Vid årsstämman i CTT Systems AB (publ.) den 4 maj 2022 fattade årsstämman bland annat följande beslut. Styrelsens fullständiga förslag har tidigare publicerats och finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.ctt.se.
 
Fastställande av räkenskaper och ansvarsfrihet samt behandling av vinst
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkning och beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för det gångna räkenskapsåret samt godkände styrelsens förslag till behandling av vinstmedel till förfogande innefattandes en utdelning om 0,79 SEK/aktie med avstämningsdag den 6 maj 2022.
 
Styrelse, revisor och arvoden
Stämman omvalde, i enlighet med valberedningens förslag, Annika Dalsvall, Steven Buesing, Per Fyrenius, Björn Lenander och Tomas Torlöf till ordinarie styrelseledamöter samt nyval av Anna Carmo e Silva till ordinarie styrelseledamot.
 
Stämman beslöt även om omval av Tomas Torlöf till styrelsens ordförande.
 
Stämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Grant Thornton Sweden AB såsom bolagets revisionsbolag med Camilla Nilsson som huvudansvarig revisor för en period om ett år.
 
I enlighet med valberedningens förslag beslöt stämman en höjning av årligt arvode utgående till 360 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 180 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget. Vidare ska höjt arvode för ledamöter i revisionsutskottet utgå med 75 000 kronor för ordförande och med 40 000 kronor per ledamot. Arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
 
Ersättningsrapport och riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman godkände styrelsens framlagda ersättningsrapport samt antog riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsen förslag.
 
Ändring av bolagsordningen
Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag, att införa en ny bestämmelse i bolagsordningen avseende ändring av insamling av fullmakter, poströstning samt utomståendes närvaro.