Vid årsstämman i CTT Systems AB (publ.) den 6 maj 2024 fattade årsstämman bland annat följande beslut. Styrelsens fullständiga förslag har tidigare publicerats och finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.ctt.se.

Fastställande av räkenskaper och ansvarsfrihet samt behandling av vinst
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkning och beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för det gångna räkenskapsåret samt godkände styrelsens förslag till behandling av vinstmedel till förfogande innefattandes en ordinarie utdelning om 5,35 kronor per aktie (4,05) och en extra utdelning om 3,35 kronor per aktie (0), totalt 8,70 kronor per aktie med avstämningsdag den 8 maj 2024.
 
Styrelse, revisor och arvoden
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Anna Carmo e Silva, Annika Dalsvall, Per Fyrenius, Björn Lenander och Tomas Torlöf som ordinarie ledamöter samt nyval av Kristina Nilsson och Torbjörn Johansson för tiden intill slutet av nästa årsstämma samt att omvälja Tomas Torlöf som styrelsens ordförande. Steven Buesing avböjde omval.
 
Stämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja PwC såsom bolagets revisionsbolag med Andreas Skogh som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
 
I enlighet med valberedningens förslag beslöt stämman en höjning av årligt arvode utgående till 395 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 195 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget. Vidare ska arvode för ledamöter i revisionsutskottet utgå med     80 000 kronor för ordförande och med 45 000 kronor per ledamot. Valberedningen föreslår därtill ett totalt arvode till det planerade hållbarhetsutskottet om 100 000 kronor där 50 000 kronor ska utgå till utskottets ordförande och återstoden fördelas lika mellan övriga ledamöter. Arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
 
Ersättningsrapport
Stämman godkände styrelsens framlagda ersättningsrapport.