Aktieägarna i CTT Systems AB (publ.) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 6 maj 2010 kl. 17.00 i bolagets lokaler, Brukslagarevägen 5, Nyköping.

Anmälan Aktieägare som önskar delta i stämman skall: dels vara införd i den av Euroclear/VPC AB (tidigare Värdepapperscentralen), förda aktieboken senast torsdagen den 29 april 2010. dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress CTT Systems AB, Box 1042, 611 29 Nyköping, alternativt per telefax 0155-20 59 25, per telefon 0155-20 59 00 eller per mail ctt@ezkgx.beeweb-red.io . Anmälan skall vara bolaget till handa senast måndagen den 3 maj 2010. I anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer adress och telefonnummer och registrerat aktieinnehav. Aktieägare som låtit förvaltar registrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt låta inregistrera aktier i eget namn i den av Euroclear förda aktieboken. Sådan omregistrering bör begäras hos förvaltaren i god tid och måste vara verkställd senast torsdagen den 29 april 2009. Ärenden 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av dagordning 4. Val av två protokolljusterare samt protokollförare 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 6. VD har ordet 7. Framläggande av årsredovisning samt revisionsberättelse. 8. a. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning. b. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen. c. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör. 9. a. Fastställande av antal styrelseledamöter samt antal suppleanter. b. Fastställande av antal revisorer samt revisorssuppleanter. 10. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna. 11. Val av styrelse och ev. styrelsesuppleanter. 12. Val av revisor. 13. Beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare. 14. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 15. Förslag till beslut avseende valberedning 16. Eventuellt annat ärende som ankommer på stämman enligt ABL eller bolagsordningen. 17. Stämmans avslutande. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas. Antalet aktier och röster i Bolaget uppgår till 11 391 438. Fullständiga stämmohandlingar med underlag till beslutspunkterna finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.ctt.se samt kontor, se ovan angiven adress och telefonnummer. Kopior på handlingar sänds till de aktieägare som så begär det. Från den 15 april 2010 finns även årsredovisning, redovisningshandlingar och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2009 tillgängliga enligt ovan. Till registrerade aktieägare kommer årsredovisningarna att distribueras med post den 15 april 2010. Nyköping i april 2010 Styrelsen