Räkenskapsåret januari – december 2011

· Nettoomsättningen uppgick till MSEK 100,2 (69,2)
· Resultat efter skatt uppgick till MSEK 23,2 (-2,3)
· Resultat per aktie uppgick till SEK 2,04 (-0,20)
· Kassaflöde före finansieringsverksamheten MSEK -12,4 (-15,3)
· EBITDA MSEK 3,2 (-5,4)

Kvartalet oktober – december 2011

· Nettoomsättningen uppgick till MSEK 42,1 (17,7)
· Resultat efter skatt uppgick till MSEK 32,0 (5,2)
· Resultat per aktie uppgick till SEK 2,81 (0,45)
· Kassaflöde före finansieringsverksamheten MSEK -3,6 (-5,3)
· EBITDA MSEK 6,9 (-3,0)
·  Boeing levererade första B787 flygplanet till Japanska ANA

RÄKENSKAPSÅRETS VÄSENTLIGA HÄNDELSER

Under år 2011 har CTT fått beställningar på Cair™ system till sammanlagt 9 st VIP flygplan, från sju olika Completion Centers. Det är värt att notera att bland dessa flygplan ingick två B777 flygplan och ett B747-8 flygplan, därmed har CTT nu fått beställningar på Cair™ systemet till Airbus och Boeings samtliga flygplansmodeller som används som VIP flygplan. Dessutom fick CTT den första beställningen på ett Cair™ system för att uppgradera ett äldre B777 flygplan. Det är första gången CTT har fått en så kallad retrofit beställning till ett VIP flygplan.  

I slutet av maj beställde Flydubai (UAE) Zonal Drying™ systemet till 31 st B737-800 flygplan. Systemet skall installeras av Boeing under produktionen av flygplanen. De första systemen levererades i slutet av 2011 och de sista systemen kommer att levereras under år 2015. Under året fick CTT dessutom beställningar på två Zonal Drying™ system till Transavia och ett till Thomas Cook.

Den 21 mars 2011 blev CTTs dotterbolag Catron Elektronik AB utvalda att leverera det integrerade Audio systemet till ett antal SAAB 2000 flygplan som SAAB på uppdrag från en kund utrustar med övervakningssystem.

Den 26:e september levererade Boeing det första B787 flygplanet till det Japanska flygbolaget ANA. Boeing har till dags dato levererat sammanlagt 5 flygplan till ANA och passagerarna har mottagit det nya flygplanet mycket positivt. ANA öppnade i mitten av januari 2012 upp den första långdistanslinjen med B787 till Frankfurt i Tyskland.

Bribo sålde den sista september sin fastighet till Nybro kommun. Samtidigt köpte Bribo en industritomt av kommunen för att där bygga nya lokaler. De nya lokalerna beräknas vara färdiga för inflyttning till juli månad 2012.

Under år 2011 levererade CTT 18 st Zonal Drying™ system till flygbolag, 6 st Cair™ system till VIP flygplan, 12 st befuktare och en Zonal Dryer till A380 flygplanet samt system till 33 st B787 flygplan. Totalt har nu CTT levererat Zonal Drying™ system till knappt 400 st flygplan och Cair™ system till 39 st VIP flygplan.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

I januari 2012 fick CTT ytterligare en beställning på ett Cair™ system från Comlux America i Indianapolis, USA. Systemet skall installeras våren/sommaren 2012 i ett B757 VIP flygplan. Detta blir CTTs andra retrofit installation i ett VIP flygplan.

Under januari månad fick CTT dessutom en beställning på Zonal Drying™ systemet till 4 st B737-300 flygplan från ett engelskt flygbolag.

PERSONAL

Det genomsnittliga antalet sysselsatta personer var under räkenskapsåret (jan- dec) 61 (54), varav 51 (45) män och 10 (9) kvinnor. Under kvartalet (okt-dec) var det genomsnittliga antalet sysselsatta personer 63 (56).

INVESTERINGAR

Investeringar har under räkenskapsåret (jan-dec) gjorts med MSEK 0,8 (1,2) i immateriella tillgångar vilket i huvudsak består i aktiverade utvecklingsutgifter. I materiella anläggningstillgångar främst avseende pågående nybyggnation i Bribo AB har investeringar gjorts med MSEK 8,4 (1,3). Sammanlagt uppgår därmed investeringarna under räkenskapsåret till MSEK 9,2 (2,5).

FRAMTIDSUTSIKTER

En stor del av CTTs omsättningsökning under fjärde kvartalet 2011 beror av att CTT kunnat starta reservdelsleveranserna till B787 programmet. CTT räknar med att reservdelsförsäljningen kommer att fortsätta på en hög nivå de närmsta åren eftersom B787 flygplanet är sålt till så många olika flygbolag och att de behöver ha reservdelar tillgängliga för att garantera flygplanets tillgänglighet. Serieleveranserna till Boeing kommer också att öka under 2012 och 2013. Boeing räknar med att leverera 10 st B787 flygplan per månad från slutet av 2013.

År 2011 var ett bra år för CTT på VIP flygplansmarknaden. Orderingången var bra och leveranstakten ökade markant jämfört med år 2010. Vad som är extra glädjande är att CTT det senaste halvåret har fått beställningar på Cair™ systemet till två stycken ”gamla” VIP flygplan. Det finns goda möjligheter för CTT att sälja till fler begagnade VIP flygplan när de uppgraderar kabinen i samband med större underhåll. Under 2012 börjar Boeing leverera B747-8 flygplan till Completion Centers vilket innebär att CTT räknar med att få ytterligare beställningar av Cair™ systemet till dessa flygplan.

Catron hade ett mycket starkt sista kvartal 2011. Både omsättning och resultat förbättrades markant. Catrons utveckling bedöms vara fortsatt positiv under 2012.  

Bribo ökade omsättningen under 2011 med drygt 30% med fortsatt god marginal. Bribos omsättning bedöms fortsätta att öka de närmsta åren främst beroende av CTTs framtida expansion. Byggnationen av Bribos nya lokaler går enligt plan och lokalerna kommer att invigas i slutet av sommaren 2012.

KONCERNENS RESULTAT OCH FINASIELLA STÄLLNING

För räkenskapsåret (jan-dec) var nettoomsättningen MSEK 100,2 (69,2) och
resultat efter skatt MSEK 23,2 (-2,3).
Kassaflödet före finansieringsverksamheten var för räkenskapsåret MSEK -12,4 (-15,3).

Koncernens orderbok uppgick per den 9 feb 2012 till MSEK 154 (107) beräknat på en USD kurs på 6,70.

Koncernens disponibla likvida medel inklusive säkerställda lån var på balansdagen MSEK 18,0 (13,8).
CTT har en säkerställd bankfinansiering om sammanlagt MSEK 62,9 (50,1). På balansdagen var denna kredit utnyttjad med MSEK 51,4 (37,1).

Långfristiga räntebärande låneskulder uppgick till MSEK 34,9 (19,4).
Kortfristiga räntebärande låneskulder uppgick till MSEK 16,5 (17,7).

Soliditeten per den 31 december 2011 uppgick till 37 % (39 %) och eget kapital till MSEK 63,6 (40,7).
CTT har inga valutaterminsäkringar utestående per den 31 december 2011.

Koncernens operativa kassaflöde var positivt under fjärde kvartalet 2011. Styrelsen bedömer koncernens finansiella situation som tillfredställande.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Riskerna i koncernens verksamhet kan generellt delas in i operationella risker relaterade till affärsverksamheten och finansiella risker relaterade till finansverksamheten. Ingen avgörande förändring av väsentliga risker eller osäkerhetsfaktorer har skett under perioden. En detaljerad redovisning av CTTs risker, osäkerhetsfaktorer samt hantering av de samma återfinns i bolagets årsredovisning per 2010-12-31.

AVSÄTTNING FÖR VILLKORAD KÖPESKILLING

Överförd ersättning (Köpeskillingen) avseende dotterbolaget Catron, som förvärvades i november 2009, bestod av en fast del och en rörlig del, i form av en villkorad köpeskilling. Den villkorade köpeskillingen baseras på Catron’s resultat fr.o.m. förvärvstidpunkten t o m 2012. Catron’s resultatutveckling har under 2011 varit bättre än förväntat, innebärande att den tidigare beräkningen av den villkorade köpeskillingen, vilken redovisas som en avsättning i moderbolaget och koncernen, har justerats uppåt med MSEK 2,1. I redovisningen får detta också följden att det redovisade värdet på aktierna i Catron och de immateriella tillgångar som är hänförliga till förvärvet justeras retroaktivt. I koncernen medför detta att avskrivningarna för 2011 baseras på de justerade värdena på de immateriella tillgångarna. Sammantaget ger det en negativ resultateffekt i koncernen på MSEK 0,3 för 2011.

Koncernens ingående balans samt kvartalsredovisningarna för 2011 har, av jämförelseskäl, justerats med den reviderade bedömningen av den villkorade köpeskillingen. CTT har valt att inte förtidstillämpa de uppdaterade IFRS 3 och IAS 27. Följaktligen redovisas förvärvet av Catron enligt tidigare versioner av IFRS 3 och IAS 27. Detta innebär, som framgår ovan, att en retroaktiv justering sker av den ursprungliga förvärvsanalysen till skillnad från de uppdaterade reglerna där en justering av den villkorade köpeskillingen skall redovisas direkt mot totalresultatet.

UPPSKJUTEN SKATT

I koncernen finns ett ackumulerat skattemässigt underskott uppgående till ca: 184 MSEK motsvarande en total uppskjuten skattefordran på ca: 48 MSEK. Styrelsen gjorde inför boksluten 2009 och 2010 bedömningen, mot bakgrund av utvecklingen på marknaden för CTT:s produkter, att tillräcklig säkerhet förelåg om framtida överskott för att delar av den uppskjutna skattefordringen på underskottet skulle kunna redovisas som tillgång i balansräkningen. Av detta skäl tillgångs- och intäktsfördes en uppskjuten skatt på 8 MSEK i fjärde kvartalet 2009 och ytterligare 10 MSEK i fjärde kvartalet 2010.
Styrelsen har per 2011-12-31 gjort en ny samlad bedömning av förutsättningarna för framtida överskott baserad på leveransbedömningar för kommande fyraårsperiod. Som ett resultat av denna bedömning har nu i fjärde kvartalet 2011 resterande 30 MSEK i uppskjuten skatt tillgångs- och intäktsförts.

MODERBOLAGETS FINANSIELLA STÄLLNING

För räkenskapsåret (jan-dec) var nettoomsättningen MSEK 66,1 (48,7)
och resultat efter skatt MSEK 26,2 (-0,8).
Kassaflödet före finansieringsverksamhet var för räkenskapsåret MSEK -19,6 (-8,4).

Moderbolagets disponibla likvida medel inklusive säkerställda lån var på balansdagen MSEK 4,6 (11,5).

Moderbolaget har en säkerställd bankfinansiering om sammanlagt MSEK 44,4 (44,1). På balansdagen var denna kredit utnyttjad med MSEK 42,8 (33,8).

Investeringarna under räkenskapsåret (jan-dec) uppgår till MSEK 3,3 (1,1). Genomsnittliga antalet anställda under rapportperioden har varit 37 (36). Någon utdelning för räkenskapsåret föreslås inte.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Under rapportperioden har följande transaktioner med närstående genomförts:

– Catron Design AB (Bertil Söderberg) MSEK 2,6 som ersättning för konsultinsatser och hyra av lokaler. Av beloppet utgör avsättning för tilläggsköpeskilling för förvärvet av Catron Elektronik AB MSEK 1,1.

I den mån transaktioner och överenskommelser om tjänster med närstående träffas, sker dessa alltid på marknadsmässiga villkor.

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Denna rapport har, för koncernen, upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga regler i Årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagens 9 kapitel, Delårsrapport. Redovisningsprinciper som tillämpats för koncernen och moderbolaget överensstämmer, om ej annat anges nedan, med de redovisningsprinciper som användes vid upprättandet av den senaste årsredovisningen.

Nya och ändrade redovisningsprinciper 2011

Nya eller reviderade IFRS samt tolkningsuttalanden från IFRIC har ej haft någon väsentlig effekt på koncernens eller moderbolagets finansiella ställning, resultat eller upplysningar.

EKONOMISK INFORMATION

Årsredovisning 2011 publiceras på www.ctt.se                2012-04-05

Årsstämma                                                                      2012-05-09

Delårsrapport kvartal 1 2012                                           2012-05-09

Delårsrapport kvartal 2 2012                                           2012-08-24

Denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen står inför. Informationen är sådan som CTT Systems AB (publ.) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 februari 2012 klockan 08.30 (CET).

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Nyköping 9 februari 2012

Styrelsen

CTT Systems AB (publ.)