Vid årsstämma i CTT Systems AB (publ.) den 8 maj 2018 fattade årsstämman bland annat följande beslut. Styrelsens fullständiga förslag har tidigare publicerats och finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.ctt.se.

På årsstämman i CTT Systems AB omvaldes Tomas Torlöf, Annika Dalsvall, Mats Lundin och Nicolas Pinel till ordinarie styrelseledamöter.

Som nya ordinarie styrelseledamöter invaldes Per Fyrenius och Björn Lenander. För mer information om de nya ledamöterna hänvisas till kallelsematerialet för årsstämman.

Stämman beslöt även om omval av Tomas Torlöf till styrelsens ordförande.

Stämman beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för det gångna räkenskapsåret samt fastställde resultat- och balansräkning och godkände styrelsens förslag till behandling av vinstmedel till förfogande innefattandes en utdelning om 2,75 SEK/aktie.

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag, att välja Grant Thornton Sweden AB såsom bolagets revisionsbolag med Camilla Nilsson som huvudansvarig revisor för en period om ett år.

Stämman beslöt även i enlighet med valberedningens förslag avseende ordning för valberedningen och att gällande principer inte ska ändras.

För ytterligare information:

Torbjörn Johansson, VD, CTT Systems AB.
Tel. 0155-20 59 01, E-post: torbjorn.johansson@ezkgx.beeweb-red.io                

eller

Daniel Ekstrand, CFO, CTT Systems AB.
Tel. 0155-20 59 05, E-post: daniel.ekstrand@ezkgx.beeweb-red.io
 

Besök även: www.ctt.se

CTT Systems AB (publ.) offentliggör denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 maj 2018 klockan 19:30 (CET).