Räkenskapsåret januari – december 2010

Nettoomsättningen uppgick till MSEK 69,2 (60,2)
Resultat efter skatt 1) uppgick till MSEK -2,3 (1,0)
Resultat per aktie uppgick till SEK -0,20 (0,09)
Kassaflöde före finansieringsverksamheten MSEK -15,3 (9,9)
EBITDA MSEK -5,4 (-1,5)

Kvartalet oktober – december 2010

Nettoomsättningen uppgick till MSEK 17,7 (15,1)
Resultat efter skatt 1) uppgick till MSEK 5,2 (4,0)
Resultat per aktie uppgick till SEK 0,45 (0,37)
Kassaflöde före finansieringsverksamheten MSEK -5,3 (8,3)
EBITDA MSEK -3,0 (0,1)

Lufthansa började flyga A380 med CTTs Cair™ system i första klass

RÄKENSKAPSÅRETS VÄSENTLIGA HÄNDELSER

Under år 2010 har CTT fått beställningar på Zonal Drying™ System till sammanlagt 25 st flygplan. Kunderna har varit Novair, Thomas Cook, ILFC, Jet2.com och Transavia. Flygplansmodellerna har varit A320, A320, B737-300 och B737-800.

I juli fick CTT en beställning på ett Cair™ System från AMAC Aerospace, Schweiz. Systemet skall under 2011 installeras på ett Boeing B777-200 VIP flygplan. Det är CTTs första beställning på ett Cair™ System till ett B777 flygplan.

I mars månad tecknade CTTs dotterbolag Catron Elektronik AB avtal med Saab angående utveckling och produktion av en ny intercom panel till det svenska skolflygplanet SK60. SAAB uppgraderar den befintliga flottan av SK60 skolflygplan med bland annat ny instrumentering. Avtalet omfattar utveckling och produktion av 35 – 40 enheter. Utvecklingsarbetet har i huvudsak slutförts under år 2010 och serieleveranserna kommer att ske under år 2011.

Den 19:e maj tog Lufthansa leverans av det första A380 flygplanet. CTTs Cair™ system är installerat i flygplanets första klass avdelning och kommer att höja luftfuktigheten till ca 25 %. Lufthansa har beställt 15 st A380 flygplan och samtliga kommer att utrustas med CTTs Cair™ system. I samband med introduktionen av Lufthansas A380 flygplan uppmärksammades CTTs befuktningssystem Cair™ i internationell media. Lufthansa har under året kommenterat CTTs Cair™ system mycket positivt ”Komforten och kvaliteten ombord har nått en ny nivå tack vare det nya luftbefuktningssystemet och resenärernas kommentarer hittills har varit väldigt positiva”.

Boeing har under året haft fortsatta problem att följa tidplanen för B787 projektet. I slutet av augusti 2010 meddelade Boeing att det första B787 flygplanet skulle komma att levereras i mitten av första kvartalet 2011 istället för som tidigare planerat i slutet av 2010. Anledningen till förseningen var lägre tillgänglighet av flygplansmotorer under slutfasen av provflygningarna. Detta till följd av ett motorhaveri i en av Rolls Royce motortestriggar.

Den 10:e november förlorade ett B787 provflygplan, under inflygningen till flygplatsen Laredo i Texas, den primära elförsörjningen på grund av en elektrisk brand. Denna incident påvisade brister i flygplanets elsystem vilket kräver ändringar i både elsystemets hårdvara och mjukvara. I januari 2011 meddelade Boeing att det första flygplanet nu kommer att levereras under tredje kvartalet 2011. Därmed är B787 programmet nu mer än tre år försenat.

Detta till trots fick CTT i oktober 2010 en serie-beställning av Zonal Drying™ system till 78 st B787 flygplan.

Under år 2010 levererade CTT 33 st Zonal Drying™ system till flygbolag, 2 st Cair™ system till VIP flygplan, 9 st befuktare och 2 st Zonal Dryers till A380 flygplanet samt system till 23 st B787 flygplan. Totalt har nu CTT levererat Zonal Drying™ system till ca: 400 st flygplan och Cair™ system till ca: 30 st VIP flygplan.

Väsentliga Händelser efter RAPPORTPERIODENS utgång

I mitten på januari 2011 fick CTT en beställning på ett Cair™ System till ett widebody VIP flygplan. Av sekretesskäl får varken flygplanstyp eller kundens namn nämnas. Systemet kommer att levereras under våren 2011.

Den sista januari 2011 fick CTT ytterligare en beställning på ett Cair™ System, nu från Greenpoint

Technologies, Kirkland USA. Systemet skall installeras under våren/sommaren 2011 på

ett Boeing BBJ3 VVIP flygplan.

PERSONAL

Det genomsnittliga antalet sysselsatta personer var under räkenskapsåret (jan – dec) 54 (51), varav 45 (42) män och 9 (9) kvinnor. Under rapportperioden (okt – dec) var det genomsnittliga antalet sysselsatta personer 56 (50).

INVESTERINGAR

Investeringar har under räkenskapsåret (jan – dec) gjorts med MSEK 1,2 (0,8) i immateriella tillgångar vilket i huvudsak består av aktiverade utvecklingsutgifter. I materiella anläggningstillgångar främst avseende IT och produktionsutrustning har investeringar gjorts med MSEK 1,3 (1,5). Sammanlagt uppgår därmed investeringarna under räkenskapsåret till MSEK 2,5 (2,3).

Rapportperiodens (okt-dec) investeringar avseende immateriella tillgångar uppgår till MSEK 1,1 (0,3) samt materiella anläggningstillgångar MSEK 0,4 (0,0) sammanlagt i rapportperioden uppgår investeringarna till MSEK 1,5 (0,3).

FRamtidsutsikter

CTT har under 2011 redan fått beställningar på Cair™ System till två VIP flygplan, vilka nämnts ovan, dessutom har CTT offererat systemet till ytterligare ett flertal VIP-flygplan där besluten beräknas komma inom de närmsta månaderna. Under 2011 räknar vi också med att få vår första beställning rörande de nya B747-8 VIP flygplanen. Boeing har sålt sammanlagt 8 st B747-8 VIP flygplan och vi bedömer att flertalet av dessa flygplan kommer att utrustas med befuktningssystem. Med bakgrund av detta ser vi mycket ljust på orderutvecklingen vad gäller VIP system.

Försäljningsutveckling av Zonal Drying™ System till flygbolagen är svårbedömd. Många charterflygbolag i Europa är osäkra på hur deras flygplansflotta kommer att se ut de närmsta åren. Detta minskar våra möjligheter att sälja systemet på denna marknad. Däremot ökar intresset för Zonal Drying™ System igen på den asiatiska marknaden. De asiatiska flygbolagen blev mindre drabbade av finanskrisen och har snabbare återhämtat sig vilket är positivt för våra möjligheter att sälja systemet. Det återigen ökande bränslepriset förbättrar dessutom investeringskalkylen.

A350 projektet är inne i en mycket intressant fas. Under 2011 kommer kvalificeringsprovningen av våra system att börja och leveranserna av system till provriggar och provflygplan kommer att öka. Det mest intressanta är dock att de första flygbolagen nu måste specificera optionerna till sina flygplan. CTT har intensivt bearbetat Qatar, Singapore och Emirates avseende optionen kabinbefuktning och CTT bedömer att något eller några av dessa bolag under 2011 kommer att välja att installera befuktning i första och business klass.

Bribo ökade omsättningen och förbättrade resultatet väsentligt under det sista halvåret 2010. Speciellt glädjande var att Bribo’s externa kunder ökade sina beställningar. Det är CTTs bedömning att den positiva utvecklingen fortsätter under 2011.

Catron uppfyllde inte förväntningarna under 2010. Dels fick Catron färre beställningar från SAAB än beräknat, dels krävde utvecklingen av intercom panelen till SK60 mer resurser än planerat. Omstruktureringen av företaget blev dessutom dyrare än budgeterat. CTT bedömer dock att Catron, tack vare beställningar från SAAB, under 2011 kommer att öka omsättningen väsentligt och därmed förbättra lönsamheten.

Boeings B787 program har under år 2010 varit krävande för CTT. Dels har man under provflygningarna konstaterat att ett par mindre modifieringar behövt göras på CTTs system. Det har föranlett en modifiering av system som levererats till Boeing vilket har krävt både utvecklings och produktionsresurser. Dels har CTT under år 2010 ökat inköpen av material till B787 systemen, dels för att möta den planerade upptrappningen av leveranser till Boeing men även för att som planerat kunna leverera initiala reservdelar. Detta har belastat CTT likviditet.

Boeing meddelade i januari 2011 att första B787 flygplanet nu beräknas levereras under tredje kvartalet 2011. Man har dock ännu inte publicerat någon ny produktionsplan för 2011 och framåt. CTT bedömer dock att leveranstakten för CTT under 2011 kommer att vara i samma storleksordning som under 2010. CTT bedömer också att de första initiala reservdelarna kommer att levereras till flygbolagen i slutet av 2011.

Mot bakgrund av förseningen i B787 programmet håller styrelsens CTTs finansiella situation under särskild uppsikt för att vid behov snabbt kunna förstärka CTTs likviditet.

Resultat och finansiell ställning

Resultatet har påverkats positivt av kursförändring i befintligt USD-lån och utestående terminsäkringar. De koncernmässiga avskrivningarna på företagsförvärven har fortsatt att belasta resultatet kraftigt under 2010.

För räkenskapsåret (jan – dec) var nettoomsättningen MSEK 69,2 (60,2) och
resultat efter skatt MSEK -2,3 (1,0).
Kassaflödet före finansieringsverksamhet var för räkenskapsåret MSEK -15,3 (9,9).

Orderboken uppgick per den 17 februari 2011 till MSEK 107 (103) beräknat på en USD kurs på 6,45.

Koncernens disponibla likvida medel inklusive säkerställda lån var på balansdagen MSEK 13,8 (23,8).
CTT har en säkerställd bankfinansiering om sammanlagt 50,1 (48,2) MSEK. På balansdagen var denna kredit utnyttjad med 37,1 (37,2) MSEK.

Långfristiga räntebärande låneskulder uppgick till MSEK 19,4 (20,0).

Kortfristiga räntebärande låneskulder uppgick till MSEK 17,7 (17,2).

Soliditeten per den 31 december 2010 uppgick till 39 % (42 %) och eget kapital till MSEK 40,7 (42,9).

CTT har valutaterminsäkrat delar av 2011 års omsättning till en dollarkurs på i genomsnitt
7,42 USD/SEK. Värdeförändringen i det i koncernen redovisade marknadsvärdet av utestående terminsäkringar i USD per 2010-12-31 medförde för räkenskapsåret en finansiell intäkt om MSEK 0,8.

AVSÄTTNING FÖR VILLKORAD KÖPESKILLING

Överförd ersättning (Köpeskillingen) avseende dotterbolaget Catron, som förvärvades i november 2009, bestod av en fast del och en rörlig del, i form av en villkorad köpeskilling. Den villkorade köpeskillingen baseras på Catron’s resultat fr.o.m. förvärvstidpunkten t o m 2012. Som framgår ovan har Catron’s resultatutvecklingen varit sämre än förväntat, innebärande att den initiala beräkningen av den villkorade köpeskillingen, vilken redovisas som en avsättning i moderbolaget och koncernen, har justerats nedåt med MSEK 4,6. I redovisningen får detta också följden att det redovisade värdet på aktierna i Catron och de immateriella tillgångar som är hänförliga till förvärvet justeras retroaktivt. I koncernen medför detta att avskrivningarna för 2010 baseras på de justerade värdena på de immateriella tillgångarna. Sammantaget ger det en positiv resultateffekt i koncernen på MSEK 2,5 för 2010.

Koncernens ingående balans samt kvartalsredovisningarna för 2010 har, av jämförelseskäl, justerats med den reviderade bedömningen av den villkorade köpeskillingen.  CTT har valt att inte förtids tillämpa de uppdaterade IFRS 3 och IAS 27. Följaktligen redovisas förvärvet av Catron enligt tidigare versioner av IFRS 3 och IAS 27. Detta innebär, som framgår ovan, att en retroaktiv justering sker av den ursprungliga förvärvsanalysen till skillnad från de uppdaterade reglerna där en justering av den villkorade köpeskillingen skall redovisas direkt mot totalresultatet.

UPPSKJUTEN SKATT

I koncernen finns ett ackumulerat skattemässigt underskott uppgående till ca: 185 MSEK motsvarande en total uppskjuten skattefordran på ca: 48 MSEK. Styrelsen gjorde inför bokslutet 2009 bedömningen, mot bakgrund av utvecklingen på marknaden för CTT:s produkter, att tillräcklig säkerhet föreligger om framtida överskott för att en del av den uppskjutna skattefordringen på underskottet skall kunna redovisas som tillgång i balansräkningen. Av detta skäl tillgångs- och intäktsfördes en uppskjuten skatt på 7,9 MSEK i fjärde kvartalet 2009. Styrelsen har per 2010-12-31 gjort en ny samlad bedömning av förutsättningarna för framtida överskott baserad på leveransbedömningar kommande fyraårsperiod. Som ett resultat av denna bedömning har nu i fjärde kvartalet 2010 ytterligare 12 MSEK i uppskjuten skatt tillgångs- och intäktsförts.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Riskerna i koncernens verksamhet kan generellt delas in i operationella risker relaterade till affärsverksamheten och finansiella risker relaterade till finansverksamheten. Ingen avgörande förändring av väsentliga risker eller osäkerhetsfaktorer har skett under perioden. En detaljerad redovisning av CTTs risker, osäkerhetsfaktorer samt hantering av de samma återfinns i bolagets årsredovisning per 2009-12-31.

Moderbolaget

För räkenskapsåret (jan – dec) var nettoomsättningen MSEK 48,7 (52,9)
och resultat efter skatt MSEK -0,8 (3,2).
Kassaflödet före finansieringsverksamhet var för räkenskapsåret MSEK -8,4 (4,3).

Moderbolagets disponibla likvida medel inklusive säkerställda lån var på balansdagen MSEK 11,5 (14,8).

Moderbolaget har en säkerställd bankfinansiering om sammanlagt 44,1 (43,1) MSEK. På balansdagen var denna kredit utnyttjad med 33,8 (33,6) MSEK.

Investeringarna under räkenskapsåret (jan – dec) uppgår till MSEK 1,1 (2,3) Genomsnittliga antalet anställda under rapportperioden har varit 36 (37). Någon utdelning för räkenskapsåret föreslås inte.

Transaktioner med närstående

Under räkenskapsåret har följande transaktioner med närstående genomförts:

– Catron Design AB (Bertil Söderberg) MSEK 2,3 som ersättning för konsultinsatser och hyra av lokaler.

I den mån transaktioner och överenskommelser om tjänster med närstående träffas, sker dessa alltid på marknadsmässiga villkor.

Redovisnings- och värderingsprinciper

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) samt tolkningsuttalande från International Financial reporting Interpretations Committee (IFRIC), vilka har godkänts av EG-kommissionen för tillämpning inom EU. Denna delårsrapport är för koncernen upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och i enlighet med Årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen.

Redovisningsprinciperna som tillämpats för koncernen och moderbolaget överensstämmer med de redovisningsprinciper som användes vid upprättandet av årsredovisningen för 2009.

Per 1 januari 2010 har ändringar av IAS 27 ”Koncernredovisning och separata finansiella rapporter samt ändringar av IFRS 3 ”Rörelseförvärv” trätt ikraft. Ändringarna har för 2010 inte föranlett någon förändring på koncernens resultat och ställning.  Övriga reviderade IFRS-standards samt tolkningsuttalanden från IFRIC har inte heller haft någon effekt på koncernens resultat, finansiella ställning eller tilläggsupplysningar.

Ekonomisk information

Årsredovisning 2010 publiceras på www.ctt.se                                                            2011-04-05

Årsstämma                                                                                                                          2011-05-05

Delårsrapport kvartal 1 2011                                                                                          2011-05-05

Delårsrapport kvartal 2 2011                                                                                          2011-08-25

Denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen står inför.

Informationen är sådan som CTT Systems AB (publ.) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdespappers-marknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 feb 2011 klockan 08:30.

Nyköping 17 februari 2011

CTT Systems AB (publ.)

Johan LundsgårdStyrelsens ordförande
Anders HelmnerStyrelseledamot Lars LindgrenStyrelseledamot Björn RönnqvistStyrelseledamot
Gert SchyborgerStyrelseledamot Maria NordbergStyrelseledamot Torbjörn JohanssonVerkställande direktör

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.