FÖRSTA KVARTALET 2017

PROGNOS ANDRA KVARTALET 2017

Bolagets nettoomsättning i det andra kvartalet 2017 bedöms bli mellan 73 och 78 MSEK (67,9).

NY UTDELNINGSPOLICY 

Styrelsen har beslutat om ny utdelningspolicy för bolaget som innebär att bolaget ska dela ut 60-80 % (50-70) av nettoresultatet till aktieägarna i form av utdelning, givet en soliditet som uppgår till 40 %.

CTT ÖVERGÅR FRÅN KONCERN TILL BOLAG 

Under 2017 har sista delen av integrationen av dotterbolaget Bribo Mekaniska AB genomförts genom en fusion med CTT Systems AB. Detta innebär att CTT Systems AB från och med första kvartalet 2017 inte upprättar någon koncernredovisning, men att verksamheten i CTT Systems AB motsvarar den som tidigare innefattades av hela koncernen. Där så anges i rapporten jämförs därför CTT Systems ABs utfall 2017 med koncernens utfall 2016 och tidigare, då detta anses ge den mest rättvisande bilden av verksamhetens utveckling under denna period.

CTT Systems AB (publ.) offentliggör denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 maj 2017 klockan 8:30 (CET).