Aktieägarna i CTT Systems AB (publ.) kallas härmed till ordinarie årsstämma torsdagen den 15 november 2007 kl. 17.00 i bolagets lokaler, Brukslagarevägen 5, Nyköping.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall:

dels vara införd i den av Värdepapperscentralen, VPC AB, förda aktieboken senast fredagen den 9 november 2007.

dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress CTT Systems AB, Box 1042, 611 29 Nyköping, alternativt per telefax 0155-20 59 25, per telefon 0155-20 59 00 eller per mail ctt@ezkgx.beeweb-red.io .

Anmälan skall vara bolaget till handa senast måndagen den 12 november 2007.

I anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer adress och telefonnummer och registrerat aktieinnehav.
Aktieägare som har aktier i förvar hos banks notarie avdelning eller enskild fondhandlare kan ha valt att låta förvaltar registrera sina aktier. Aktieägare som låtit förvaltar registrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt låta inregistrera aktier i eget namn i den av VPC förda aktieboken. Sådan omregistrering bör begäras hos förvaltaren i god tid och måste vara verkställd fredagen den 9 november 2007.

Ärenden

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning
4. Val av två protokolljusterare samt protokollförare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. VD har ordet
7. Framläggande av årsredovisning samt revisionsberättelse.
8.
a. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
b. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen.
c. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
9. Fastställande av antal styrelseledamöter samt antal suppleanter. Fastställande av antal revisorer samt revisorssuppleanter.
10. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna.
11. Val av styrelse och styrelsesuppleanter.
12. Val av revisorer
13. Beslut om ändring av bolagsordningen avseende räkenskapsår.
14. Godkännande av styrelsen beslut om nyemissionen med företrädesrätt för bolagets aktieägare.
15 Beslut om nyemission av teckningsoptioner
16. Beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare.
17 Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
18. Övriga frågor
19. Stämmans avslutande.

Punkt 13:
Styrelsen föreslår att §10 i Bolagsordningen ändras från ” Räkenskapsår är 1 juli - 30 juni.” till ”Räkenskapsår är 1 januari – 31 december”. Vidare föreslår styrelsen att innevarande räkenskapsår ska avse perioden 1 juli - 31 december 2007.

Punkt 14:
Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut om nyemission av aktier. De huvudsakliga villkoren för nyemissionen innebär att bolagets aktiekapital skall ökas med högst 1 807 786 kr genom nyemission av högst 1 807 786 aktier. Teckningskursen skall vara 23 kr per aktie. Emissionen är en företrädesemission innebärande att bolagets aktieägare skall äga rätt att teckna de nya aktierna, för varje femtal innehavd aktie ges rätt att teckna en ny aktie. Avstämningsdag skall vara den 28 november 2007. Aktieteckning skall ske under perioden 3 – 14 december 2007. Teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom betalning. De nya aktierna skall berättiga till utdelning från och med för innevarande räkenskapsår.

Punkt 15:
Beslut om nyemission av 150 000 optionsrätter till nyteckning. Varje optionsrätt ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie, med kvotvärdet en krona, under tiden från och med den 1 juli 2010 till och med den 30 november 2010. Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna kan aktiekapitalet ökas med högst 150 000 kronor. Teckningskursen ska fastställas som den genomsnittliga marknadskursen på bolagets aktie under perioden 1-14 november 2007 höjt med femtio procent.

Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande motsvarar 1,6 procent på aktiekapitalet och röstetalet efter full utspädning.

Teckningsoptionerna emitteras till CTT Incentive AB, ett av CTT Systems AB helägt bolag, varefter CTT Incentive AB utan vederlag överlåter dessa till ledande befattningshavare och övrig personal. Optionsrätterna skall fördelas bland ledande befattningshavare och övriga anställda enligt följande princip: Bolagets VD maximalt 25 000 optioner, övriga ledade befattningshavare maximalt 10 000 optioner samt övriga anställda maximalt 1 500 optioner. Överlåtelse av optionsrätter skall även kunna ske till personal som anställs efter emissionstillfället eller som genom befattningsändring skulle kunna ha tilldelats ett större antal optioner. Eventuella kvarvarande teckningsoptioner efter denna fördelning skall vederlagsfritt återlämnas till bolaget för makulering.
Skälet för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget funnit det lämpligt att genom ett väl övervägt incitamentsprogram kunna erbjuda ledande befattningshavare och övriga anställda ett delägande, varigenom dessa befattningshavare ges möjlighet att ta del av en positiv utveckling i bolaget.

Bolagsstämmans godkännande avseende denna punkt är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 16:
Styrelsens förslag avser bemyndigande för styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av högst 600 000 aktier. Aktiekapitalet kan ökas med högst 600 000 kr.

Bemyndigandet skall innefatta rätt för styrelsen att emittera aktier mot kontant betalning, apport eller kvittning. Beslut skall kunna fattas vid ett eller flera tillfällen inom den angivna tiden. Emissionen skall enligt styrelsens beslut kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Vid beslut om nyemission skall de nya aktiernas teckningskurs fastställas till en marknadsmässig kurs vid tidpunkten för varje emissionsbeslut.

Förslaget innebär en maximal utspädning om 5,3 procent efter genomförd nyemission enligt punkt 14.


Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2006/2007 finns tillgängliga på bolagets kontor, se ovan angiven adress och telefonnummer.

Nyköping i oktober 2007

Styrelsen