Vid årsstämman i CTT Systems AB (publ.) den 4 maj 2023 fattade årsstämman bland annat följande beslut. Styrelsens fullständiga förslag har tidigare publicerats och finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.ctt.se.

Fastställande av räkenskaper och ansvarsfrihet samt behandling av vinst
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkning och beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för det gångna räkenskapsåret samt godkände styrelsens förslag till behandling av vinstmedel till förfogande innefattandes en utdelning om 4,05 SEK/aktie med avstämningsdag den 8 maj 2023.

Styrelse, revisor och arvoden
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Steven Buesing, Anna Carmo e Silva, Annika Dalsvall, Per Fyrenius, Björn Lenander och Tomas Torlöf som ordinarie ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma samt att omvälja Tomas Torlöf som styrelsens ordförande.

Stämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att välja PwC såsom bolagets nya revisionsbolag med Andreas Skogh som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

I enlighet med valberedningens förslag beslöt stämman en höjning av årligt arvode utgående till 370 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 185 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget. Vidare ska arvode för ledamöter i revisionsutskottet utgå med 75 000 kronor för ordförande och med 40 000 kronor per ledamot. Arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Ersättningsrapport
Stämman godkände styrelsens framlagda ersättningsrapport.