta personer var under rapportperioden (apr – jun) 55 (49).

 

 

INVESTERINGAR

Investeringar har under rapportperioden (apr – jun) gjorts med MSEK 0,0 (0,1) i immateriella tillgångar. I materiella anläggningstillgångar främst avseende produktionsutrustning har investeringar gjorts med
MSEK 0,2 (0,2). Sammanlagt uppgår därmed investeringarna under rapportperioden till MSEK 0,2 (0,3).

 

FRamtidsutsikter

Provflygningarna med B787 flygplanet fortskrider i stort sett enligt plan. Vi räknar med att Boeing kommer att leverera det första flygplanet till kund innan året är slut. CTTs leveranser kommer under slutet av året att öka för att 2013 nå en takt av 10 st flygplanssystem per månad.

 

Utvecklingen av system till A350 flygplanet har kommit in i ett intressant skede. De första prototyperna har levererats till CTTs samarbetspartner Nord-Micro och därmed kan de första systemtesterna påbörjas. Airbus har nu beställningar på 535 st A350-flygplan vilket är mycket stimulerande.

 

Leveransen av det första A380 flygplanet till Lufthansa, med Cair™ systemet i första klass, öppnar stora möjligheter för CTT. Det genombrott som affären innebär för vårt system påverkar både förstaklass passagerare och andra flygbolag. Lufthansa Technik introducerade Cair™ systemet bland VIP flygplanen, nu nästan 10 år senare introducerar Lufthansa Cair™ systemet bland flygbolagen.   

 

Intresset för Cair™ systemet fortsätter att öka bland kunderna till VIP flygplan. CTT har under året offererat systemet till ett tiotal VIP flygplan. Vi utgår från att ett flertal av dessa offerter skall resultera i beställningar under det kommande året. För år 2011 och framåt räknar vi med väsentligt ökande leveranser av Cair™ system till VIP flygplan. 

 

Försäljningsutvecklingen för Zonal Drying™ systemet på retrofitmarknaden är mer svårbedömd. CTT bearbetar dock ett par intressanta prospekt som kan utmynna i större order. 

 

Bribos omsättning och resultat har under rapportperioden förbättrats och orderingång har fortsatt att öka. Catron resultat har försämrats på grund av tunga utvecklingsprojekt.

 

Styrelsen bedömer CTTs finansiella situation som oförändrat tillfredställande.

 

  

Resultat och finansiell ställning

Den gångna periodens (apr – jun) omsättning och resultat hålls uppe av en god omsättning på retrofit leveranser samt Boeing 787 leveranser. Resultatet har i perioden påverkats negativt främst av kursförändring i befintligt USD-lån och utestående terminsäkringar men även av de koncernmässiga avskrivningarna på företagsförvärven.

 

För rapportperioden (apr – jun) var nettoomsättningen MSEK 19,9 (16,1) och
resultat efter skatt MSEK -6,9 (0,3).
Kassaflödet före finansieringsverksamhet var för rapportperioden MSEK -0,8 (-3,0).

Orderboken uppgick per den 19 augusti 2010 till MSEK 96 (103) beräknat på en USD kurs på 7,35.

 

Koncernens disponibla likvida medel inklusive säkerställda lån var på balansdagen MSEK 12,7 (11,9).
CTT har en säkerställd bankfinansiering om sammanlagt 41,3 (49,7) MSEK. På balansdagen var denna kredit utnyttjad med 31,0  (39,9) MSEK.

 

Långfristiga räntebärande låneskulder uppgick till MSEK 13,7 (23,3).

Kortfristiga räntebärande låneskulder uppgick till MSEK 17,3 (16,6).

 

Soliditeten per den 30 juni 2010 uppgick till 36 % (30 %) och eget kapital till MSEK 33,3 (25,7).

CTT har valutaterminsäkrat delar av 2010 och 2011års omsättning till en dollarkurs på i genomsnitt 7,53 USD/SEK. Värdeförändringen i det i koncernen redovisade marknadsvärdet av utestående terminsäkringar i USD per 2010-06-30 medförde för rapportperioden en finansiell kostnad/intäkt om MSEK -3,2. Då CTT i dagsläget har en större del än tidigare av omsättningen valutaterminsäkrat har en större del än tidigare av tillgängligt låneutrymme i banken fått avsättas som garanti för detta.

 

Risker och osäkerhetsfaktorer

Riskerna i koncernens verksamhet kan generellt delas in i operationella risker relaterade till affärsverksamheten och finansiella risker relaterade till finansverksamheten. Ingen avgörande förändring av väsentliga risker eller osäkerhetsfaktorer har skett under perioden. En detaljerad redovisning av CTTs risker, osäkerhetsfaktorer samt hantering av de samma återfinns i bolagets årsredovisning per 2009-12-31.

 

 

Moderbolaget

För rapportperioden (apr – jun) var nettoomsättningen MSEK 14,8 (14,8)
och resultat efter skatt MSEK -0,4 (-1,5).
Kassaflödet före finansieringsverksamhet var för rapportperioden MSEK 3,2 (-3,4).

 

Moderbolagets disponibla likvida medel inklusive säkerställda lån var på balansdagen MSEK 10,0 (9,4).

Moderbolaget har en säkerställd bankfinansiering om sammanlagt 36,5 (44,3) MSEK. På balansdagen var denna kredit utnyttjad med 27,7  (36,0) MSEK.

 

Investeringarna under rapportperioden (apr – jun) uppgår till MSEK 0,1 (0,3) Genomsnittliga antalet anställda under rapportperioden har varit 36 (38).

 

Transaktioner med närstående

I rapportperioden har inga transaktioner med närstående genomförts. I den mån transaktioner och överenskommelser om tjänster med närstående träffas, sker dessa alltid på marknadsmässiga villkor.

 

Redovisnings- och värderingsprinciper

Sedan den 1 juli 2007 upprättar CTT Systems sin koncernredovisning enligt International Financial Reporting Standards (IFRS/IAS). I enlighet med omarbetade IAS 1 är totalresultatet (dvs. inklusive eget kapitaltransaktioner) för perioden identiskt med periodens resultat.  I övrigt har samma redovisningsprinciper och värderingsmetoder tillämpats som i senaste årsredovisningen.

 

Ekonomisk information

Delårsrapport kvartal 3 2010                                                                                          2010-11-19

Bokslutskommuniké 2010                                                                                               2011-02-18

                                                                                                                                                                   

 

Denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför. Informationen är sådan som CTT Systems AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 aug 2010 klockan 08:30.

 

 

 

 

Nyköping 19 augusti 2010

CTT Systems AB (publ.)

                                                                                  

     Johan LundsgårdStyrelsens ordförande  
     Anders HelmnerStyrelseledamot     Lars LindgrenStyrelseledamot     Björn RönnqvistStyrelseledamot
    Gert SchyborgerStyrelseledamot     Maria NordbergStyrelseledamot     Torbjörn JohanssonVerkställande direktör

 

 

 

 

 

 

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

 

 

 

 

För mer information kontakta:

 

Torbjörn Johansson VD                                                                   Mikael Brate Ekonomichef

CTT Systems AB                                                                               CTT Systems AB

Box 1042                                                                                            Box 1042

611 29 NYKÖPING                                                                           611 29 NYKÖPING

Tel: 0155-20 59 00                                                                            Tel: 0155-20 59 00

Fax: 0155-20 59 25                                                                          Fax: 0155-20 59 25

E-mail:  torbjorn.johansson@ezkgx.beeweb-red.io                                               E-mail: mikael.brate@ezkgx.beeweb-red.io

Hemsida: www.ctt.se                                                      Organisationsnr: 556430-7741