Aktieägarna i CTT Systems AB (publ) (”CTT”), org. nr. 556430-7741, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 4 maj 2023, kl. 17.00 i bolagets lokaler, Brukslagarvägen 5, Nyköping. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 16.30.

Styrelsen har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt på årsstämman även genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i CTTs bolagsordning.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN
För att få delta i årsstämman måste aktieägare:
dels           vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 25 april 2023,
dels           till bolaget anmäla sitt deltagande vid stämman senast torsdagen den 27 april 2023.

Anmälan om deltagande kan ske skriftligen till bolaget på adress CTT Systems AB, Box 1042, 611 29, Nyköping, per telefon 010-457 32 00 vardagar mellan klockan 10.00 och 16.00 eller via e-post, ctt@ctt.se. Vid anmälan vänligen uppge namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid. För anmälan av biträden gäller anmälningsförfarande enligt ovan.

Aktieägare som vill utnyttja möjligheten till poströstning ska göra detta enligt instruktionerna under rubriken ”Poströstning” nedan. Vid sådan poströstning behöver någon ytterligare anmälan inte ske.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 25 april 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Framställningen av aktieboken per avstämningsdagen tisdagen den 25 april 2023 kommer att beakta rösträttsregistreringar som har gjorts senast torsdagen den 27 april 2023.

OMBUD M.M.
Aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud har rätt att medföra ett eller två biträden. Aktieägare som önskar medföra biträde ska uppge detta i samband med anmälan. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis, eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast den 27 april 2023. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.ctt.se.

POSTRÖSTNING
För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på CTTs webbplats, www.ctt.se. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman.
Det ifyllda och signerade formuläret måste vara CTT tillhanda senast torsdagen den 27 april 2023. Det ifyllda formuläret ska skickas per post till CTT Systems AB, Box 1042, 611 29 Nyköping eller per e-post till ctt@ctt.se. Om aktieägare poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.ctt.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är poströsten (dvs. poströstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstnings-formuläret.                  

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1.                  Stämmans öppnande.
2.                  Val av ordförande vid stämman.
3.                  Upprättande och godkännande av röstlängd.
4.                  Godkännande av dagordning.
5.                  Val av en eller två protokolljusterare.
6.                  Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7.                  Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
8.                  Beslut om
(a)                fastställande av resultaträkning och balansräkning,
(b)                dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och vid utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna, och
(c)                 ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
9.                  Framläggande av rapport om ersättningar för godkännande.
10.              Fastställande av
(a)                antalet styrelseledamöter och
(b)               antalet revisorer.
11.              Fastställande av arvode åt styrelsen och revisor.
12.              Val av styrelse och styrelseordförande.
12.1.1 Val av Steven Buesing som styrelseledamot (omval)
12.1.2 Val av Anna Carmo e Silva som styrelseledamot (omval)
12.1.3 Val av Annika Dalsvall som styrelseledamot (omval)
12.1.4 Val av Per Fyrenius som styrelseledamot (omval)
12.1.5 Val av Björn Lenander som styrelseledamot (omval)
12.1.6 Val av Tomas Torlöf som styrelseledamot (omval)
12.2 Val av Tomas Torlöf till styrelseordförande (omval)
13.              Val av revisor.
14.              Stämmans avslutande.
 
BESLUTSFÖRSLAG
Inför årsstämman 2023 har CTTs valberedning bestått av Steven Buesing, utsedd av Collins Aerospace, Jonathan Schönbäck, utsedd av ODIN Fonder, Patrik Jönsson, utsedd av SEB Investment Management AB och Tomas Torlöf (valberedningens ordförande), utsedd av Trulscom Förvaltnings AB. CTTs valberedning har lämnat förslag till beslut under punkterna 2 och 10-13 på dagordningen. Styrelsen har lämnat förslag enligt punkterna 8 b och 9.
 
Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Tomas Torlöf väljs till ordförande vid årsstämman.

Punkt 8 b – Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och vid utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna
Styrelsen föreslår en utdelning om 4,05 kronor per aktie.
Som avstämningsdag för utdelning föreslås måndagen den 8 maj 2023. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelning kunna utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg torsdagen den 11 maj 2023.

Punkt 9 – Framläggande av rapport om ersättningar för godkännande
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om godkännande av styrelsens rapport om ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Punkt 10 a och 12 – Fastställande av antalet styrelseledamöter samt val av styrelse och styrelseordförande
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter och, för tiden intill nästa årsstämma, omval av Steven Buesing (invald 2018), Anna Carmo e Silva (invald 2022), Annika Dalsvall (invald 2013), Per Fyrenius (invald 2018), Björn Lenander (invald 2018) och Tomas Torlöf (invald 2013). Vidare föreslår valberedningen att Tomas Torlöf omväljs till styrelseordförande. Valberedningens motiverade yttrande samt information om samtliga föreslagna ledamöter finns på bolagets hemsida, www.ctt.se.

Punkt 10 b och 13 – Fastställande av antalet revisorer och val av revisor
Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor och att det registrerade revisionsbolaget PwC ska väljas som ny revisor för tiden till slutet av årsstämman 2024. PwC har meddelat att Andreas Skogh kommer att vara bolagets huvudansvarige revisor om PwC väljs till revisor.

Punkt 11 – Fastställande av arvode åt styrelsen och revisor
Valberedningen föreslår att ett årligt arvode ska utgå med 370 000 kronor (360 000 kronor) till styrelsens ordförande samt med 185 000 kronor (180 000 kronor) till var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget. Valberedningen har vidare föreslagit oförändrat arvode för ledamöter i revisionsutskottet motsvarande 75 000 kronor (75 000 kronor) för ordförande och 40 000 kronor (40 000 kronor) per ledamot. Valberedningen föreslår att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

ÖVRIG INFORMATION
 
Antal aktier och röster
I bolaget finns, vid tidpunkten för kallelsens utfärdande, totalt 12 529 443 aktier som vardera berättigar till en röst. Bolaget äger inga egna aktier.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar på stämman
Aktieägare har rätt att, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen.

Bemyndigande
Styrelsen föreslår att styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket.

Handlingar
Årsredovisningen, ersättningsrapport, bolagsstyrningsrapporten samt revisorns yttrande om huruvida de av stämman antagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare följts samt valberedningens motiverade yttrande och styrelsens fullständiga beslutsförslag tillsammans med därtill hörande handlingar och styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos bolaget på adress Brukslagarvägen 5 i Nyköping och på bolagets hemsida, www.ctt.se, från och med idag fredagen den 31 mars 2023 samt sänds till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin adress.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
_________________
Nyköping i mars 2023
CTT SYSTEMS AB (PUBL)
Styrelsen