CTT SYSTEMS AB (“CTT”), ledande leverantör av produkter som reglerar och styr luftfuktigheten i flygplan, meddelar styrelsens beslut om reviderat utdelningsförslag. Det nya förslaget är en ordinarie utdelning på 4,05 SEK per aktie istället för 5,40 som angivits i kallelsen till årsstämman. Bolaget avser att initiera kostnadsbesparingsåtgärder i syfte att sänka icke-rörliga kostnader med knappt 20 MSEK på årsbasis, med full effekt från tredje kvartalet.

Den pågående globala covid-19 pandemin innebär betydande osäkerhet framöver vad avser marknadsläget. Bolagets finansiella ställning är stark med en nettokassa på 74 MSEK samt därtill säkerställda, outnyttjade lånefaciliteter på cirka 95 MSEK. Styrelsen anser att utdelningsförmågan är intakt men föreslår en sänkning av försiktighetsskäl. Bolaget meddelar samtidigt idag att man kommer initiera kostnadsbesparingsåtgärder för att bemöta det osäkra marknadsläget.

Styrelsen har i kvartalsrapporten för fjärde kvartalet 2019 kommunicerat en total utdelning om 8,10 SEK per aktie (ordinarie utdelning 5,40 och extra utdelning 2,70). Bolaget beslutade att dra tillbaks förslaget om en extra utdelning den 25 mars. I årsredovisningen 2019 och i kallelsematerialet till årsstämman har en ordinarie utdelning om 5,4 kronor per aktie föreslagits för räkenskapsåret 2019.

Mot bakgrund av den osäkerhet i marknaden som covid-19 pandemin orsakar, har styrelsen idag som en försiktighetsåtgärd beslutat att revidera sitt utdelningsförslag. Styrelsen föreslår istället en ordinarie utdelning om 4,05 kronor till årsstämman den 6 maj 2020.

CTT har även beslutat om anpassning av bolagets kostnader och leveranskapacitet till den efterfrågenivå som kan överblickas. CTT planerar att vidta strukturella grepp för att sänka kostnadsnivån. Mot den bakgrunden avser CTT att initiera ett kostnadsbesparingsprogram under andra kvartalet i syfte att spara knappt 20 MSEK på årsbasis, med full effekt från det tredje kvartalet. Det kommer innebära att bolagets icke-rörliga kostnader minskar med knappt 20 %. Målet är att CTT ska förbli lönsamt genom krisen och ha resurser att satsa på strategiska prioriteringar för att kunna nå bolagets långsiktiga tillväxt- och lönsamhetsmål. Vidare ska CTT ha beredskap och förmåga att försvara sin marknadsposition.

Om CTT SYSTEMS

CTT är marknadsledande leverantör av fuktregleringssystem till flygplan som minskar kondensationsproblemen och höjer luftfuktigheten ombord. Zonal Drying™ antikondensationssystem kan efterinstalleras i alla flygplanstyper från Airbus och Boeing samt är tillval i optionskatalogen på Airbus A320-familjen och A350XWB samt BFE-tillval på Boeing 737NG. Luftfuktare finns i optionskatalogen för cockpit på Airbus A350XWB, Boeing 787/777X och till besättningarnas viloutrymmen på A380, A350XWB, Boeing 777X samt som standardutrustning i alla viloutrymmen på Boeing 787. Luftfuktare till passagerarutrymmen finns som tillval på A350XWB och Boeing 777X samt för efterinstallation i alla moderna långdistansflygplan.

Besök även: www.ctt.se

 

För ytterligare information:

Torbjörn Johansson, CEO, CTT Systems AB.
Tel. 0155-20 59 01 alt. mobil. 070-665 24 46 eller e-post: torbjorn.johansson@ezkgx.beeweb-red.io

 

CTT Systems AB (publ.) offentliggör denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april 2020 kl. 17:40 (CET).