Aktieägarna i CTT Systems AB (publ.) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 16 november 2006 kl. 17.00 i bolagets lokaler, Brukslagarevägen 5, Nyköping.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman skall:
dels vara införd i den av Värdepapperscentralen, VPC AB, förda aktieboken senast fredagen den 10 november 2006.
dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress CTT Systems AB, Box 1042, 611 29 Nyköping, alternativt per telefax 0155-20 59 25, per telefon 0155-20 59 00 eller per mail ctt@ezkgx.beeweb-red.io .
Anmälan skall vara bolaget till handa senast måndagen den 13 november 2006.

I anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer adress och telefonnummer och registrerat aktieinnehav.
Aktieägare som har aktier i förvar hos banks notarie avdelning eller enskild fondhandlare kan ha valt att låta förvaltar registrera sina aktier. Aktieägare som låtit förvaltar registrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt låta inregistrera aktier i eget namn i den av VPC förda aktieboken. Sådan omregistrering bör begäras hos förvaltaren i god tid och måste vara verkställd fredagen den 10 november 2006. Förvaltare brukar debitera en avgift för denna åtgärd.

Ärenden
1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning
4. Val av två protokolljusterare samt protokollförare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. VD har ordet
7. Framläggande av årsredovisning samt revisionsberättelse.
8. a. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
b. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
c. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
9. Fastställande av antal styrelseledamöter samt antal suppleanter. Fastställande av antal revisorer samt revisorssuppleanter.
10. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna.
11. Val av styrelse och styrelsesuppleanter.
12. Val av revisorer
13. Beslut om ändring av bolagsordningen mot bakgrund av den nya Aktiebolagslagen (2005:551). Ändringar avser redaktionella ändringar med anledning av nya Aktiebolagslagen
14. Beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare.
Styrelsens förslag avser bemyndigande för styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av högst 500 000 aktier. Aktiekapitalet kan ökas med högst 500 000 kr.
Bemyndigandet skall innefatta rätt för styrelsen att emittera aktier mot kontant betalning, apport eller kvittning. Beslut skall kunna fattas vid ett eller flera tillfällen inom den angivna tiden. Emissionen skall enligt styrelsens beslut kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Vid beslut om nyemission skall de nya aktiernas teckningskurs fastställas till en marknadsmässig kurs vid tidpunkten för varje emissionsbeslut.
15. Eventuellt annat ärende som ankommer på stämman enligt ABL eller bolagsordningen.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2005/2006 finns tillgängliga på bolagets kontor, se ovan angiven adress och telefonnummer.

Nyköping i oktober 2006

Styrelsen