fjärdE kvartalet 2019 

JANUARI – december 2019

 
Prognos första kvartalet 2020
 
Bolagets nettoomsättning i det första kvartalet 2020 bedöms bli mellan 72 och 77 MSEK (85,6).

 
NY UTDELNINGSPOLICY
 
Styrelsen har beslutat om ny utdelningspolicy som innebär att bolaget ska dela ut minst 70 % (60-80) av nettoresultatet till aktieägarna i form av utdelning, givet en soliditet som uppgår till minst 40 % (40).

PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN / BOKSLUTSKOMMUNIKÉN