På årsstämman vid CTT Systems AB omvaldes Johan Lundsgård, Anders Helmner, Lars Lindgren och Björn Rönnqvist till ordinarie styrelseledamöter. Som nya ordinarie styrelseledamöter invaldes Gert Schyborger och Maria Nordberg. På stämman beslutades även att utse Johan Lundsgård till styrelsens ordförande. Grant Thornton Sweden AB valdes av stämman som revisorer i bolaget på 3 år. Stämman beslöt att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare om högts 800 000 aktier. Stämman beslöt om tillsättande av en valberedning vilken årligen utses av de tre största aktieägarna i bolaget.