Rapportperioden januari – mars 2009

• Nettoomsättningen uppgick till MSEK 14,1 (9,2)
• Resultat efter skatt uppgick till MSEK -3,9 (-7,6)
• Resultat per aktie uppgick till SEK -0,36 (-0,72)
• Kassaflöde före finansieringsverksamheten MSEK 2,9 (-11,8)
• Positivt EBITDA om 117 KSEK

• Associated Air Center beställde Cair™ systemet till ytterligare ett Airbus A319 VIP flygplan


KONCERNEN I SAMMANDRAG 2009 2008 2008
(MSEK) jan-mar jan-mar jan-dec
Nettoomsättning 14,1 9,2 37,6
EBITDA 0,1 -5,2 -17,0
Resultat efter skatt -3,9 -7,6 -30,9
Resultat per aktie -0,36 -0,72 -2,92
Kassaflöde före finansieringsverksamheten 2,9 -11,8 -32,6
RAPPORTPERIODENS (JANUARI - MARS) VÄSENTLIGA HÄNDELSER
I januari erhöll CTT beställning på ett Cair™ System, från Associated Air Center (AAC) i Dallas, USA, avseende ett Airbus A319 VIP flygplan. Systemet skall levereras under våren 2009. AAC har nu inom ett år beställt Cair™ systemet till tre VIP flygplan.

Satair har utökat sin beställning av initiala reservdelar till B787 flygplanet som lades i början av 2008. CTT räknar med att kunna börja leverera dessa reservdelar under hösten 2009.

CTT har kommit överens med Boeing om en accelererad leveransplan av system till B787 flygplanet för år 2009 och 2010. Leveransplanen innebär att Boeing accepterar tidigarelagda leveranser för att delvis kompensera CTT för förseningarna i B787 projektet.

Under rapportperioden har CTT dollarsäkrat en betydande del av 2009 års omsättning till en dollarkurs på i genomsnitt 8.60. En viss dollarsäkring har också gjorts för år 2010.


PERSONAL
Det genomsnittliga antalet sysselsatta personer var under rapportperioden (jan - mar) 48 (46).


INVESTERINGAR
Investeringar har under rapportperioden (jan - mar) gjorts med MSEK 1,5 (0,9) i immateriella tillgångar vilket i huvudsak består av aktiverade kostnader för utveckling till A380 flygplanet. I materiella anläggningstillgångar främst avseende produktionsutrustning har investeringar gjorts med MSEK 1,0 (0,2).
Sammanlagt uppgår därmed investeringarna under rapportperioden till MSEK 2,5 (1,1).


FRAMTIDSUTSIKTER
Omsättningsökningen för den gånga rapportperioden beror på ökade leveranser till A380 flygplanet och en hög eftermarknadsförsäljning. Till A380 projektet har CTT levererat ett antal system för befuktning av förstaklass. Dessutom har leveranserna av system och utvecklingsarbete till VIP flygplan varit fortsatt goda. Under årets andra kvartal kommer leveranserna av Zonal Drying™ system till Air New Zealand att öka i takt och framförallt återstartar vi serieleveranserna till Boeings B787 flygplan. Detta innebär att den totala omsättningen under kvartal 2 kommer att öka. Under hösten räknar vi med ytterligare ökad omsättning eftersom reservdelsleveranserna till B787 flygplanet börjar, detta förutsatt att Boeing som aviserat gör den första provflygningen innan halvårsskiftet.

CTTs bruttomarginaler har under årets första kvartal varit fortsatt mycket goda. Detta beror på att en stor del av kvartalets omsättning var relaterad till VIP flygplan men framförallt på den gynnsamma dollarkursen. Under resten av året kommer omsättningen till framför allt Boeings B787 flygplan att öka, vilket innebär att CTTs bruttomarginal kommer att minska något men fortfarande vara mycket god.

Kassaflödet var för årets första kvartal positivt, vilket är första gången sedan CTT noterades. Det är styrelsens bedömning att kassaflödet kommer att vara fortsatt positivt under verksamhetsåret.

Trots att flygbranschen nu alltmer känner av den globala lågkonjunkturen bearbetar CTT ett antal intressanta försäljningsprospekt både avseende Zonal Drying™ system försäljning till flygbolag och Cair™ system försäljning till VIP flygplan. Det är svårt att bedöma hur mycket lågkonjunkturen påverkar flygbolagens vilja att investera i kostnadsbesparande system. Vad gäller försäljningen till VIP-flygplan är vi fortsatt optimistiska eftersom det är många flygplan som redan är köpta och på väg in till världens Completion Centers.


RESULTAT OCH FINANSIELL STÄLLNING
Den gångna periodens omsättning och resultat tyngs fortfarande av de försenade leveranserna till B787 flygplanet, dock var EBITDA för första gången positivt. Resultatet har dessutom påverkats negativt med 1,4 MSEK på grund av kursförlust i upptagna USD-lån. Bribos försäljning är enligt budget men resultatet har påverkats negativt av den rådande lågkonjunkturen, resultatet är dock fortfarande positivt.

För rapportperioden (jan - mar) var nettoomsättningen MSEK 14,1 (9,2) och
resultat efter skatt MSEK -3,9 (-7,6).
Kassaflödet före finansieringsverksamhet var för rapportperioden MSEK 2,9 (-11,8).
Orderboken uppgick per den 7 maj 2009 till MSEK 128 (72) beräknat på en USD kurs på 8,00.

Koncernens disponibla likvida medel inklusive säkerställda lån var på balansdagen MSEK 14,3 (12,7).
CTT har en säkerställd bankfinansiering om sammanlagt 51,4 MSEK. På balansdagen var denna kredit utnyttjad med 40,4 MSEK.

Långfristiga räntebärande låneskulder uppgick till MSEK 23,5 (23,5).
Kortfristiga räntebärande låneskulder uppgick till MSEK 16,9 (0,5).

Soliditeten per den 31mars 2009 uppgick till 30 % (57 %) och eget kapital till MSEK 25,5 (52,6).


RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
Riskerna i koncernens verksamhet kan generellt delas in i operationella risker relaterade till affärsverksamheten och finansiella risker relaterade till finansverksamheten. Ingen avgörande förändring av väsentliga risker eller osäkerhetsfaktorer har skett under perioden. En detaljerad redovisning av CTTs risker, osäkerhetsfaktorer samt hantering av de samma återfinns i bolagets årsredovisning per 2008-12-31.
MODERBOLAGET
För rapportperioden (jan - mars) var nettoomsättningen MSEK 12,5 (7,0)
och resultat efter skatt MSEK -1,8 (-8,3).
Kassaflödet före finansieringsverksamhet var för rapportperioden MSEK 4,8 (-11,1), varav aktieutdelning från dotterföretag om 2 MSEK ingår.

Moderbolagets disponibla likvida medel inklusive säkerställda lån var på balansdagen MSEK 12,4 (11,1).
Moderbolaget har en säkerställd bankfinansiering om sammanlagt 45,8 MSEK. På balansdagen var denna kredit utnyttjad med 36,3 MSEK.

Investeringarna under rapportperioden (jan - mar) uppgår till MSEK 2,5 (1,1) Genomsnittliga antalet anställda under rapportperioden har varit 37 (36).

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
I rapportperioden har inga transaktioner med närstående genomförts. I den mån transaktioner och överenskommelser om tjänster med närstående träffas, sker dessa alltid på marknadsmässiga villkor.

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER
Från och med den 1 juli 2007 upprättar CTT Systems sin koncernredovisning enligt International Financial Reporting Standards (IFRS/IAS). I enlighet med omarbetade IAS 1 är totalresultatet (dvs. inklusive eget kapitaltransaktioner) för perioden identiskt med periodens resultat. I övrigt har samma redovisningsprinciper och värderingsmetoder tillämpats som i senaste årsredovisningen.

EKONOMISK INFORMATION
Delårsrapport kvartal 2 2009 2009-08-14
Delårsrapport kvartal 3 2009 2009-11-13
Bokslutskommuniké 2009 2010-02-12Denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför. Informationen är sådan som CTT Systems AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 maj 2009 klockan 16.00.


Nyköping 7 maj 2009

CTT Systems AB (publ.)


Karl-Axel Granlund
Styrelsens ordförandeAnders Helmner
StyrelseledamotLars Lindgren
Styrelseledamot
Lars Solin
StyrelseledamotDag Waldenström
StyrelseledamotTorbjörn Johansson
Verkställande direktör


Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.


För mer information kontakta:

Torbjörn Johansson VD Mikael Brate Ekonomichef
CTT Systems AB CTT Systems AB
Box 1042 Box 1042
611 29 NYKÖPING 611 29 NYKÖPING
Tel: 0155-20 59 00 Tel: 0155-20 59 00
Fax: 0155-20 59 25 Fax: 0155-20 59 25
E-mail: torbjorn.johansson@ezkgx.beeweb-red.io E-mail: mikael.brate@ezkgx.beeweb-red.io
Hemsida: www.ctt.se Organisationsnr: 556430-7741


KORT OM CTT
CTT Systems AB (publ.) är en teknikkoncern som verkar inom flygbranschen. Företagets affärsidé är att åtgärda de två fuktproblem som idag existerar i kommersiella flygplan dvs. att eliminera uppkomsten av kondensation mellan kabin och flygplanets ytterskal samt att minska hälsoriskerna och öka välbefinnandet för passagerare och kabinpersonal genom att höja fuktnivån i kabinen.
CTT: s produkter, Zonal Drying™ system och Cair™ system skapar förutsättningar för en förbättrad lönsamhet och flygsäkerhet samt erbjuder en avsevärt förbättrad komfort för passagerare och kabinpersonal. CTT säljer dessa system till flygplanstillverkarna för installation under produktion av flygplanen och till flygbolagen för befintlig flygplansflotta.
CTT är ett Small Cap-företag noterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange Stockholm sedan mars 1999. Företaget har sitt säte i Nyköping.


KONCERNENS 2009 2008 2008
RESULTATRÄKNING (MSEK) jan-mar jan-mar jan-dec

Nettoomsättning 14,1 9,2 37,6
Aktiverade omkostnader för produktutveckling -0,4 0,6 2,5
Övriga rörelseintäkter 1,3 0,1 3,1
Summa rörelsens intäkter 15,1 10,0 43,2

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -3,5 -2,4 -12,0
Övriga externa kostnader -3,7 -5,2 -19,8
Personalkostnader -7,2 -6,9 -27,6
Avskrivningar -2,3 -2,3 -9,2
Övriga rörelsekostnader -0,5 -0,7 -0,8
Summa rörelsens kostnader -17,3 -17,4 -69,4

Rörelseresultat -2,2 -7,5 -26,2

Finansnetto -1,7 -0,3 -5,5

Resultat före skatt -3,9 -7,8 -31,7

Skatt 0,0 0,1 0,8

Periodens resultat -3,9 -7,6 -30,9

Resultat per aktie (kr) -0,36 -0,72 -2,92
Resultat per aktie efter utspädning (kr) -0,36 -0,72 -2,92
Eget kapital per aktie (kr) 2,35 4,85 2,71
Eget kapital per aktie efter utspädning (kr) 2,35 4,85 2,71
Kassaflöde per aktie (kr) -0,04 -0,32 -0,56
Antal aktier på balansdagen (tusental) 10 847 10 847 10 847
Antal aktier efter utspädning (tusental) 10 847 10 847 10 847
Genomsnittligt antal aktier under perioden 10 847 10 847 10 847
Börskurs på balansdagen (kr) 23,00 27,70 15,50
Utdelning per aktie, kr 0 0 0KONCERNENS 2009 2008 2008
NYCKELTAL 31-mar 31-mar 31-dec
(Avser perioden 3 mån, 3 mån, 12 mån)
Avkastning på eget kapital % -14 -14 -71
Avkastning på totalt kapital % -4 -8 -27
Avkastning på sysselsatt kapital % -3 -9 -33
Räntetäckningsgrad ggr. -13 -20 -4
Rörelsemarginal % -16 -81 -70
Vinstmarginal % -28 -84 -84
Antal anställda, periodmedeltal 47 46 47
Investeringar MSEK 2,5 1,1 4,4

Andel riskbärande kapital % 30 56 32
Kassalikviditet % 59 146 61
Skuldsättningsgrad ggr. 1,6 0,4 1,4
Soliditet % 30 57 32


KONCERNENS 2009 2008 2008
BALANSRÄKNING (MSEK) 31-mar 31-mar 31-dec

Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 23,4 26,1 23,5
Materiella anläggningstillgångar 13,9 16,5 15,5
Finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0
Övriga omsättningstillgångar 45,2 44,4 48,0
Kassa och bank 3,3 6,2 3,7
Summa tillgångar 85,8 93,1 90,6

Eget kapital och skulder
Eget kapital 25,5 52,6 29,4
Avsättningar för skatter 0,0 0,7 0,0
Avsättningar, garantiåtaganden 1,4 1,4 1,2
Långfristiga skulder, räntebärande 23,5 23,5 23,7
Långfristiga skulder, ej räntebärande 0,0 0,0 0,0
Kortfristiga skulder, räntebärande 16,9 0,5 18,5
Kortfristiga skulder, ej räntebärande 18,6 14,3 17,8
Summa eget kapital och skulder 85,8 93,1 90,6

KONCERNENS 2009 2008 2008
FÖRÄNDRING EGET KAPITAL (MSEK) jan-mar jan-mar jan-dec

Ingående eget kapital 29,4 60,4 60,4
Nyemission 0,0 0,0 0,0
Emissionskostnader 0,0 -0,2 -0,2
Periodens totalresultat -3,9 -7,6 -30,9
Utgående eget kapital 25,5 52,6 29,4KONCERNENS 2009 2008 2008
KASSAFLÖDESANALYS (MSEK) jan-mar jan-mar jan-dec

Den löpande verksamheten
Inbetalningar från kunder m.fl. 17,7 9,8 44,7
Utbetalningar till leverantörer och anställda -14,0 -20,2 -67,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före betalda räntor och inkomstskatter 3,7 -10,4 -22,3

Erhållen ränta 0,0 0,0 0,7
Erlagd ränta -0,3 -0,2 -6,1
Betald inkomstskatt 0,2 0,0 -0,6
Kassaflöde från den löpande verksamheten 3,5 -10,7 -28,3


Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -1,5 -0,9 -2,8
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0,8 -0,2 -1,6
Kassaflöde från investeringsverksamheten -0,6 -1,1 -4,4

Kassaflöde före finansieringsverksamheten 2,9 -11,8 -32,6

Finansieringsverksamheten
Nyemission 0,0 3,4 3,4
Upptagna lån 0,0 5,0 22,9
Amortering av skuld -3,3 -0,1 0,2
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -3,3 8,3 26,5


Periodens kassaflöde -0,4 -3,5 -6,1
Likvida medel vid periodens början 3,7 9,8 9,8
Kursdifferens i likvida medel 0,0 -0,1 0,0
Likvida medel vid periodens slut 3,3 6,2 3,7

SEGMENTSREDOVISNING
CTT Systems AB (publ.) har endast i allt väsentligt en rörelsegren, inom vilken merparten av bolagets verksamhet ryms. Rörelsegrenen omfattar försäljning av produkter och tjänster för fuktkontroll i flygplan. Bolagets försäljning har hittills skett till ett begränsat antal länder på den globala marknad som flygplansbranschen verkar inom. All fakturering, med undantag för en mycket liten fakturering i svenska kronor, sker i amerikanska dollar. Inga väsentliga skillnader föreligger vad gäller risker eller möjligheter i de olika länderna. Någon segmentredovisning har av dessa skäl inte befunnits meningsfull.MODERBOLAGETS 2009 2008 2008
RESULTATRÄKNING (MSEK) jan-mar jan-mar jan-dec

Nettoomsättning 12,5 7,0 30,4
Aktiverade omkostnader för produktutveckling -0,4 0,6 2,5
Övriga rörelseintäkter 1,3 0,1 3,1
Summa rörelsens intäkter 13,5 7,8 36,1

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -3,9 -2,8 -13,2
Övriga externa kostnader -3,3 -4,7 -18,4
Personalkostnader -6,1 -5,9 -23,0
Avskrivningar -1,8 -1,8 -7,0
Övriga rörelsekostnader -0,5 -0,7 -0,8
Summa rörelsens kostnader -15,6 -15,9 -62,5

Rörelseresultat -2,1 -8,1 -26,4

Utdelning från koncernföretag 2,0 0,0 0,0
Finansnetto -1,6 -0,2 -5,3

Resultat före skatt -1,8 -8,3 -31,7

Skatt 0,0 0,0 1,4

Periodens resultat -1,8 -8,3 -30,3


MODERBOLAGETS 2009 2008 2008
BALANSRÄKNING (MSEK) 31-mar 31-mar 31-dec

Tillgångar

Tecknat men ej inbetalt kapital 0,0 0,0 0,0
Immateriella anläggningstillgångar 14,2 15,8 14,0
Materiella anläggningstillgångar 5,7 8,1 7,1
Finansiella anläggningstillgångar 14,3 10,1 14,3
Övriga omsättningstillgångar 44,0 41,0 46,4
Kassa och bank 2,9 6,1 1,1

Summa tillgångar 81,1 81,1 82,9

Eget kapital och skulder

Eget kapital 25,9 46,1 27,6
Avsättningar, garantiåtaganden 1,4 1,4 1,2
Långfristiga skulder, räntebärande 20,0 20,0 20,0
Långfristiga skulder, ej räntebärande 0,1 0,1 0,1
Kortfristiga skulder, räntebärande 16,3 0,0 17,9
Kortfristiga skulder, ej räntebärande 17,5 13,5 16,0

Summa eget kapital och skulder 81,1 81,1 82,9


MODERBOLAGETS 2009 2008 2008
KASSAFLÖDESANALYS (MSEK) jan-mar jan-mar jan-dec

Den löpande verksamheten
Inbetalningar från kunder m.fl. 16,1 7,4 37,2
Utbetalningar till leverantörer och anställda -12,7 -17,4 -62,4
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före betalda räntor och inkomstskatter 3,4 -9,9 -25,2

Erhållen ränta 0,0 0,0 0,7
Erlagd ränta -0,3 -0,2 -5,8
Betald inkomstskatt 0,3 0,0 -0,3
Kassaflöde från den löpande verksamheten 3,5 -10,1 -30,7


Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -1,5 -0,9 -2,8
Utdelning från dotterföretag 2,0 0,0 0,0
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0,8 -0,2 -0,8
Kassaflöde från investeringsverksamheten 1,4 -1,1 -3,6

Kassaflöde före finansieringsverksamheten 4,8 -11,1 -34,2

Finansieringsverksamheten
Nyemission 0,0 3,4 3,4
Upptagna lån 0,0 5,0 22,9
Amortering av skuld -3,0 0,0 0,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -3,0 8,4 26,3


Periodens kassaflöde 1,8 -2,7 -7,9
Likvida medel vid periodens början 1,1 9,0 9,0
Kursdifferens i likvida medel 0,0 -0,1 0,0
Likvida medel vid periodens slut 2,9 6,1 1,1