Styrelsen för CTT Systems AB (publ) ("CTT") har beslutat att föreslå att samtliga aktier i Catron Elektronik Aktiebolag ("Catron") delas ut till CTTs aktieägare och noteras på marknadsplats avsedd för mindre och växande bolag. Efter utdelningen kommer Catron att genomföra en säkerställd nyemission med företrädesrätt för aktieägarna, i vilken befintliga aktieägare i CTT kommer erbjudas att delta med företrädesrätt.

Bakgrund och motiv

CTT förvärvade Catron 2009 i syfte att utveckla styrenheter till Zonal Drying och Cair systemen.Parallellt har Catron utvecklat väsentliga affärer och utvecklingsprojekt utanför CTT. Mot bakgrund av den utvecklingen har det blivit alltmer tydligt att de operationella synergierna mellan CTT och Catron är tämligen begränsade. Styrelsen i CTT anser att en renodling genom föreslagen uppdelning ökar förutsättningarna för respektive ledning och styrelse att bättre utveckla och tillvarata sina respektive operationella och strategiska möjligheter. En separat notering av Catron skapar även bättre förutsättningar för finansiering av framtida expansion.

Catron vill fortsätta att utveckla sina produktplattformar och sitt kunnande inom flygindustrin för en mer global marknadstäckning inom flygindustrin. Catron vill dessutom ta sitt unika kunnande över till en rad andra branscher med liknande behov av audiosystem. Catron strävar därför att inom en 5-10 års period vara en av de mest efterfrågade leverantörerna för denna typ av utrustning inom flyg, tåg, sjö, fordon och andra applicerbara områden.

Extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma för att fatta beslut om utdelningen kommer att hållas den 6 mars 2014. Utdelningen av Catronaktier innebär en vinstutdelning enligt lex ASEA till CTTs aktieägare om 14,6 Mkr och de huvudsakliga villkoren för utdelningen är, i korthet, följande:

De fullständiga villkoren för utdelningen av Catron och information om hur aktieägare som önskar delta i extrabolagsstämman anmäler sig framgår av kallelsen till extra bolagsstämman som finns tillgänglig på Bolagets webbplats www.ctt.se.

Företrädesemission i Catron

Styrelsen i Catron har för avsikt att föreslå för bolagsstämman i Catron att bolaget ska genomföra en emission med företrädesrätt för de befintliga aktieägarna. Emissionen planeras att genomföras under andra kvartalet 2014, d v s efter att utdelningen av Catron är slutförd så att befintliga aktieägare i CTT kan delta i emissionen med företrädesrätt. En detaljerad tidplan kommer att meddelas i det erbjudande som kommer att gå ut till aktieägarna i CTT / Catron i anslutning till att utdelningen genomförs. Genom emissionen tillförs Catron cirka 15 Mkr före emissionskostnader som kommer att användas till att verkställa den affärsplan och vision som Catron har tagit fram. Villkoren i för emissionen är, i korthet, följande:

Företrädesemissionen är säkerställd genom åtaganden ingångna av de största ägarna i CTT. Dessa ägare har förbundit sig att teckna respektive pro-rata andelar i emissionen samt har åtagit sig att tillse att emissionen blir fullt ut garanterad.

Noteringen av Catron

Efter att företrädesemissionen är genomförd avser styrelsen i Catron att, när styrelsen finner det lämpligt utifrån gällande marknadsförutsättningar, ge in en ansökan om att uppta aktierna i Catron Elektronik Aktiebolag till handel på etablerad marknadsplats för mindre och växande bolag såsom NASDAQ OMX First North eller Aktietorget, med första dag för handel i Catrons aktie under maj eller juni 2014.

Mer om Catron Elektronik AB

Catron Elektronik AB startades 1962 av Bertil Söderberg och har under många årtionden verkat inom utveckling och tillverkning av flygburen audio/elektronik utrustning och ingår sedan 2009 som helägt dotterbolag i CTT koncernen.

Bolaget är leverantör av olika typer intercom och audiosystem samt specialmikrofoner till framförallt Saab och FMV. Catron har utvecklat ett unikt kunnande med sitt engagemang inom flygindustrin. Företaget har som ambition att komma in på andra marknader med liknande kravställning för att på en nischad marknad tillhandahålla produkter och tjänster där förtjänstmöjligheterna är goda.

Detta planeras ske genom aktiv marknads och försäljningsaktiviteter med målet att etablera sig hos kunder inom en rad olika branscher.

För att åstadkomma detta krävs en förstärkning av företagets resurser samt förmåga att klara av egenfinansierad utveckling.

Rådgivare

Remium Nordic AB är finansiell rådgivare och Cederquist är legal rådgivare till CTT /Catron i samband med noteringen och företrädesemissionen.

CTT Systems AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 januari 2014
kl 08:00 (CET).

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, till sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i USA, Kanada, Japan, Hongkong eller Australien eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller registreras eller kräva att någon annan åtgärd vidtas, i tillägg till de krav som ställs av svensk lag. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt utan ett offentliggörande av Bolagets avsikt att dela ut aktierna i dotterbolaget Catron samt Catrons avsikt att genomföra en emission med företrädesrätt för Catrons aktieägare under andra kvartalet 2014. Förutsatt att beslut fattas om utdelning och notering kommer en bolagsbeskrivning att upprättas i samband med ansökan om att Catrons aktier ska noteras på i Sverige etablerad marknadsplats, såsom NASDAQ OMX First North eller Aktietorget, och förutsatt att beslut fattas i Catron om emission kommer en informationsbroschyr om emissionen att skickas till aktieägarna i Catron.