På CTT Systems årsstämma omvaldes Karl-Axel Granlund, Anders Helmner, Lars Lindgren, Lars Solin och Dag Waldenström till ordinarie styrelseledamöter och Anders Wehtje till suppleant.

Vid stämman beslutades att bolagets verksamhetsår skall vara 1 januari - 31 december samt att innevarande räkenskapsår skall avse perioden 1 juli - 31 december 2007.

Stämman godkände styrelsens beslut om en nyemission om ca: 40 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare. För vart femtal aktier erhålls rätt att teckna en ny aktie till emissionskurs 23 kr. Prospekt kommer att offentliggöras den 30 november. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen är den 28 november och teckningstid 3 - 14 december 2007.

Stämman godkände styrelsens omarbetade förslag avseende teckningsoptionsprogram om 150 000 teckningsoptioner. Förslaget innebär att optionerna överlåts till marknadsmässigt pris enligt Black & Scholes.

Stämman beslöt att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare om högts 600 000 aktier.

På efterföljande konstituerande styrelsemöte omvaldes Karl-Axel Granlund till styrelsens ordförande.