• Nettoomsättningen för rapportperioden uppgick till 2,5 Mkr (6,1 Mkr)
• Rapportperiodens resultat efter skatt uppgick till -8,4 Mkr (-2,9 Mkr) och kassaflödet före finansieringsverksamhet -8,2 Mkr (-8,0 Mkr).
• Resultatet per aktie för rapportperioden uppgick till -0,95 kr (-0,34 kr)

• First Choice beställer Zonal Drying™ System till samtliga sina 6 st B767-300
• B787 projektet 6 månader försenat
• CTT köper Bribo Mekaniska verkstad

RAPPORTPERIODENS (JULI – SEPTEMBER) VÄSENTLIGA HÄNDELSER
I bolagets Bokslutskommuniké meddelades att CTTs styrelsen kommer att föreslå årsstämman att fatta beslut om en nyemission om cirka 40 Mkr med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen kommer att vara fullt ut garanterad av bolagets två största ägare. Då bolagets strategiska inriktning på försäljning i OEM-ledet har varit framgångsrik och lett till betydande avtal med de stora flygplanstillverkarna och mot bakgrund av de förseningar som inträffat i A380-projektet och i B787-projektet, betydande kapitalbindning i B787-projektet samt förväntade investeringar i A350-projektet ser styrelsen ett behov av en förstärkt kapitalbas i bolaget.

I september erhöll CTT en beställning på Zonal Drying™ System från First Choice Airways i England. Systemen kommer att installeras i First Choice sex stycken Boeing B767-300 flygplan under vintern 2007/2008. First Choice har tidigare köpt och utvärderat Zonal Drying™ systemet i ett B757-200 flygplan och 4 st A320/321 flygplan.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG
Boeing meddelade i oktober att B787 flygplanet kommer att försenas med 6 månader. Första flygningen beräknas nu ske i slutet av mars 2008 och leverans av första flygplan till kund är nu planerat till slutet av år 2008.

I oktober meddelade CTT att bolaget köper Bröderna Ingemar och Bo Mekaniska AB (Bribo) genom en apportemission om 269.999 CTT aktier. Bribo är en av CTTs större underleverantörer och bedriver mekanisk verkstad och utför arbeten i tunnplåt i småländska Nybro.
Bribo har 10 anställda och omsatte verksamhetsåret 2006/2007 ca 15 Mkr och redovisade ett rörelseresultat på drygt 4 Mkr. I dagsläget belägger CTT cirka 30% av Bribos kapacitet men denna andel kommer att öka under de närmaste åren. Förvärvet gjordes genom en apportemission om 269,999 CTT aktier. De nyemitterade aktierna innebär en utspädning på cirka 3,0 procent.

Under november månad har Austrian Airlines beställt Zonal Drying™ systemet till ett CRJ flygplan och flygleasingbolaget ILFC till ett Excel B737-800 flygplan.

PERSONAL
Det genomsnittliga antalet sysselsatta personer har under rapportperioden (jul - sep) varit 32 (32).

INVESTERINGAR
Rapportperiodens (jul - sep) investeringar avseende immateriella tillgångar uppgår till 0,3 Mkr (0,8 Mkr) samt materiella 0,2 Mkr (0,5 Mkr). Sammanlagt i rapportperioden uppgår investeringarna till 0,5 Mkr (1,3 Mkr).

FRAMTIDSUTSIKTER
Under månaderna juli till september har de flesta flygbolagen hög trafikintensitet och utför därför minimalt underhåll på flygplanen. Det är därför naturligt att CTT har mycket få leveranser av retrofit Zonal Drying™ system denna tid på året. I år hade vi inte heller någon större leverans till VIP marknaden. Rapportperiodens resultat blev också sämre än föregående år beroende på den större kostnadskostym CTT nu har för att kunna möta de kommande leveranser till B787 och A380 projekten. Till nästa sommar har leveranserna till B787 och A380 programmen tagit fart varför vi räknar med att 2007 var det sista året med en mycket låg omsättning under perioden juli till september.

Boeings 6 månaders försening av B787 programmet medför en finansiell ansträngning för CTT. De system som var planerat att levereras under 2007 kommer nu istället att levereras under 2008. Försäljningsmässigt fortsätter Boeings succé med B787 flygplanet, 51 kunder har nu sammanlagt beställt 738 flygplan. Detta i sig bidrar till en stabilt ökande omsättning och lönsamhet för CTT under de närmaste åren.

Airbus har nått betydande framgångar under den senaste tiden. Det första A380 flygplanet levererades till Singapore Airlines i oktober. Under Dubai Airshow fick man ytterligare A380 beställningar och man närmar sig nu 200 beställda flygplan. Lite i skuggan av Boeings succé med B787 börjar Airbus nu också att sälja fler och fler A350 flygplan. För CTT är Airbus framgångar med dessa två projekt mycket intressanta, eftersom man i flygplanen vid sidan av bränsleekonomin fokuserar på passagerarkomfort.
CTTs utveckling av Cair™ systemet till A380 flygplanets första klass kabin löper enligt plan. De första avfuktarna kommer att levereras innan året är slut och de första befuktarna kommer att levereras sommaren 2008. Vi räknar också med att beställningarna av befuktare till Crew Rests kommer att öka vartefter Airbus ökar produktionstakten på A380 flygplanet.

Upphandlingen av system till A350 flygplanet är i full gång. Det amerikanska företaget Honeywell har vunnit kontraktet att leverera luftsystem till flygplanet. Avfuktnings och befuktningssystemet ingår i flygplanets luftsystem och därför har CTT tillsammans med AOA offererat befuktning och avfuktningssystem till Honeywell. Vi räknar med att förhandlingar kommer att inledas inom de närmaste månaderna.

Efterfrågan på Cair™ systemet är fortfarande mycket god inom VIP segmentet. Beträffande flygbolagen ökar vi nu successivt vår marknadsföring för att åstadkomma ett genombrott. Framförallt Airbus satsning på passagerarkomfort i A380 och A350 flygplanen kommer att jämna vägen för kabinbefuktning i existerande långdistansflygplan.

Intresset för Zonal Drying™ system hos de större flygbolagen fortsätter att öka. CTTs egna försäljare tillsammans med vår försäljningspartner Satair bearbetar ett betydligt större antal prospekt än vad CTT tidigare haft resurser till varför vi räknar med en successivt förbättrad orderingång. Det höga bränslepriset och den allmänna miljödebatten talar för ökad försäljning av Zonal Drying™ system på retrofitmarknaden.


RESULTAT OCH FINANSIELL STÄLLNING
För rapportperioden (jul - sep) var nettoomsättningen 2,5 Mkr (6,1 Mkr) och resultatet -8,4 Mkr (-2,9 Mkr).
Kassaflödet före finansieringsverksamhet var för rapportperioden -8,2Mkr (-8,0 Mkr).

Orderboken uppgick per den 15 nov 2007 till 55 Mkr (66 Mkr) beräknat på en USD kurs på 6,30

Bolagets likvida medel var på balansdagen 0,3 Mkr (1,0 Mkr). CTT har en säkerställd bankfinansiering om sammanlagt 10 Mkr. På balansdagen var denna kredit outnyttjad.

Långfristiga låneskulder uppgick till 30,0 Mkr (0,0 Mkr).
Kortfristiga låneskulder uppgick till 0,0 Mkr (0,0 Mkr).

Avseende beskrivning av risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför hänvisas till senaste årsredovisning.

RAPPORTTILLFÄLLEN
Då förslag ligger att årsstämman den 15 nov skall besluta om ett förkortat verksamhetsår till 2007-12-31, återkommer vi om fullständiga tidpunkter för rapporters avlämnande under 2008 tills stämman har fattat sitt beslut. Nästa rapport kommer att lämnas den 15 februari 2008.Delårsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför.Nyköping den 15 november 2007

CTT Systems AB (publ.)

Karl-Axel Granlund
Styrelsens ordförande

Anders Helmner
Styrelseledamot

Lars Lindgren
StyrelseledamotLars Solin
Styrelseledamot


Dag Waldenström
Styrelseledamot


Torbjörn Johansson
Verkställande direktör
I denna rapport har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts som i den senaste årsredovisningen. De rekommendationer som börjat gälla för CTT i och med detta räkenskapsår har inte påverkat resultat- och balansräkningar.

Rapporten är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och redovisningsrådets rekommendation RR32:06, redovisning för juridiska personer. Enligt rekommendationen skall noterade juridiska personer utforma sina finansiella rapporter enligt IFRS/IAS med de undantag och tillägg som anges i nämnda rekommendation.

Koncernredovisning upprättas ej, eftersom dotterföretagen är vilande och anses av ringa betydelse med hänsyn till kravet på en rättvisande bild i enligt ÅRL 7:5.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.