ANDRA KVARTALET 2018

DELÅRET JANUARI – JUNI 2018

PROGNOS TREDJE KVARTALET 2018

Bolagets nettoomsättning i det tredje kvartalet 2018 bedöms bli mellan 65 och 70 MSEK (61,0).

CTT Systems AB (publ.) offentliggör denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 juli 2018 kl. 8:30 (CET).