Rapportperioden januari – mars 2008

• Nettoomsättningen uppgick till MSEK 9,2 (17,3)
• Resultat efter skatt uppgick till MSEK -7,6 (-0,7)
• Resultat per aktie uppgick till SEK -0,72 (-0,08)
• Kassaflöde före finansieringsverksamheten MSEK -11,8 (-5,0)

• Ytterligare försening av Boeings B787 projekt
• Iceland Air beställer Zonal Drying™ System till ytterligare 3 st B757 flygplan
• CTT har fått beställningar på Cair™ till 4 st VIP flygplan

KONCERNEN I SAMMANDRAG 2008 2007 1) 2007
(MSEK) jan-mar jan-mar jul-dec
Nettoomsättning 9,2 17,3 13,2
Resultat efter skatt -7,6 -0,7 -10,8
Resultat per aktie -0,72 -0,08 -1,63
Kassaflöde före finansieringsverksamheten -11,8 -5,0 -18,1

RAPPORTPERIODENS (JANUARI – MARS) VÄSENTLIGA HÄNDELSER
I januari erhöll CTT en beställning på Zonal Drying™ System till tre stycken Boeing B757-200 flygplan från Icelandair. Systemen kommer att levereras under hösten 2008.

Boeing meddelade i januari att första flygning med B787 flygplan har försenats med ytterligare 3 månader och kommer nu att ske under juni månad år 2008 istället för som tidigare planerat i mars 2008. Boeing informerade också om att första leverans av flygplanet till kund kommer att bli i början av år 2009 istället för som tidigare planerat i slutet av år 2008.
Efter rapportperiodens slut har Boeing informerat om ytterligare förseningar i projektet, se nedan.

Rättvisande jämförelse 1)
CTT Systems har per 2007-12-31 ändrat räkenskapsår till att innefatta 1 januari till och med 31 december. Det förkortade räkenskapsåret (6 månader) jul - dec 2007 är redovisat enligt IFRS. CTT bildade under hösten 2007 en koncern efter förvärvet av Bröderna Ingemar och Bo Mekaniska AB per den 31 okt 2007. Jämförelser i texten sker rapportperioden jan - mar 2008 (jan - mar 2007).

Airbus Corporate Jet Centre beställde i början av februari CAIR™ system till ett Airbus A319 VIP flygplan. Systemet skall levereras under sommaren 2008.

I februari fick CTT en stor beställning (2,6 MUSD) på reservdelar till B787 programmet från Satair. CTT och Satair har vidare tecknat avtal om att Satair skall svara för reservdelsförsörjningen till flygbolagen för B787 programmet.

Lufthansa Technik beställde i mitten av februari ett Cair™ System till ett Airbus A330-200 VIP flygplan. Systemet kommer att levereras under hösten 2008.

I början av mars erhöll CTT beställningar på Cair™ System, från Associated Air Center (AAC) i Dallas, avseende ett Airbus A319 VIP och ett Boeing BBJ VIP flygplan. Systemen skall levereras sommaren/hösten 2008.


VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG
Den 9:e april meddelade Boeing att B787 projektet är ytterligare försenat. Första flygning är nu planerad till sista kvartalet 2008, vilket innebär att första flygning nu totalt sett är mer än ett år försenad gentemot den ursprungliga tidplanen. Boeing informerade också om att första flygplan kommer att levereras till kund i tredje kvartalet 2009 och att man totalt kommer att leverera cirka 25 flygplan under år 2009. Boeing hade tidigare planerat att leverera första flygplanet i första kvartalet 2009 och sammanlagt 109 flygplan under 2009. Boeing har också informerat om att produktionsökningen upp till full produktion kommer att bli långsammare än vad som tidigare planerats.

FRAMTIDSUTSIKTER
Boeing har nu ytterligare försenat B787 programmet. CTT har genomfört all kvalificeringsprovning avseende avfuktningssystemet och alla prov för befuktarna, förutom livslängdsproven, är klara. Vi har också startat serieproduktionen och vi har system för 5 till 10 flygplan färdigbyggda på lager. Dessa system skulle enligt den ursprungliga leveransplanen redan ha levererats, men Boeing har bromsat leveranserna på grund av projektets försening.
CTT och Boeing för nu diskussioner om i vilken takt CTT får leverera system till B787 och vi räknar med att inom kort komma överens om en ny leveransplan. Det står dock redan klart att CTTs leveranser de närmaste tre åren till B787 projektet kommer att bli lägre än planerat. Förseningen av leveranserna av flygplan till kunderna kommer också att innebära en försening i CTTs leveranser av initiala reservdelar till flygbolagen. Sammantaget innebär detta en finansiell ansträngning för CTT den närmaste tiden, eftersom vi under krav från Boeing har investerat i produktionen och nu har en kostnadsstruktur för en betydligt högre leveranstakt.

Försäljningsmässigt går det dock fortsatt mycket bra för B787 flygplanet. Boeing har nu beställningar på
ca: 900 flygplan från 55 kunder. Värdet av den totala Boeingordern påverkas ej av förskjutningen av leveranserna. Mot bakgrund av ovan nämnda förseningar utvärderar styrelsen bolagets finansieringsalternativ. För att säkerställa bolagets likviditet avser CTT i första hand att öka upplåningen.

CTT och vår tyska partner AOA är mitt uppe i förhandlingarna med Nordmicro rörande avfuktningssystem och befuktningssystem till Airbus nya långdistansflygplansfamilj, A350XWB. Vi räknar med att dessa förhandlingar kommer att kunna slutföras under innevarande kvartal.

CTT har levererat de första avfuktarna till Airbus A380 flygplan. Den första förstaklassbefuktaren kommer att levereras efter sommaren och vi ser med tillförsikt fram emot när Airbus under 2009 levererar det första A380 flygplanet innehållande förstaklass befuktning. Att befuktning av passagerarkabinen blir mer och mer intressant för flygbolagen märkte vi inte minst under flygplansinteriörsmässan i Hamburg i början av april, där intresset för vårt Cair™ system var stort.

Inom VIP segmentet går försäljningen av Cair™ systemet mycket bra. Vi har under första kvartalet 2008 fått order på system till fyra flygplan. Detta speglar den boom som nu råder och vi räknar med att orderingången kommer att vara fortsatt stark en lång tid framöver. CTTs Cair™ system är nu känt inte bara bland världens Completion Centers utan också hos många slutkunder.

Försäljningen av Zonal Drying™ systemet till flygbolagen är fortfarande lägre än vad vi förväntat oss. Antalet försäljningsprospekt och offerter har dock ökat markant under det senaste året mycket tack vare Satairs insatser i Asien och Nordamerika. Bland de hetare prospekten finns ett antal större flygbolag med betydande flygplansflottor, varför vi räknar med att kunna få större Zonal Drying™ system beställningar under 2008 än vad vi fick under 2007.


PERSONAL
Det genomsnittliga antalet sysselsatta personer var under rapportperioden (jan - mar) 46 (33). Personalökningen är till stor del relaterad till köpet av Bribo som har 10 st anställda.


INVESTERINGAR
Investeringar har under rapportperioden (jan - mar) gjorts med MSEK 0,9 (0,2) i immateriella tillgångar vilket i huvudsak består av aktiverade kostnader för utveckling till A380 flygplanet.
I materiella anläggningstillgångar, främst avseende uppbyggnad av utökad produktionskapacitet, har investeringar gjorts med MSEK 0,2 (0,3).
Sammanlagt uppgår därmed investeringarna under rapportperioden till MSEK 1,1 (0,5).
RESULTAT OCH FINANSIELL STÄLLNING
Den gångna rapportperiodens omsättning och resultat belastas av de försenade leveranserna till B787 flygplanet. Vidare har försäljningen av Zonal Drying™ system på retrofitmarknaden varit ovanligt svag. Detta har delvis kompenserats av en ökande eftermarknadsförsäljning och av höga intäkter från Cair™ försäljning till VIP flygplan. Bribos försäljning och resultat har under rapportperioden varit enligt plan.

För rapportperioden (jan - mar) var nettoomsättningen MSEK 9,2 (17,3)
och resultat efter skatt MSEK -7,6 (-0,7).
Kassaflödet före finansieringsverksamhet var för rapportperioden MSEK -11,8 (-5,0).
Orderboken uppgick per den 8 maj 2008 till MSEK 72 (56) beräknat på en USD kurs på 6,00.

Koncernens disponibla likvida medel inklusive säkerställda lån var på balansdagen 12,7 MSEK
Koncernens likvida medel var på balansdagen MSEK 6,2 (2,5). CTT har en säkerställd bankfinansiering om sammanlagt 26,5 MSEK. På balansdagen var denna kredit utnyttjad med 20 MSEK.

Långfristiga räntebärande låneskulder uppgick till MSEK 23,5 (15,0).
Kortfristiga räntebärande låneskulder uppgick till MSEK 0,5 (0,0).

Soliditeten per den 31 mars 2008 uppgår till 57 % (26 %) och eget kapital uppgår per den 31 mars 2008 till MSEK 52,6 (12,8).

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
Riskerna i koncernens verksamhet kan generellt delas in i operationella risker relaterade till affärsverksamheten och risker relaterade till finansverksamheten. Ingen avgörande förändring av väsentliga risker eller osäkerhetsfaktorer har skett under perioden. En detaljerad redovisning av CTTs risker, osäkerhetsfaktorer samt hantering av de samma återfinns i bolagets årsredovisning per 2007-12-31.

MODERBOLAGET
För rapportperioden (jan - mar) var nettoomsättningen MSEK 7,0 (17,3)
och resultat efter skatt MSEK -8,3 (-0,7).
Kassaflödet före finansieringsverksamhet var för rapportperioden MSEK -11,1 (-5,0).

Moderbolagets disponibla likvida medel inklusive säkerställda lån var på balansdagen 11,1 MSEK
Likvida medel per balansdagen är MSEK 6,1 (2,5). Moderbolaget har en säkerställd bankfinansiering om sammanlagt 25 MSEK. På balansdagen var denna kredit utnyttjad med 20 MSEK.

Investeringarna under rapportperioden (jan - mar) uppgår till MSEK 1,1 (0,5). Genomsnittliga antalet anställda under rapportperioden har varit 36 (33).

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
I rapportperioden har inga transaktioner med närstående genomförts. I den mån transaktioner och överenskommelser om tjänster med närstående träffas, sker dessa alltid på marknadsmässiga villkor.

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER
CTT Systems finansiella rapporter har tidigare upprättats enligt Årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendationer RR32:06 redovisning för juridiska personer. Från och med den 1 juli 2007 upprättar CTT Systems sin koncernredovisning enligt International Financial Reporting Standards (IFRS/IAS).

Denna delårsrapport är den andra finansiella rapport som CTT Systems upprättar enligt IFRS. Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34 Interim Financial Reporting. I övrigt har samma redovisningsprinciper och värderingsmetoder tillämpats som i senaste årsredovisningen.

EKONOMISK INFORMATION
Delårsrapport kvartal 2 2008 2008-08-29
Delårsrapport kvartal 3 2008 2008-11-21


Denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför. Informationen är sådan som CTT Systems AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 maj 2008 klockan 16.00.Nyköping 8 maj 2008

CTT Systems AB (publ.)


Karl-Axel Granlund
Styrelsens ordförandeAnders Helmner
StyrelseledamotLars Lindgren
Styrelseledamot
Lars Solin
StyrelseledamotDag Waldenström
StyrelseledamotTorbjörn Johansson
Verkställande direktör


Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.