På årsstämman vid CTT Systems AB omvaldes Karl-Axel Granlund, Anders Helmner och Lars Lindgren till ordinarie styrelseledamöter. Som nya ordinarie styrelseledamöter invaldes Johan Lundsgård och Björn Rönnqvist.

Stämman beslöt att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare om högts 700 000 aktier.

Stämman beslöt om tillsättande av valberedning vilken årligen utses av de tre största aktieägarna bolaget.

På efterföljande konstituerande styrelsemöte omvaldes Karl-Axel Granlund till styrelsens ordförande.

--------------------------------------------------------------