FÖRSTA KVARTALET 2023

  • Nettoomsättningen ökade med 53 % till 75,0 MSEK (49,2)
        –  I jämförbara valutor, en ökning med 36 %
  • Rörelseresultat (EBIT) ökade till 22,6 MSEK (14,0)
  • Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 30 % (29)
  • Vinstmarginalen ökade till 30 % (24)
  • Periodens resultat ökade till 18,0 MSEK (9,6)
  • Resultat per aktie uppgick till 1,43 SEK (0,76)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till -3,8 MSEK (8,6)

 
PROGNOS ANDRA KVARTALET 2023
 
Bolagets nettoomsättning i det andra kvartalet 2023 bedöms bli mellan 75 och 80 MSEK (58,4).

PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN