• Nettoomsättningen för delåret uppgick till 6,1 Mkr (2,6 Mkr)
• Resultat efter skatt för delåret, -2,9 Mkr (-2,7 Mkr)
och kassaflödet före finansieringsverksamhet -8,0 Mkr (-6,5 Mkr)
• Resultatet per aktie för delåret uppgick till -0,34 kr (-0,32 kr)

• Continental Airlines beställer Zonal Drying™ systemet till 41 st B757-200 flygplan
• Boeing gör Zonal Drying™ systemet till standard option, istället för som tidigare beslutat standard, på B787 flygplanet.

RAPPORTPERIODENS (JULI – SEPTEMBER) VÄSENTLIGA HÄNDELSER
I juli erhöll CTT en beställning av ett Cair™ System för ett BBJ flygplan från Lufthansa Technik, Tyskland. Systemet kommer att levereras under våren 2007. I samma månad fick CTT även beställningar från Transavia och Excel på ett B737 Zonal Drying™ system vardera för installation hos Boeing under våren 2007. Excel beställde systemet via ett flygleasingbolag.

Under juli månad tecknade CTT ett agentavtal med Satair A/S, Danmark avseende support för marknadsföring och försäljning av CTTs Zonal Drying system. Satair A/S kommer via sina globalt lokaliserade kontor att bearbeta flygbolag i samarbete med CTTs försäljningsavdelning.

I augusti tecknade CTT tillsammans med det tyska företaget AOA Gauting ett avtal med Airbus att utveckla Cair™ systemet för befuktning av förstaklasskabinen i A380 flygplanet. Ett av världens största flygbolag har beställt befuktning av förstaklasskabinen till sina A380 flygplan. Cair™ systemet kommer att innehålla en befuktare och ett Zonal Drying™ system. AOA Gauting kommer att vara systemansvarig och utveckla kontrollsystemet. Systemen kommer att installeras av Airbus i samband med slutmonteringen av flygplanen. De första systemen beräknas nu efter förseningen av A380 projektet att levereras till Airbus i slutet av år 2007, och leveranserna till det aktuella flygbolagets flygplan beräknas fortgå under cirka två år. Avtalets ordervärde för CTT är för detta flygbolag, exklusive eftermarknad, cirka 10 Mkr.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG
I oktober erhöll CTT en stor beställning, värderad enligt listpris till ca. 20 MSEK, på Zonal Drying™ System från Continental Airlines i USA. Continental Airlines är ett av världens största flygbolag med en flotta på ca. 360 flygplan. Beställningen avser 41 system för Continental Airlines B757-200 flygplan. Leveranser av systemen kommer att börja i slutet av år 2006.

I november meddelade Boeing att Zonal Drying™ systemet, som från början var bestämt att installeras som standard i varje B787 flygplan, nu istället kommer att erbjudas kunderna som standard option. Boeing har motiverat detta beslut med att man för att nå specificerad vikt på flygplanet måste utnyttja alla möjligheter att minska vikten på flygplanet. Det potentiella värdet av det ursprungliga avtalet (inklusive befuktare och eftermarknad) bedömdes överstiga 1,9 miljarder svenska kronor. Med dagens beslut bedömer CTT att avtalets värde fortfarande överstiger 1 miljard svenska kronor över den förväntade fulla livslängden för flygplanstypen B787 (uppskattat till ungefär 20 års produktion med start 2008 och en livslängd på cirka 20 år för varje flygplan).

PERSONAL
Det genomsnittliga antalet sysselsatta personer har under rapportperioden (jul - sep) varit 32 (22).

INVESTERINGAR
Rapportperiodens investeringar avseende immateriella tillgångar uppgår till 0,8 Mkr (1,8 Mkr) samt materiella 0,5 Mkr (0,0 Mkr). Sammanlagt i rapportperioden uppgår investeringarna till 1,3 Mkr (1,8 Mkr).

FRAMTIDSUTSIKTER
Efter 10 års marknadsföring av Zonal Drying™ systemet har vi nu med Continentals B757 beställning fått vårt första amerikanska flygbolag som kund. Denna genombrottsorder har uppmärksammats av flera flygbolag både i och utanför USA, och kommer att ge oss ytterligare medvind i våra försäljningsansträngningar på retrofitmarknaden. Tillsammans med vår försäljningspartner Satair bräddar vi nu vår försäljning och vi räknar med att ytterligare kunna öka orderingången på Zonal Drying™ system från flygbolag både inom och utanför Europa.

CTTs utvecklingsarbete för B787 flygplanet är inne i en mycket intensiv fas. Det första Zonal Drying™ systemet genomgår utvecklingsprov i CTTs testrigg och systemen för provflygplan är under tillverkning. De formella kvalificeringsproven startar i januari 2007 då även de första provflygplanssystemen levereras. Vi räknar med att börja leverera de första systemen till serieflygplan under hösten 2007.

Airbus A380 projekt har tyvärr försenats ytterligare. Detta innebär att vi under år 2007 kommer att leverera betydligt färre befuktare än planerat. Dessutom kommer CTTs leveranser av befuktare och avfuktare till förstaklass befuktningssystemet att försenas med minst ett halvår.

Air Mauritius andra Cair™ system installerades av Lufthansa Technik i Manilla på Filipinerna under oktober månad. I detta flygplan installerade Airbus mätutrustning för att objektivt kunna utvärdera systemets funktion.

CTTs omsättning ökade under rapportperioden och kommer att fortsätta att öka under kommande kvartal. Personalkostnaderna och övriga externa kostnader kommer inte att öka i motsvarande takt vilket innebär att CTTs resultat kommer att förbättras väsentligt under resterande del av verksamhetsåret.

RESULTAT OCH FINANSIELL STÄLLNING
För rapportperioden var nettoomsättningen 6,1 Mkr (2,6 Mkr) och resultatet -2,9 Mkr (-2,7 Mkr).
Kassaflödet före finansieringsverksamhet var för rapportperioden -8,0 Mkr (-6,5 Mkr)

Orderboken uppgick per den 16 nov 2006 till 66 Mkr (44 Mkr) beräknat på en USD kurs på 7,10.

Bolagets likvida medel var på balansdagen 1,0 Mkr (7,2 Mkr). CTT har en säkerställd bankfinansiering om sammanlagt 25 Mkr. På balansdagen var denna kredit ej utnyttjad.

Långfristiga låneskulder uppgick till 0,0 Mkr (0,0 Mkr).
Kortfristiga låneskulder uppgick till 0,0 Mkr (0,0 Mkr).

RAPPORTTILLFÄLLEN
Halvårsrapport kommer att lämnas den 8 februari 2007, niomånaders rapport den 8 maj 2007 och bokslutskommuniké den 28 augusti 2007.

Nyköping 2006-11-16
Torbjörn Johansson
Verkställande direktör