Detta pressmeddelande innehåller samma information som pressmeddelandet med samma rubrik som publicerades 08.30 idag (2018-04-06), med enda skillnaden att all information som tidigare fanns i bilagan nu även finns som löptext direkt i pressmeddelandet. Detta görs i enlighet med noteringsavtalet med Nasdaq Stockholm.

Aktieägarna i CTT Systems AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 8 maj 2018 kl. 17.00 i bolagets lokaler, Brukslagarevägen 5 i Nyköping.

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

dels          vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på onsdagen den 2 maj 2018,

dels          anmäla sitt deltagande i stämman till bolaget senast onsdagen den 2 maj 2018. Anmälan ska ske skriftligen per post till bolaget under adress CTT Systems AB, Box 1042, 611 29, Nyköping, per telefon 0155-20 59 00 eller via e-post, ctt@ezkgx.beeweb-red.io.

Aktieägaren ska i anmälan ange namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och eventuella biträden. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att få delta i årsstämman. För att denna omregistrering ska vara genomförd onsdagen den 2 maj 2018 måste aktieägaren underrätta sin förvaltare om detta i god tid före denna dag.

Sker deltagandet genom ombud eller ställföreträdare bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar sändas till bolaget på ovanstående adress i god tid före årsstämman. Observera att eventuell fullmakt ska vara daterad och insändas i original. Ett fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.ctt.se. Aktieägare kan inte rösta eller på annat sätt delta vid årsstämman på distans.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två protokolljusterare.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Anförande av den verkställande direktören.
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
 8. Beslut om
  (a)              fastställande av resultaträkning och balansräkning, 
  (b)              dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och 
  (c)              ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
 9. Fastställande av
  (a)             antalet styrelseledamöter och
  (b)             antalet revisorer.
 10. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisor.
 11. Val av styrelse och styrelseordförande.
 12. Val av revisor.
 13. Godkännande av ordning för valberedningen.
 14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
 15. Stämmans avslutande.

BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Tomas Torlöf väljs till ordförande vid årsstämman.

Punkt 8 b – Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår en utdelning om 2,75 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås fredagen den 11 maj 2018. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelning kunna utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg onsdagen den 16 maj 2018.

Punkt 9 a och 11 – Fastställande av antalet styrelseledamöter samt val av styrelse och styrelseordförande

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ledamöter och att Tomas Torlöf (invald 2013), Annika Dalsvall (invald 2013), Mats Lundin (invald 2014) och Nicolas Pinel (invald 2014) ska omväljas till styrelseledamöter, samt att Per Fyrenius (nyval) och Björn Lenander (nyval) väljs till styrelseledamöter, för tiden till slutet av nästa årsstämma. Göran Bronner och Henrik Ossborn har undanbett sig omval. Valberedningen föreslår vidare att Tomas Torlöf omväljs som styrelsens ordförande.

Per Fyrenius är född 1965. Han har en civilingenjörsexamen från KTH i Stockholm och är medlem i den europeiska ledningsgruppen för Toyota Material Handling med ansvar bl.a. för strategi. Per var dessförinnan VD för koncernens svenska marknadsbolag och har mångårig operativ erfarenhet av t.ex. försäljning och eftermarknad. Tidigare var Per verksam inom dåvarande ITT Flygt och har sammantaget en bred industriell bakgrund med kompetens inom många verksamhetsområden.

Björn Lenander är född 1961. Han har en civilingenjörsexamen från KTH.  Björn har lång erfarenhet av internationell B2B och har under många år haft olika ledningsbefattningar inom såväl europeiska som amerikanska verksamheter. Björn Lenander är VD för Latour Industries AB och styrelseordförande i Aritco Group AB, Reac AB, LSAB Group AB, Bemsiq AB och Vimec Srl. Han är även styrelseledamot i Terratech AB, Swegon Group AB, Densiq AB, Vialan AB och AVT Group AB.

Valberedningens motiverade yttrande samt information om samtliga föreslagna ledamöter finns på bolagets hemsida, www.ctt.se.

Punkt 9 b och 12 – Fastställande av antalet revisorer och val av revisor

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor och att det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB ska omväljas som revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma. Grant Thornton Sweden AB har meddelat att Camilla Nilsson kommer att vara bolagets huvudansvarige revisor om Grant Thornton Sweden AB omväljs till revisor. Bolagets nuvarande huvudansvarige revisor Joakim Söderin avgår på grund av aktiebolagslagens regler om att en enskild revisor inte får vara revisor i ett börsbolag i mer än sju år i följd. Valet av Camilla Nilsson är också en del av bolagets långsiktiga mångfaldspolicy.

Punkt 10 – Fastställande av arvode åt styrelsen och revisor

Valberedningen föreslår att ett årligt arvode ska utgå med 310 000 kronor (tidigare 300 000 kronor) till styrelsens ordförande samt med 130 000 kronor (tidigare 125 000 kronor) till var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget. Valberedningen har vidare föreslagit att ersättning för utskottsarbete i revisionsutskottet ska utgå med 50 000 kronor (oförändrat) till dess ordförande och 25 000 kronor (oförändrat) per ledamot. Valberedningen föreslår att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt löpande räkning.

Punkt 13 – Godkännande av ordning för valberedningen

Valberedningen föreslår att arbetet inför årsstämman 2019 med att ta fram förslag till styrelse och revisor och arvode för dessa, stämmoordförande samt ordning för valberedningen ska utföras av en valberedning samt att gällande principer inte ska ändras.

Punkt 14 – Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen lämnar härmed följande förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, i enlighet med aktiebolagslagen 8 kap. 51 §. Styrelsen föreslår att riktlinjerna ska vara oförändrade mot föregående år.

Målsättningen med bolagets ersättningspolicy för ledande befattningshavare är att erbjuda kompensation som syftar till att attrahera, motivera och behålla kvalificerad kompetens för CTT.

Ersättning till verkställande direktör och andra ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig och ska utgöras av en fast grundlön, rörlig ersättning, pension samt i vissa fall övriga förmåner. Verkställande direktörens ersättning sätts av styrelsens ordförande och godkänns därefter av styrelsen.

Den totala årliga kostnaden för rörlig ersättning (inklusive avsättning till vinstandelsstiftelse) i bolaget, exklusive kostnad för rörlig ersättning till VD, och eventuellt utfall av långsiktig målstyrd rörlig ersättning (enligt nedan), uppgår till maximalt tio procent av vinsten före skatt, med begränsning att den inte kan överstiga 30 procent av den på årsstämman beslutade utdelningen till bolagets aktieägare eller 25 procent av total grundlön för samtliga anställda i bolaget. För varje enskild anställd, exklusive VD, kan den rörliga ersättningen uppgå till maximalt två månadslöner per år. För VD utgår härutöver en årlig rörlig prestationsbaserad ersättning i enlighet med på förhand uppställda mål med maximalt sex månadslöner. Utbetalning av den rörliga ersättningen avsedd för nyckelpersoner samt VD är villkorad av att den investeras i CTT-aktier vilka ska behållas under en avtalad tid. Härutöver kan VD och marknadschef komma att få rörlig prestationsbaserad ersättning vid uppfyllande av vissa långsiktiga mål. Bolagets totala maximala åtagande avseende denna ersättning uppgår till 2,2 MSEK (räknat som bruttolön). Ersättningen är inte pensionsgrundande men kan växlas mot pension.

Verkställande direktören och CTT har båda rätt att påkalla VD:s pension vid 65 års ålder. Pensionen är avgiftsbaserad och utöver betalda pensionspremier ska inte några pensionsförpliktelser förekomma. För övriga ledande befattningshavare ska allmän pensionsplan gälla, antingen via ITP-planen eller genom individuella tjänstepensionsförsäkringar inom ramen för ITP.

VD i bolaget har avtal vilket medger avgångsvederlag om befattningshavaren får lämna sin tjänst på företagets begäran. Avgångsvederlag inklusive uppsägningslön uppgår till högst två årslöner. För övriga ledande befattningshavare gäller avtalsenliga villkor.

Styrelsen har möjlighet att avvika från ovanstående föreslagna riktlinjer om det finns särskilda skäl för detta.

Styrelsens redovisning över ersättningar under året återfinns i dokumentet ”Styrelsens redovisning av ersättningsstrukturer m m” vilket finns tillgängligt på bolagets webbplats www.ctt.se tillsammans med övrigt material inför stämman.

ÖVRIG INFORMATION

Antal aktier och röster

I bolaget finns, vid tidpunkten för kallelsens utfärdande, totalt 12 529 443 aktier som berättigar till vardera en röst.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation samt bolagets redovisning.

Bemyndigande

Styrelsen föreslår att styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket.

Handlingar

Årsredovisningen och bolagsstyrningsrapporten samt revisorns yttrande om huruvida de av stämman antagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare följts samt valberedningens motiverade yttrande och styrelsens fullständiga beslutsförslag tillsammans med därtill hörande handlingar och styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos bolaget på adress Brukslagarevägen 5 i Nyköping och på bolagets hemsida, www.ctt.se, från och med tisdagen den 6 april 2018 samt sänds till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin adress. Samtliga ovan nämnda handlingar kommer att läggas fram på stämman.

Till registrerad aktieägare som ej avböjt leverans kommer årsredovisning att distribueras per post snarast efter att publicering av densamma skett.

_________________

Nyköping i april 2018
CTT SYSTEMS AB (PUBL)
Styrelsen