CTT Systems AB löser det omsättningsbaserade royaltyavtal vilket ger uppfinnarna till Zonal Drying Systemet rätt till royalty. Avtalet löses med en engångsbetald ersättning i form av 230.001 nyemitterade aktier i CTT Systems AB.

I samband med att CTT Systems AB förvärvade samtliga patent rörande Zonal Drying system 1992 fick uppfinnarna rätten till en omsättningsbaserad royalty under patentens giltighetstid. I enlighet med ett tilläggsavtal kom denna royalty att börja erläggas från den 1 januari 2007.

Parterna har nu kommit överens om att denna omsättningsbaserade royalty i stället skall erläggas i form av en engångsbetald ersättning i form av 230.001 nyemitterade aktier. De nyemitterade aktierna innebär en utspädning om cirka 2,6 procent. Värdet av överenskommelsen, baserad på de senaste 20 dagarnas genomsnittliga aktiekurs, är cirka 9,3 MSEK.

Genom föreliggande överenskommelse förbättras CTTs likviditet och på sikt kommer även resultat per aktie att få en positiv påverkan.

Styrelsen beslut om nyemission tas med stöd av bolagsstämmans bemyndigande. Beslutet innebär att CTT förvärvar uppfinnarnas 3 bolag genom en apportemission om totalt 230.001 aktier.