CTT Systems AB köper Bröderna Ingemar och Bo Mekaniska AB (Bribo) genom en apportemission om 269.999 CTT aktier. Bribo är en av CTTs större underleverantörer och bedriver mekanisk verkstad och utför arbeten i tunnplåt i småländska Nybro.

Bribo har 10 anställda och omsatte verksamhetsåret 2006/2007 ca 15 Mkr och redovisade ett rörelseresultat på drygt 4 Mkr. I dagsläget belägger CTT cirka 25% av Bribos kapacitet men denna andel kommer att öka kraftigt under de närmaste åren. Ägarna till Bribo och CTT har samarbetat under en följd av år varför detta förvärv är ett naturligt nästa steg. Förvärvet görs genom en apportemission om 269,999 CTT aktier. De nyemitterade aktierna innebär en utspädning på cirka 3,0 procent.

“Bribo har från början varit en av CTTs viktigaste underleverantörer. När nu ägarna Bo och Ingemar Josefsson närmar sig pensionsåldern och önskar trappa ner, är jag glad att vi har kunnat genomföra detta förvärv och på så sätt säkra den vitala plåtbearbetningsverksamheten för CTTs kommande expansion. Speciellt i våra befuktare ingår många plåtdetaljer som måste tillverkas med hög precision. Bribo har alltid kunna uppfylla flygindustrins högt ställda kvalitetskrav och har på så vis bidragit till CTTs höga produktkvalitet.” kommenterar CTTs VD Torbjörn Johansson dagens förvärv.

Bo och Ingemar Josefsson kommer att kvarstå i Bribo under en övergångstid.

Styrelsen beslut om nyemission tas med stöd av årsstämmans bemyndigande.