I enlighet med gällande ordning för valberedningen har styrelsens ordförande, Tomas Torlöf, bildat ny valberedning inför årsstämman 2021 bestående av följande:
 Steven Buesing, utsedd av Collins Aerospace Inc.
Jonathan Schönbäck, utsedd av ODIN fonder
 Caroline Sjösten, utsedd av Swedbank Robur Fonder AB
Tomas Torlöf, utsedd av Trulscom Förvaltning AB

Valberedningen har vid konstituerande möte den 5 oktober utsett Tomas Torlöf till dess ordförande.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post, senast den 15 februari 2021, till valberedningens ordförande (Tomas Torlöf (tomas@trulscom.se)).

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2021 samt på bolagets hemsida.

Ordning för valberedningens sammansättande:

Enligt gällande instruktioner för valberedningen, antagna vid årsstämman den 12 maj 2016 och som gäller tillsvidare, ska styrelsens ordförande årligen, senast vid tredje kvartalets utgång, sammankalla de fyra största aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot var. Om någon av dessa aktieägare avstår från att utse ledamot, skall ordföranden tillfråga den därefter störste ägaren. Ordföranden behöver dock maximalt fråga bolagets sex största aktieägare. Om valberedningen trots detta inte består av minst fyra ledamöter, kan valberedningen själv utse tillräckligt antal ledamöter bland bolagets aktieägare. Vid konstituerande möte skall valberedningen utse en ordförande. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart som möjligt, dock senast 6 månader före årsstämman. Valberedningens mandattid sträcker sig från det att den bildas till dess att nästa valberedning har sammankallats. Om aktieägandet väsentligen förändras efter det att valberedningen utsetts ska ledamot som utsetts av aktieägare som minskat sitt ägande avgå ur valberedningen. Valberedningens ordförande skall därefter tillfråga aktieägare enligt principerna ovan. Förändringar i ägarstrukturen som inträffar efter den 15 februari ska inte leda till någon förändring av valberedningens sammansättning inför årsstämman samma år.

Om CTT SYSTEMS

CTT är marknadsledande leverantör av fuktregleringssystem till flygplan som minskar kondensationsproblemen och höjer luftfuktigheten ombord. Zonal Drying™ antikondensationssystem kan efterinstalleras i alla flygplanstyper från Airbus och Boeing samt är tillval i optionskatalogen på Airbus A350XWB och utsett som tillval till A320-familjen. Luftfuktare finns i optionskatalogen för cockpit på Airbus A350XWB, Boeing 787/777X och till besättningarnas viloutrymmen på A380, A350XWB, Boeing 777X samt som standardutrustning i alla viloutrymmen på Boeing 787. Luftfuktare till passagerarutrymmen finns som tillval på A350XWB och Boeing 777X samt för efterinstallation i alla moderna långdistansflygplan. www.ctt.se

                                                                                                                                                                                                                                                             

För ytterligare information:

Tomas Torlöf, styrelseordförande, CTT Systems AB +46705943819 tomas@trulscom.se

 

Informationen lämnades för offentliggörande den 5 oktober 2020 kl. 15.00 (CET).