Räkenskapsåret januari – december 2012

· Nettoomsättningen uppgick till MSEK 152,1 (100,2)
· Resultat efter skatt 1) uppgick till MSEK 2,7 (23,2)
· Resultat per aktie uppgick till SEK 0,24 (2,04)
· Kassaflöde från den löpande verksamheten MSEK 20,0 (-12,4)
· EBITDA MSEK 21,2 (3,2)

Kvartalet oktober – december 2012

· Nettoomsättningen uppgick till MSEK 46,6 (42,1)
· Resultat efter skatt 1) uppgick till MSEK -3,3 (32,0)
· Resultat per aktie uppgick till SEK -0,29 (2,81)
· Kassaflöde från den löpande verksamheten MSEK 3,9 (-3,6)
· EBITDA MSEK 7,2 (6,9)

· easyJet utvärderar Zonal Drying systemet
· B787 flygplanet beläggs med temporärt flygförbud

Räkenskapsårets väsentliga händelser

CTT fick under år 2012 sitt ekonomiska genombrott. Nettomsättningen för CTT koncernen ökade under året med 52%, EBIT förbättrades från -4,7 MSEK till 13,4 MSEK. CTTs moderbolag ökade omsättningen med 61% och EBIT förbättrades från -9,1 MSEK till 5,6 MSEK. Catron ökade omsättningen med 56% och EBIT till 8,7 MSEK. Bribo ökade omsättningen med 10% och presterade ett EBIT på 2,2 MSEK, trots extraordinära kostnader på grund av flytten.

Under år 2012 har CTT fått beställningar på Cair™ System till 10 st VIP flygplan, från åtta olika Completion Centers. Bland dessa flygplan ingick tre stycken B747-8 flygplan, och ytterligare två stycken Wide-Body flygplan.  

Den största Zonal Drying kunden under 2012 var det engelska bolaget Jet2.com som beställde systemet till sammanlagt fem flygplan, fyra B737-300 och ett B757-200 flygplan. Ny kund var det engelska flygbolaget Titan Airways som beställde systemet till två st B737-300QC flygplan. Transavia i Holland beställde systemet till ett B737-800.  

Boeing levererade under 2012 samanlagt 46 st B787 flygplan till 8 olika flygbolag. CTT har ökat sina leveranser av system till Boeing och levererade under året system till 51 st flygplan.  

I slutet av 2012 passerade CTT en milstolpe i A350 programmet när man levererade befuktare och avfuktare till Airbus andra provflygplan. Första flygning av A350 flygplanet planeras ske under år 2013 och CTTs system kommer att utprovas i provflygplan två.  

Catron levererade det första Intercom-systemet godkänt för flygning till SAAB under hösten 2012.

Under första halvåret 2012 färdigställdes Bribos nya fabrikslokaler och inflytning skedde under juli månad.

Under år 2012 levererade CTT 16 st Zonal Drying™ system till flygbolag, 11 st Cair™ system till VIP flygplan, 21 st befuktare till A380 flygplanet samt system till 51 st B787 flygplan.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

I början av januari 2013 fick CTT beställningar på fem st Zonal Drying™ System från det engelska flygbolaget Jet2.com, ett VIP BBJ747-8 Cair™ system från Associated Air Center i Dallas och ett VIP A321 Cair™

System från Comlux Completion i Indianpolis. Zonal Drying Systemen, skall levereras till

sommaren 2013 och Cair™ systemen skall levereras under 2013 respektive 2014.

Den 16:e januari 2013 utfärdade den amerikanska luftfartsmyndigheten FAA ett så kallat ”emergency airworthiness directive” som tillfälligt stoppar alla flygningar med USA registrerade Boeing B787 flygplan. Övriga luftfartsmyndigheter i världen där B787 flygplan opererar följde FAAs beslut vilket innebar att samtliga B787 flygplan förbjöds att flyga. Anledningen till FAAs beslut var de två incidenter med flygplanets batteri som drabbade de Japanska flygbolagen JAL och ANA.

Den 5:e februari 2013 offentliggjorde det engelska flygbolaget easyJet att man har startat utprovningen av CTTs Zonal Drying system. easyJet skall under ett år utvärdera systemet i 4 st A320 flygplan med målsättningen att därefter installera systemet i hela sin flygplansflotta, som för närvarande består av cirka 200 st A319 och A320 flygplan.

Personal

Det genomsnittliga antalet sysselsatta personer var under räkenskapsåret (jan-dec) 72 (61), varav 60 (51) män och 12 (10) kvinnor. Under kvartalet (okt-dec) var det genomsnittliga antalet sysselsatta personer 77 (63).

Investeringar

Investeringar har under räkenskapsåret (jan-dec) gjorts med MSEK 6,5 (0,8) i immateriella tillgångar vilket i huvudsak består i aktiverade utvecklingskostnader. Investeringar i nybyggnation i Bribo AB men även i utbyggnad av produktionsytor hos moderbolaget har gjorts med MSEK 18,3 (8,4).

Framtidsutsikter

Trots de allvarliga incidenterna med B787 flygplanets batteri och det följande flygförbudet fortsätter Boeing produktionen av flygplanet som planerat. CTT levererar system i samma takt som innan flygstoppet och leveranstakten planeras öka ytterligare under 2013. CTT räknar dock med att försäljningen av reservdelar kommer att minska under året eftersom det finns risk för att färre flygplan än planerat kommer att levereras.

CTT lyckades år 2012 återigen mycket väl med försäljningen av Cair™ systemet till VIP flygplan. Under 2013 kommer därför leveranserna av VIP-system att öka, framförallt tack vare systemen till B747-8 VIP-flygplanen. Däremot räknar CTT med att beställningarna till stora VIP flygplan kommer att mattas av något. Detta främst på grund av att Boeing kommer att leverera färre B747-8 VIP-flygplan under de kommande åren.

Intresset för Zonal Drying™ systemet bland flygbolagen har ökat under året. easyJets beslut att utvärdera systemet är mycket positivt. CTT har inte bara chansen till en mycket stor beställning, easyJet är dessutom ett mycket välrenommerat lågprisbolag som kan påverka andra flygbolag att investera i ett det kostnadsbesparande Zonal Drying™ systemet. CTT bearbetar ytterligare ett antal intressanta prospekt vilket borde resultera i en ökande orderingång vad gäller Zonal Drying™ system.

Catron har nu i princip slutfört utvecklingen av Intercom-systemet. Under våren 2013 kommer de sista systemen att levereras till SAAB. Stora ansträngningar görs för att vinna ytterligare affärer inom området avancerade kommunikationssystem och ett par prospekt ser lovande ut.

Bribos externa omsättning minskade år 2012 jämfört med föregående år. Det berodde på en nedgång i konjunkturen men också på att Bribo, på grund av flytten, var mindre aktiva på försäljningssidan. Detta kompenserades dock med ökande beställningar från CTT, vilket innebar att Bribo trots allt ökade omsättningen till 19,4 MSEK. Speciellt glädjande var att man i sista kvartalet omsatte 6,4 MSEK vilket visar att Bribo i de nya lokalerna har blivit ännu effektivare.

Koncernens Resultat och Finansiella ställning

För räkenskapsåret (jan-dec) var nettoomsättningen MSEK 152,1 (100,2).

och resultat efter skatt MSEK 2,7 (23,2).
Kassaflödet från den löpande verksamheten var för räkenskapsåret MSEK 20,0 (-3,2).

Koncernens orderbok uppgick per den 1 feb 2013 till MSEK 116 (154) beräknad på en USD kurs på 6,30.

Koncernens disponibla likvida medel inklusive säkerställda lån var på balansdagen MSEK 11,1 (18,0) och en säkerställd bankfinansiering finns om sammanlagt MSEK 61,3 (62,9). På balansdagen var denna kredit utnyttjad med MSEK 51,7 (51,4).

Långfristiga räntebärande låneskulder uppgick till MSEK 26,5 (34,9).

Kortfristiga räntebärande låneskulder uppgick till MSEK 25,3 (16,5).

Soliditeten per den 31 december 2012 uppgick till 38 % (37 %) och eget kapital till MSEK 66,2 (63,5).
Per den 31 december 2012 var 0,5 MUSD i valutaterminer utestående till en genomsnittlig kurs på 7,07 USD/SEK. Styrelsen bedömer koncernens finansiella situation som tillfredställande.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Riskerna i koncernens verksamhet kan generellt delas in i operationella risker relaterade till affärsverksamheten och finansiella risker relaterade till finansverksamheten. Ingen avgörande förändring av väsentliga risker eller osäkerhetsfaktorer har skett under perioden. En detaljerad redovisning av CTTs risker, osäkerhetsfaktorer samt hantering av de samma återfinns i bolagets årsredovisning per 2011-12-31.

Avsättning för villkorad köpeskilling

Överförd ersättning (Köpeskillingen) avseende dotterbolaget Catron, som förvärvades i november 2009, bestod av en fast del och en rörlig del, i form av en villkorad köpeskilling. Den villkorade köpeskillingen baseras på Catron’s resultat fr.o.m. förvärvstidpunkten t o m 2012, köpeskillingen är nu således slutligt fastställd och inga mer framtida justeringer kommer att ske.

Catron’s resultatutveckling har under 2012 varit bättre än förväntat, innebärande att den tidigare beräkningen av den villkorade köpeskillingen, vilken redovisas som en avsättning i moderbolaget och koncernen, har justerats uppåt med MSEK 0,8. I redovisningen får detta också följden att det redovisade värdet på aktierna i Catron och de immateriella tillgångar som är hänförliga till förvärvet justeras retroaktivt. I koncernen medför detta att avskrivningarna för 2012 baseras på de justerade värdena på de immateriella tillgångarna. Sammantaget ger det en negativ resultateffekt i koncernen på MSEK 0,1 för 2012.

Koncernens ingående balans samt kvartalsredovisningarna för 2012 har, av jämförelseskäl, justerats med den reviderade bedömningen av den villkorade köpeskillingen. CTT har valt att inte förtidstillämpa de uppdaterade IFRS 3 och IAS 27. Följaktligen redovisas förvärvet av Catron enligt tidigare versioner av IFRS 3 och IAS 27. Detta innebär, som framgår ovan, att en retroaktiv justering sker av den ursprungliga förvärvsanalysen till skillnad från de uppdaterade reglerna där en justering av den villkorade köpeskillingen skall redovisas direkt mot totalresultatet.

Uppskjuten skatt

I koncernen finns ett ackumulerat skattemässigt underskott uppgående till ca: 171 MSEK motsvarande en total uppskjuten skattefordran på ca: 38 MSEK. Styrelsen gjorde inför boksluten 2009, 2010 och 2011 bedömningen, mot bakgrund av utvecklingen på marknaden för CTT:s produkter, att tillräcklig säkerhet förelåg om framtida överskott för att delar av den uppskjutna skattefordringen på underskottet skulle kunna redovisas som tillgång i balansräkningen. Av detta skäl tillgångs- och intäktsfördes en uppskjuten skatt på 8 MSEK i fjärde kvartalet 2009, 10 MSEK i fjärde kvartalet 2010 och de resterande 30 MSEK i fjärde kvartalet 2012.
Styrelsen har per 2012-12-31 gjort en ny samlad bedömning av förutsättningarna för framtida överskott baserad på leveransbedömningar för kommande fyraårsperiod vilken stödjer värderingen av den uppskjutna skatten i balansräkningen.

Förändrad bolagsskatt

Bolagets uppskjutna skattefordran påverkas nu av den sänkta bolagsskatten från 26,3% till 22,0%. Denna sänkning har minskat värdet av bolagets uppskjutna skattefordran med MSEK 7,3 vilket påverkar resultatet efter skatt i kvartal 4 2012 negativt med MSEK 7,3.

Moderbolaget Resultat och Finansiella ställning

För räkenskapsåret (jan-dec) var nettoomsättningen MSEK 106,8 (66,1)
och resultat efter skatt MSEK 3,8 (26,2).
Kassaflödet från den löpande verksamheten var för räkenskapsåret MSEK 12,2 (-17,6).

Moderbolagets disponibla likvida medel inklusive säkerställda lån var på balansdagen MSEK 8,8 (4,6).

Moderbolaget har en säkerställd bankfinansiering om sammanlagt MSEK 43,4 (44,4). På balansdagen var denna kredit utnyttjad med MSEK 36,1 (42,8).

Investeringarna under räkenskapsåret (jan-dec) uppgår till MSEK 12,0 (3,3). Genomsnittliga antalet anställda under räkenskapsåret har varit 43 (37).

Styrelsen kommer att föreslå stämman 2013 att besluta om återbetalning av aktieägartillskottet om 4,9 MSEK till Volito AB. Någon utdelning för räkenskapsåret föreslås inte.

Transaktioner med närstående

Under räkenskapsåret har följande transaktioner med närstående genomförts:

– Catron Design AB (Bertil Söderberg) MSEK 2,5 som ersättning för konsultinsatser och hyra av lokaler. 0,8 MSEK av beloppet utgörs av en sista avsättning för tilläggsköpeskilling för förvärvet av Catron Elektronik AB.

I den mån transaktioner och överenskommelser om tjänster med närstående träffas, sker dessa alltid på marknadsmässiga villkor.

Redovisnings- och värderingsprinciper

Denna rapport har, för koncernen, upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga regler i Årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagens 9 kapitel, Delårsrapport. Redovisningsprinciperna som tillämpats för koncernen och moderbolaget överensstämmer, om ej annat anges nedan, med de redovisningsprinciper som användes vid upprättandet av den senaste årsredovisningen.

Nya och ändrade redovisningsprinciper 2012

Nya eller reviderade IFRS samt tolkningsuttalanden från IFRIC har ej haft någon väsentlig effekt på koncernens eller moderbolagets finansiella ställning, resultat eller upplysningar.

Ekonomisk information

Årsredovisning 2012 publiceras på www.ctt.se                                                            2013-04-11

Årsstämma                                                                                                                        2013-05-16

Delårsrapport kvartal 1 2013                                                                                          2013-05-16

Delårsrapport kvartal 2 2013                                                                                          2013-08-23

Delårsrapport kvartal 3 2013                                                                                          2013-11-15

Denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen står inför. Informationen är sådan som CTT Systems AB (publ.) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 feb 2013 klockan 08:30 (CET).

Nyköping 14 februari 2013

CTT Systems AB (publ.)