FJÄRDE KVARTALET 2022

 •  Nettoomsättningen ökade med 61 % till 67,8 MSEK (42,1)
      –  I jämförbara valutor, en ökning med 33 %
 •  Rörelseresultat (EBIT) ökade till 20,8 MSEK (8,0)
 •  Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) ökade till 31 % (19)
 •  Periodens resultat uppgick till 17,8 MSEK (4,3)
 •  Resultat per aktie uppgick till 1,42 SEK (0,34)
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till 17,9 MSEK (20,4)

JANUARI – DECEMBER 2022

 • Nettoomsättningen ökade med 59 % till 240,6 MSEK (151,2)
      –  I jämförbara valutor, en ökning med 36 %
 • Rörelseresultat (EBIT) ökade till 91,8 MSEK (26,8)
 • Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) ökade till 38 % (18)
 • Periodens resultat uppgick till 66,3 MSEK (14,2)
 • Resultat per aktie uppgick till 5,29 SEK (1,13)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 61,2 MSEK (30,3)
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 4,05 SEK per aktie (0,79)

PROGNOS FÖRSTA KVARTALET 2023

Bolagets nettoomsättning i det första kvartalet 2023 bedöms bli mellan 68 och 73 MSEK (49,2).


PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN / BOKSLUTSKOMMUNIKÉN