På årsstämman vid CTT Systems AB omvaldes Tomas Torlöf, Johan Lundsgård, Annika Dalsvall och Henrik Ossborn till ordinarie styrelseledamöter.

Som ny ordinarie styrelseledamot invaldes Mats Lundin, Vice President, Supply Chain, PartnerTech AB.

Stämman beslöt även om nyval av Tomas Torlöf till styrelsens ordförande.

Stämman beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för det gångna räkenskapsåret samt fastställde resultat och balansräkningar och godkände styrelsens förslag till behandling av vinstmedel till förfogande.

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag, att välja Grant Thornton Sweden AB såsom bolagets revisionsbolag med Joakim Söderin som huvudansvarig revisor för en period om 1 år.

Stämman beslöt även om tillsättande av en valberedning vilken årligen utses av de tre största aktieägarna i bolaget.

CTT Systems AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 maj 2014
kl 19:00 (CET).