Styrelsen i CTT Systems AB (”CTT”) har beslutat att aktieägare i CTT ska kunna utöva sin rösträtt vid årsstämman 6 maj 2020 genom att förhandsrösta per post. Avsikten är att minimera antalet personer som samlas i bolagsstämmolokalen, som ett led i strävan att minimera risken för spridning av coronaviruset covid-19. CTT vill uppmana samtliga aktieägare att, på det sätt som anges nedan, utnyttja möjligheten till poströstning.

Poströstning

Aktieägare som vill utnyttja möjligheten till poströstning ska, utöver att vara upptagen i bolagsstämmoaktieboken, använda ett formulär för poströstning som finns tillgängligt på CTTs hemsida, https://www.ctt.se/sv/ladda-ned-filer/ under rubriken ”Bolagsstämmor – kallelser, underlag och protokoll”.

Observera att registrering av aktier i eget namn (om aktierna är förvaltarregistrerade) och anmälan till årsstämman måste ha skett senast den 29 april 2020 även om aktieägaren väljer att poströsta före årsstämman. Instruktioner om detta finns i kallelsen till årsstämman.

Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig. Ytterligare instruktioner avseende poströstning finns i poströstningsformuläret på CTTs hemsida.

Anpassningar av årsstämman utifrån rådande omständigheter

Som tidigare angetts i kallelsen till årsstämman kommer CTT även att vidta fler åtgärder vid stämman för att begränsa smittspridning. Detta innebär bland annat att:

Med hänsyn till smittorisken avråder CTT från deltagande i stämmolokalen, och rekommenderar aktieägarna att delta genom poströstning enligt ovan. CTT följer den fortsatta utvecklingen och kommer vid behov att på sin hemsida, www.ctt.se, uppdatera informationen om vilka ytterligare åtgärder som eventuellt vidtas i samband med årsstämman.

 

OM CTT SYSTEMS

CTT är marknadsledande leverantör av fuktregleringssystem till flygplan som minskar kondensationsproblemen och höjer luftfuktigheten ombord. Antikondensationssystemet kan efterinstalleras i alla flygplanstyper från Airbus och Boeing. Det finns som tillval på A350XWB och kommer erbjudas som SFE-tillval på Airbus A320familjen. Luftfuktare finns i optionskatalogen för cockpit på Airbus A350XWB, Boeing 787/777X och till besättningarnas viloutrymmen på A380, A350XWB, Boeing 777X samt som standardutrustning i alla viloutrymmen på Boeing 787. Luftfuktare till passagerarutrymmen finns som tillval på A350XWB och Boeing 777X samt för efterinstallation i alla moderna långdistansflygplan. Besök även: www.ctt.se

 

För ytterligare information:

Daniel Ekstrand, CFO, CTT Systems AB.
Tel. 0155-20 59 05 alt. mobil. 070-485 26 73 eller e-post: daniel.ekstrand@ezkgx.beeweb-red.io

 

Informationen lämnades för offentliggörande den 22 april 2020 kl. 11:00 (CET).