Rapportperioden april – juni 2012

· Nettoomsättningen uppgick till MSEK 36,7 (19,6)
· Resultat efter skatt uppgick till MSEK 1,7 (-5,0)
· Resultat per aktie uppgick till SEK 0,15 (-0,44)
· Kassaflöde från den löpande verksamheten MSEK -7,9 (-1,3)
· EBITDA MSEK 5,2 (-3,1)

Delåret januari – juni 2012

· Nettoomsättningen uppgick till MSEK 73,6 (39,6)
· Resultat efter skatt uppgick till MSEK 5,3 (-6,1)
· Resultat per aktie uppgick till SEK 0,46 (-0,53)
· Kassaflöde från den löpande verksamheten MSEK 11,5 (-6,8)
· EBITDA MSEK 11,4 (-4,5)

·  Beställningar på Cair™ systemet till sammanlagt 7 st VIP-flygplan

Rapportperiodens (APR – JUN) väsentliga händelser

I början av april fick CTT en beställning från PATS Aircraft Systems på Cair™ systemet till ett BBJ3 VIP- flygplan. Systemet skall levereras under hösten 2012. PATS Aircraft Systems är ett Completion Center på USAs östkust och det är första gången de beställer ett system från CTT.

I mitten av april beställde AMAC Aerospace i Schweiz Cair™ systemet till ett A319 VIP-flygplan. Systemet levererades i juni 2012.

I början av juni fick CTT en beställning på ett Cair™ system från Associated Air Center (AAC) i Dallas, USA. Systemet skall installeras under 2013 i ett Airbus A330-200 VIP-flygplan.

I mitten av juni beställde från L-3 Platform Integration baserade i Waco USA Cair™ systemet till ytterligare ett B747-8 VIP-flygplan. Systemet skall levereras på våren 2013.

De utökade produktionslokalerna färdigställdes under rapportperioden. I och med denna investering har CTT fördubblat produktionslokalernas yta i Nyköping för att kunna möta den ökande leveranstakten.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

I början av juli månad fick CTT en beställning på ett Cair™ System från AMAC Aerospace. Systemet skall installeras under 2013 i ett Boeing B747-8 VIP-flygplan.

Den 10:e augusti beställde Lufthansa Technik Cair™ Systemet till ytterligare ett B747-8 VIP-flygplan. Systemet skall levereras under våren 2013.

Den 20:e augusti erhölls en beställning från Gore Design Completions, Texas USA på Cair™ Systemet till ett A330-200 VIP-flygplan.

I slutet av juni slutbesiktigades Bribo´s nya fabrikslokaler i Nybro och produktionsstart var den 6 aug.

PERSONAL

Det genomsnittliga antalet sysselsatta personer var under rapportperioden (apr-jun) 72 (59).

INVESTERINGAR

Investeringar har under rapportperioden (apr -jun) gjorts med MSEK 1,3 (0,0) i immateriella tillgångar vilket i huvudsak består i aktiverade utvecklingskostnader. Investeringar i nybyggnation i Bribo AB men även i utbyggnad av produktionsytor hos moderbolaget har gjorts med MSEK 9,1 (0,4). Sammanlagt uppgår därmed investeringarna under rapportperioden till MSEK 10,4 (0,4).

FRAMTIDSUTSIKTER

Under den resterande delen av år 2012 förväntas leveranserna av system till Boeings B787 flygplan att öka. Samtidigt kommer försäljningen av reservdelar att vara fortsatt hög. CTT räknar med att leveranstakten till Boeing kommer att öka ytterligare under år 2013.

Orderingången avseende VIP-flygplan har hittills under år 2012 varit mycket god. CTT har redan fått beställningar på Cair™ System till 9 st VIP flygplan. Det är också mycket positivt att CTT har fått beställningar på systemet till 5 st B747-8 VIP-flygplan. B747-8 är flaggskeppet vad gäller VIP-flygplan och att CTTs Cair™ System väljs till dessa flygplan innebär stora marknadsfördelar för CTT. Mycket talar för att de flesta större VIP-flygplan i framtiden kommer att utrustas med CTTs Cair™ System.

Catron’s Intercom-projekt har nu kommit in i fasen leveranser av hårdvara. Testutrustning är levererad och det första flygplanssystemet kommer att levereras under hösten 2012. Detta innebär att Catron kommer att ha en fortsatt hög omsättning under resten av år 2012.

Med de nu fördubblade produktionsytorna på Bribo och att de nya lokalerna har optimerats ur produktionsflödes-synpunkt så har nu Bribo förutsättningarna att inte bara klara CTT´s volymsökning, utan har nu även möjlighet att öka omsättningen vad gäller externa kunder.

KONCERNENS RESULTAT OCH FINANSIELLA STÄLLNING

För rapportperioden (apr-jun) var nettoomsättningen MSEK 36,7 (19,6) och
resultat efter skatt MSEK 1,7 (-5,0).
Kassaflödet från den löpande verksamheten var för rapportperioden MSEK -7,9 (-1,3).

Koncernens orderbok uppgick per den 23 aug 2012 till MSEK 158 (175) beräknad på en USD kurs på 6,70.

Koncernens disponibla likvida medel inklusive säkerställda lån var på balansdagen MSEK 10,0 (7,2).
CTT har en säkerställd bankfinansiering om sammanlagt MSEK 63,2 (48,5). På balansdagen var denna kredit utnyttjad med MSEK 54,0 (43,2).

Långfristiga räntebärande låneskulder uppgick till MSEK 35,8 (26,1).

Kortfristiga räntebärande låneskulder uppgick till MSEK 18,2 (17,1).

Soliditeten per den 30 juni 2012 uppgick till 38 % (33 %) och eget kapital till MSEK 68,8 (34,6).
CTT har 1,1 MUSD i valutaterminer utestående per den 30 juni 2012 till en genomsnittlig kurs

på 7,05 USD/SEK. Styrelsen bedömer koncernens finansiella situation som tillfredställande.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Riskerna i koncernens verksamhet kan generellt delas in i operationella risker relaterade till affärsverksamheten och finansiella risker relaterade till finansverksamheten. Ingen avgörande förändring av väsentliga risker eller osäkerhetsfaktorer har skett under perioden. En detaljerad redovisning av CTTs risker, osäkerhetsfaktorer samt hantering av de samma återfinns i bolagets årsredovisning per 2011-12-31.

MODERBOLAGETS RESULTAT OCH FINANSIELLA STÄLLNING

För rapportperioden (apr-jun) var nettoomsättningen MSEK 24,6 (15,0)
och resultat efter skatt MSEK 0,2 (-2,9).
Kassaflöde från den löpande verksamheten var för rapportperioden MSEK -4,9 (-4,1).

Moderbolagets disponibla likvida medel inklusive säkerställda lån var på balansdagen MSEK 8,1 (4,3).

Moderbolaget har en säkerställd bankfinansiering om sammanlagt MSEK 44,5 (42,8). På balansdagen var denna kredit utnyttjad med MSEK 40,0 (39,4).

Investeringarna under rapportperioden (apr-jun) uppgår till MSEK 3,3 (0,1). Genomsnittliga antalet anställda under rapportperioden har varit 46 (36).

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Under rapportperioden har följande transaktioner med närstående genomförts:

– Catron Design AB (Bertil Söderberg) MSEK 0,6 som ersättning för konsultinsatser och hyra av lokaler.
I den mån transaktioner och överenskommelser om tjänster med närstående träffas, sker dessa alltid på marknadsmässiga villkor.

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Denna rapport har, för koncernen, upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga regler i Årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagens 9 kapitel, Delårsrapport. Redovisningsprinciper som tillämpats för koncernen och moderbolaget överensstämmer, om ej annat anges nedan, med de redovisningsprinciper som användes vid upprättandet av den senaste årsredovisningen.

NYA OCH ÄNDRADE REDOVISNINGSPRINCIPER 2012

Nya eller reviderade IFRS samt tolkningsuttalanden från IFRIC har ej haft någon väsentlig effekt på koncernens eller moderbolagets finansiella ställning, resultat eller upplysningar.

EKONOMISK INFORMATION

Delårsrapport kvartal 3 2012                                                                                          2012-11-16

Bokslutskommuniké 2012                                                                                               2013-02-15

Denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen står inför. Informationen är sådan som CTT Systems AB (publ.) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 aug 2012 klockan 08:30 (CET).

Nyköping 23 augusti 2012

Styrelsen

CTT Systems AB (publ.)

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.