Rapportperioden april – juni 2008

• Nettoomsättningen uppgick till MSEK 8,2 (17,7)
• Resultat efter skatt uppgick till MSEK -9,1 (-0,4)
• Resultat per aktie uppgick till SEK -0,85 (-0,05)
• Kassaflöde före finansieringsverksamheten MSEK -10,2 (-18,1)

Delåret januari – juni 2008

• Nettoomsättningen uppgick till MSEK 17,4 (35,0)
• Resultat efter skatt uppgick till MSEK -16,7 (-1,1)
• Resultat per aktie uppgick till SEK -1,57 (-0,13)
• Kassaflöde före finansieringsverksamheten MSEK -21,9 (-23,1)

• CTT har tecknat MoU avseende utveckling och leverans av system till Airbus A350KONCERNEN I SAMMANDRAG 2008 1) 2007 2008 1) 2007 2) 2007
(MSEK) apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jul-dec
Nettoomsättning 8,2 17,7 17,4 35,0 13,2
Resultat efter skatt -9,1 -0,4 -16,7 -1,1 -10,8
Resultat per aktie -0,85 -0,05 -1,57 -0,13 -1,63
Kassaflöde före finansieringsverksamheten -10,2 -18,1 -21,9 -23,1 -18,1Rättvisande jämförelse
1) CTT bildade under hösten 2007 en koncern efter förvärvet av Bröderna Ingemar och Bo Mekaniska AB (Bribo) per den 31 okt 2007. Jämförelser i texten avser moderbolaget före koncernbildningen hösten 2007.
2) CTT Systems har per 2007-12-31 ändrat räkenskapsår till att innefatta 1 januari till och med 31 december. Det förkortade räkenskapsåret (6 månader) jul - dec 2007 är redovisat enligt IFRS.

RAPPORTPERIODENS (APRIL – JUNI) VÄSENTLIGA HÄNDELSER
Den 9:e april meddelade Boeing att B787 projektet är ytterligare försenat. Första flygning är nu planerad till sista kvartalet 2008, vilket innebär att första flygning nu totalt sett är mer än ett år försenad gentemot den ursprungliga tidplanen. Boeing informerade också om att första flygplan kommer att levereras till kund i tredje kvartalet 2009 och att man totalt kommer att leverera cirka 25 flygplan under år 2009. Boeing hade tidigare planerat att leverera första flygplanet i första kvartalet 2009 och sammanlagt 109 flygplan under 2009. Boeing har också informerat om att produktionsökningen upp till full produktion kommer att bli långsammare än vad som tidigare planerats.

I maj erhöll CTT en beställning från BaySys Technologies, USA, på CAIR™ system till ett VIP A340 flygplan för installation i början av 2009.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG
CTT och det tyska företaget Nordmicro tecknade den 4:e juli ett Memorandum of Understanding vilket innebär att CTT skall utveckla och leverera Zonal Dryers och befuktare till A350 flygplanet. CTTs befuktare kommer att erbjudas som option till flygplanets cockpit, besättningarnas viloutrymmen och till delar av passagerarkabinen. CTTs Zonal Dryers skall också erbjudas som option, speciellt i samband med befuktning av passagerarkabinen. CTT och Nordmicro skall under de kommande månaderna förhandla fram ett detaljerat avtal.
Det potentiella värdet av överenskommelse (inklusive eftermarknad) överstiger 300 miljoner USD beräknat över den fulla livslängden för flygplanstypen A350.
Airbus räknar med att börja leverera A350 flygplanet till kund under år 2013.

I augusti fick CTT en beställning från AMAC Aerospace på CAIR™ system till ett VIP A320 flygplan för leverans i Q1 2009.

Den 27:e augusti fick CTT en beställning på ytterligare en Zonal Dryer till NASA:s Sofia projekt. Avfuktaren kommer att levereras under 2008.


FRAMTIDSUTSIKTER
Det känns mycket tillfredsställande att CTT nu har blivit vald som leverantör till Airbus nya långdistansflygplansfamilj A350. Inom en tidsperiod på 5 år har CTT nu blivit leverantör på alla tre nya långdistansflygplansfamiljer A380, B787 och A350.

Airbus har valt att erbjuda vårt Zonal Drying system som option på A350, speciellt då man erbjuder befuktning av flygplanskabinen. Det innebär att vi till ett A350 flygplan sammanlagt kan få leverera sex befuktare och två Zonal Dryers. Om befuktning väljs i samma utsträckning till A350 flygplanet som det hittills har gjorts på B787 flygplanet kommer A350 att generera en högre omsättning än vad vi räknar med för B787. Framför allt antas eftermarknaden bli ännu större än för B787.

För CTT kommer A350 projektet optimalt i tiden. B787 utvecklingen och utveckling av första klass befuktningen till A380 flygplanet är i sitt slutskede. Systemen till A350 flygplanen bygger också till stora delar på systemen utvecklade för A380 och B787 vilket gör utvecklingsarbetet något mindre omfattande.

CTT har nu definitivt etablerat sig som leverantör av fuktkontrollsystem för stora passagerarflygplan och Airbus har nu tagit steget att erbjuda befuktning av passagerarkabinen. Det kommer att bli otroligt betydelsefullt för CTTs framtida utveckling. Redan nästa år levereras det första A380 flygplanet med första klass befuktning och försäljningen av Cair™ systemet till VIP flygplan ökar för varje år. Allting talar för att CTTs Cair™ system kommer att bli mycket framgångsrikt inom OEM och VIP segmenten under många år framöver och vi har nu dessutom väsentligt större möjligheter att öppna upp retrofitmarknaden för systemet.


PERSONAL
Det genomsnittliga antalet sysselsatta personer var under rapportperioden (apr - jun) 47 (32). Personalökningen är till största delen relaterad till köpet, hösten 2007, av Bribo AB som har 10 st anställda.


INVESTERINGAR
Investeringar har under rapportperioden (apr - jun) gjorts med MSEK 0,4 (9,5) i immateriella tillgångar vilket i huvudsak består av aktiverade kostnader för utveckling till A380 flygplanet.
I materiella anläggningstillgångar har investeringar gjorts med MSEK 0,4 (1,1).
Sammanlagt uppgår därmed investeringarna under rapportperioden till MSEK 0,8 (10,6).


RESULTAT OCH FINANSIELL STÄLLNING
Den gångna rapportperiodens omsättning och resultat tyngs av de försenade leveranserna till B787 flygplanet. Vidare har försäljningen och leveranser av Zonal Drying™ system på retrofitmarknaden varit svag. Detta har delvis kompenserats av en ökande eftermarknadsförsäljning och intäkter från Cair™ försäljning till VIP flygplan. Bribos försäljning och resultat har under rapportperioden varit enligt plan.

För rapportperioden (apr - jun) var nettoomsättningen MSEK 8,2 (17,7) och resultat efter skatt MSEK -9,1 (-0,4).
Kassaflödet före finansieringsverksamhet var för rapportperioden MSEK -10,2 (-18,1).
Orderboken uppgick per den 28 aug 2008 till MSEK 85 (60) beräknat på en USD kurs på 6,30.

Koncernens disponibla likvida medel inklusive säkerställda lån var på balansdagen MSEK 17,6 (13,7).
CTT har en säkerställd bankfinansiering om sammanlagt 41,5 MSEK. På balansdagen var denna kredit utnyttjad med 31,8 MSEK.


Långfristiga räntebärande låneskulder uppgick till MSEK 35,2 (25,0).
Kortfristiga räntebärande låneskulder uppgick till MSEK 0,5 (0,0).

Soliditeten per den 30 juni 2008 uppgår till 44 % (35 %) och eget kapital uppgick per den 30 juni 2008 till MSEK 43,6 (21,7).


RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
Riskerna i koncernens verksamhet kan generellt delas in i operationella risker relaterade till affärsverksamheten och finansiella risker relaterade till finansverksamheten. Ingen avgörande förändring av väsentliga risker eller osäkerhetsfaktorer har skett under perioden. En detaljerad redovisning av CTTs risker, osäkerhetsfaktorer samt hantering av de samma återfinns i bolagets årsredovisning per 2007-12-31.


MODERBOLAGET
För rapportperioden (apr - jun) var nettoomsättningen MSEK 6,2 (17,7) och resultat efter skatt MSEK -9,3 (-0,4).
Kassaflödet före finansieringsverksamhet var för rapportperioden MSEK -11,2 (-18,1).

Moderbolagets disponibla likvida medel inklusive säkerställda lån var på balansdagen MSEK 15 (13,7).
Moderbolaget har en säkerställd bankfinansiering om sammanlagt 40 MSEK. På balansdagen var denna kredit utnyttjad med 31,8 MSEK.

Investeringarna under rapportperioden (apr - jun) uppgår till MSEK 0,8 (10,6). Genomsnittliga antalet anställda under rapportperioden har varit 37 (32).


TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
I rapportperioden har inga transaktioner med närstående genomförts. I den mån transaktioner och överenskommelser om tjänster med närstående träffas, sker dessa alltid på marknadsmässiga villkor.


REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER
CTT Systems finansiella rapporter har tidigare upprättats enligt Årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendationer RR32:06 redovisning för juridiska personer. Från och med den 1 juli 2007 upprättar CTT Systems sin koncernredovisning enligt International Financial Reporting Standards (IFRS/IAS).

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34 Interim Financial Reporting. I övrigt har samma redovisningsprinciper och värderingsmetoder tillämpats som i senaste årsredovisningen.

EKONOMISK INFORMATION
Delårsrapport kvartal 3 2008 2008-11-21
Bokslutskommuniké 2008 2009-02-13
Årsstämma 2009 2009-05-07
Delårsrapport kvartal 1 2009 2009-05-07
Delårsrapport kvartal 2 2009 2009-08-14


Denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför. Informationen är sådan som CTT Systems AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 Aug 2008 klockan 08.00.

Nyköping 28 aug 2008

CTT Systems AB (publ.)


Karl-Axel Granlund
Styrelsens ordförandeAnders Helmner
StyrelseledamotLars Lindgren
Styrelseledamot
Lars Solin
StyrelseledamotDag Waldenström
StyrelseledamotTorbjörn Johansson
Verkställande direktör


Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

KONCERNENS 2008 1) 2007 2008 1) 2007 2) 2007
RESULTATRÄKNING (MSEK) apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jul-dec

Nettoomsättning 8,2 17,7 17,4 35,0 13,2
Aktiverade omkostnader för produktutveckling 0,4 0,1 1,0 0,4 0,4
Övriga rörelseintäkter 0,0 0,1 0,2 0,2 2,4
Summa rörelsens intäkter 8,6 18,0 18,6 35,6 16,0

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -3,2 -6,9 -5,6 -12,8 -5,0
Övriga externa kostnader -4,8 -4,4 -10,0 -10,3 -9,2
Personalkostnader -7,1 -5,6 -14,0 -11,1 -11,1
Avskrivningar -2,3 -1,1 -4,6 -2,2 -3,7
Övriga rörelsekostnader 0,0 -0,4 -0,7 -0,4 -0,4
Summa rörelsens kostnader -17,5 -18,4 -34,9 -36,7 -29,5

Rörelseresultat -8,8 -0,4 -16,3 -1,1 -13,6

Finansnetto -0,4 0,0 -0,7 0,0 -0,9

Resultat före skatt -9,2 -0,4 -17,0 -1,1 -14,5

Skatt 0,1 0,0 0,3 0,0 3,6

Periodens resultat -9,1 -0,4 -16,7 -1,1 -10,8

Resultat per aktie (kr) -0,85 -0,05 -1,57 -0,13 -1,63
Resultat per aktie efter utspädning (kr) -0,85 -0,05 -1,57 -0,13 -1,63
Eget kapital per aktie (kr) 4,02 2,48 4,02 2,48 5,57
Eget kapital per aktie efter utspädning (kr) 4,02 2,48 4,02 2,48 5,57
Kassaflöde per aktie (kr) 0,14 0,15 -0,18 0,15 0,70
Antal aktier på balansdagen (tusental) 10 847 8 769 10 847 8 769 10 847
Antal aktier efter utspädning (tusental) 10 847 8 769 10 847 8 769 10 847
Genomsnittligt antal aktier under perioden 10 847 8 539 10 847 8 539 8 858
Börskurs på balansdagen (kr) 23,00 43,00 23,00 43,00 30,80
Utdelning per aktie, kr 0 0 0 0 0

1) Avser moderbolaget innan koncernbildning hösten 2007
2) Enl. IFRS avser CTT koncernen förkortade räkenskapsår 6 månKONCERNENS 2008 1) 2007 2) 2007
NYCKELTAL 30-jun 30-jun 31-dec
(Avser perioden 6 mån, 6 mån, 6 mån)
Avkastning på eget kapital % -33 - 6 -35
Avkastning på totalt kapital % -17 - 1 -17
Avkastning på sysselsatt kapital % -20 - 2 -21
Räntetäckningsgrad ggr. -20 - 2 -14
Rörelsemarginal % -94 - 3 -103
Vinstmarginal % -98 - 3 -110
Antal anställda, periodmedeltal 46 32 38
Investeringar MSEK 1,8 11,1 2,6

Andel riskbärande kapital % 44 35 63
Kassalikviditet % 142 126 159
Skuldsättningsgrad ggr. 0,8 1,2 0,3
Soliditet % 44 35 62

KONCERNENS 2008 1) 2007 2) 2007
BALANSRÄKNING (MSEK) 30-jun 30-jun 31-dec

Tillgångar
Tecknat men ej inbetalt kapital 0,0 0,0 3,6
Immateriella anläggningstillgångar 25,0 17,3 26,7
Materiella anläggningstillgångar 16,0 7,9 17,1
Finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,4 0,0
Övriga omsättningstillgångar 50,0 33,4 39,8
Kassa och bank 7,9 3,7 9,8
Summa tillgångar 98,9 62,8 96,9

Eget kapital och skulder
Eget kapital 43,6 21,7 60,4
Avsättningar för skatter 0,6 0,0 0,9
Avsättningar, garantiåtaganden 1,4 1,3 1,4
Långfristiga skulder, räntebärande 35,2 25,0 18,6
Långfristiga skulder, ej räntebärande 0,0 0,1 0,0
Kortfristiga skulder, räntebärande 0,5 0,0 0,5
Kortfristiga skulder, ej räntebärande 17,6 14,7 15,1
Summa eget kapital och skulder 98,9 62,8 96,9

KONCERNENS 2008 1) 2007 2) 2007
FÖRÄNDRING EGET KAPITAL (MSEK) jan-jun jan-jun jul-dec

Ingående eget kapital 60,4 13,5 21,8
Nyemission 0,0 9,3 10,0
Pågående Nyemission 0,0 0,0 41,9
Emissionskostnader -0,2 0,0 -2,5
Periodens resultat -16,7 -1,1 -10,8
Utgående eget kapital 43,6 21,7 60,4

1) Avser moderbolaget innan koncernbildning hösten 2007
2) Enl. IFRS avser CTT koncernen förkortade räkenskapsår 6 mån

KONCERNENS 2008 1) 2007 2008 1) 2007 2) 2007
KASSAFLÖDESANALYS (MSEK) apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jul-dec

Den löpande verksamheten
Inbetalningar från kunder m.fl. 7,8 13,5 17,6 23,0 17,6
Utbetalningar till leverantörer och anställda -16,5 -20,7 -36,7 -34,7 -33,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före betalda räntor och inkomstskatter -8,7 -7,2 -19,1 -11,7 -15,4

Erhållen ränta 0,1 0,2 0,1 0,3 0,2
Erlagd ränta -0,6 -0,1 -0,8 -0,3 -0,8
Betald inkomstskatt -0,2 0,0 -0,2 0,0 -0,3
Kassaflöde från den löpande verksamheten -9,4 -7,2 -20,1 -11,7 -16,3


Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -0,4 -9,5 -1,3 -9,7 -1,2
Förvärv av dotterföretag 0,0 -0,3 0,0 -0,3 0,6
Avyttring av dotterföretag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -0,4 -1,2 -0,5 -1,4 -1,4
Kassaflöde från investeringsverksamheten -0,8 -10,9 -1,9 -11,4 -1,8

Finansieringsverksamheten
Nyemission 0,0 9,4 3,4 9,4 35,9
Upptagna Lån 11,8 10,0 16,8 15,0 0,0
Amortering av skuld -0,1 0,0 -0,2 0,0 -11,5
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 11,7 19,3 20,0 24,3 24,3


Periodens kassaflöde 1,6 1,3 -1,9 1,3 6,2
Likvida medel vid periodens början 6,2 2,5 9,8 2,5 3,7
Kursdifferens i likvida medel 0,1 -0,1 0,0 -0,1 -0,1
Likvida medel vid periodens slut 7,9 3,7 7,9 3,7 9,8

1) Avser moderbolaget innan koncernbildning hösten 2007
2) Enl. IFRS avser CTT koncernen förkortade räkenskapsår 6 mån


SEGMENTSREDOVISNING
CTT Systems AB (publ.) har endast i allt väsentligt en rörelsegren, inom vilken merparten av bolagets verksamhet ryms. Rörelsegrenen omfattar försäljning av produkter och tjänster för fuktkontroll i flygplan. Bolagets försäljning har hittills skett till ett begränsat antal länder på den globala marknad som flygplansbranschen verkar inom. All fakturering, med undantag för en mycket liten fakturering i svenska kronor, sker i amerikanska dollar. Inga väsentliga skillnader föreligger vad gäller risker eller möjligheter i de olika länderna. Någon segmentredovisning har av dessa skäl inte befunnits meningsfull.MODERBOLAGETS 2008 2007 2008 2007 1) 2007
RESULTATRÄKNING (MSEK) apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jul-dec

Nettoomsättning 6,2 17,7 13,3 35,0 11,8
Aktiverade omkostnader för produktutveckling 0,4 0,1 1,0 0,4 0,4
Övriga rörelseintäkter 0,0 0,1 0,2 0,2 0,2
Summa rörelsens intäkter 6,7 18,0 14,4 35,6 12,3

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -3,2 -6,9 -6,0 -12,8 -5,0
Övriga externa kostnader -4,5 -4,4 -9,3 -10,3 -9,1
Personalkostnader -6,1 -5,6 -11,9 -11,1 -10,3
Avskrivningar -1,8 -1,1 -3,5 -2,2 -3,3
Övriga rörelsekostnader 0,0 -0,4 -0,7 -0,4 -0,4
Summa rörelsens kostnader -15,6 -18,4 -31,5 -36,7 -28,1

Rörelseresultat -9,0 -0,4 -17,0 -1,1 -15,8

Finansnetto -0,3 0,0 -0,6 0,0 -0,7

Resultat före skatt -9,3 -0,4 -17,6 -1,1 -16,5

Skatt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Periodens resultat -9,3 -0,4 -17,6 -1,1 -16,5


MODERBOLAGETS 2008 2007 1) 2007
BALANSRÄKNING (MSEK) 30-jun 30-jun 31-dec

Tillgångar

Tecknat men ej inbetalt kapital 0,0 0,0 3,6
Immateriella anläggningstillgångar 15,0 17,3 16,2
Materiella anläggningstillgångar 7,9 7,9 8,4
Finansiella anläggningstillgångar 10,1 0,4 10,1
Övriga omsättningstillgångar 47,1 33,4 37,5
Kassa och bank 6,9 3,7 9,0

Summa tillgångar 86,9 62,8 84,8

Eget kapital och skulder

Eget kapital 36,8 21,7 54,6
Avsättningar, garantiåtaganden 1,4 1,3 1,4
Långfristiga skulder, räntebärande 31,8 25,0 15,0
Långfristiga skulder, ej räntebärande 0,1 0,1 0,1
Kortfristiga skulder, räntebärande 0,0 0,0 0,0
Kortfristiga skulder, ej räntebärande 16,8 14,7 13,7

Summa eget kapital och skulder 86,9 62,8 84,8

1) avser förkortade räkenskapsåret 6 mån


MODERBOLAGETS 2008 2007 2008 2007 1) 2007
KASSAFLÖDESANALYS (MSEK) apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jul-dec

Den löpande verksamheten
Inbetalningar från kunder m.fl. 5,8 13,5 13,2 23,0 13,3
Utbetalningar till leverantörer och anställda -15,7 -20,7 -33,1 -34,7 -30,6
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före betalda räntor och inkomstskatter -9,9 -7,2 -19,8 -11,7 -17,2
0,0
Erhållen ränta 0,1 0,2 0,1 0,3 0,1
Erlagd ränta -0,5 -0,1 -0,7 -0,3 -0,7
Betald inkomstskatt -0,1 0,0 -0,1 0,0 -0,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten -10,4 -7,2 -20,5 -11,7 -18,1


Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -0,4 -9,5 -1,3 -9,7 -1,2
Förvärv av dotterföretag 0,0 -0,3 0,0 -0,3 0,0
Avyttring av dotterföretag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -0,4 -1,2 -0,5 -1,4 -1,4
Kassaflöde från investeringsverksamheten -0,8 -10,9 -1,8 -11,4 -2,4

Finansieringsverksamheten
Nyemission 0,0 9,4 3,4 9,4 35,9
Upptagna Lån 11,8 10,0 16,8 15,0 0,0
Amortering av skuld 0,0 0,0 0,0 0,0 -10,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 11,8 19,3 20,2 24,3 25,9


Periodens kassaflöde 0,6 1,3 -2,1 1,3 5,4
Likvida medel vid periodens början 6,1 2,5 9,0 2,5 3,7
Kursdifferens i likvida medel 0,1 -0,1 0,0 -0,1 -0,1
Likvida medel vid periodens slut 6,9 3,7 6,9 3,7 9,0

1) avser förkortade räkenskapsåret 6 mån