Aktieägarna i CTT Systems AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 6 mars 2014 kl. 17.00 i bolagets lokaler, Brukslagarevägen 5, Nyköping.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden, förda aktieboken fredagen den 28 februari 2014,

dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress CTT Systems AB, Box 1042, 611 29 Nyköping, alternativt per telefax 0155-20 59 25, per telefon 0155-20 59 00 eller per mail ctt@ezkgx.beeweb-red.io.

Anmälan skall vara bolaget tillhanda senast fredagen den 28 februari 2014.

I anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer och registrerat aktieinnehav.

Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör vara CTT tillhanda i god tid före stämman. Observera att eventuell fullmakt ska skickas in eller tas med i original till stämman. Fullmaktsformulär finns att ladda ner på www.ctt.se. För beställning av fullmaktsformulär gäller samma adress och telefonnummer som för anmälan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt låta inregistrera aktier i eget namn i den av Euroclear Sweden förda aktieboken. Sådan omregistrering bör begäras hos förvaltaren i god tid och måste vara verkställd senast fredagen den 28 februari 2014.

ÄRENDEN

1.                   Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

2.                   Upprättande och godkännande av röstlängd

3.                   Godkännande av dagordning

4.                   Val av två protokolljusterare samt protokollförare

5.                   Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6.                   Beslut om utdelning av samtliga aktier i CTT Systems ABs dotterbolag Catron Elektronik Aktiebolag

7.                   Beslut om ändring av bolagsordningen

8.                   Stämmans avslutande

STYRELSENS FÖRSLAG

Punkt 6         Beslut om utdelning av samtliga aktier i CTT Systems ABs dotterbolag Catron Elektronik Aktiebolag

CTT har den 31 januari 2014 offentliggjort planerna på att dela ut samtliga aktier i dotterbolaget Catron Elektronik Aktiebolag ("Catron") till CTTs aktieägare och att Catrons aktier avses tas upp till handel på NASDAQ OMX First North eller Aktietorget.

CTTs utdelningsbara medel per den 31 december 2012 uppgick till 54 624 085 kronor. Årsstämman den 16 maj 2013 beslutade om återbetalning av ett villkorat aktieägartillskott om 4 933 000 kronor. Kvar av disponibla vinstmedel finns efter återbetalningen av det villkorade aktieägartillskottet 49 691 085 kronor. Utdelningen av aktierna i Catron motsvarar en värdeöverföring till CTTs aktieägare om 14 644 700 kronor[1].

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om vinstutdelning i enlighet med följande förslag:

Övrig information

Den föreslagna utdelningen motsvarar ett värde om ca 1,29 kronor per aktie i CTT, baserat på bokfört värde den 31 december 2012 och att antalet utdelningsberättigade aktier i CTT på den föreslagna avstämningsdagen 28 mars 2014 beräknas uppgå till 11 391 438.

Om extra bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas aktierna i Catron distribueras till aktieägarnas, i CTT, VP-konton omkring den 1 april 2014.

Punkt 7         Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen. De föreslagna ändringarna innebär, i huvudsak, följande:

För giltigt beslut krävs att stämmans beslut om ändring av bolagsordningen biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrig information

Antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 11 391 438 st.

Aktieägarna har rätt att, i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen, på stämma ställa frågor till bolaget om de ärenden som ska tas upp på stämman och om bolagets och koncernens ekonomiska situation.

Styrelsens fullständiga förslag till ändring av bolagsordningen och motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen och kompletterande information enligt 18 kap. 5 § aktiebolagslagen samt redogörelse, och revisors yttrande över styrelsens redogörelse, enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen samt bolagsordningen i dess föreslagna lydelse finns från torsdagen den 13 februari 2014 tillgängliga på bolagets hemsida, www.ctt.se samt kontor, se ovan angiven adress och telefonnummer. Kopior på handlingar sänds till de aktieägare som så begär det. Även årsredovisningen för räkenskapsåret 2012 finns tillgänglig på bolagets hemsida.

_____________

Nyköping i januari

CTT Systems AB (publ)

Styrelsen

CTT Systems AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 januari 2014
kl 08:00 (CET).


[1] Bokfört värde.