På årsstämman vid CTT Systems AB omvaldes Karl-Axel Granlund, Anders Helmner, Lars Lindgren, Lars Solin och Dag Waldenström till ordinarie styrelseledamöter och Anders Wehtje till suppleant.

Stämman beslöt att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare om högts 700 000 aktier.

Stämman beslöt om tillsättande av valberedning vilken årligen utses av de tre största aktieägarna bolaget.

På efterföljande konstituerande styrelsemöte omvaldes Karl-Axel Granlund till styrelsens ordförande.