CTT Systems AB köper Catron Elektronik B. Söderberg AB genom en apportemission motsvarande 12,5 Mkr i CTT aktier. Catrons största kund är SAAB till vilken man utvecklar och levererar interna kommunikations system för militära flygplan. Catron levererar också elektronikenheter till CTT.

Catron har 9 anställda och omsatte under det förlängda räkenskapsåret 20070901- 20081231 21,7 Mkr och redovisade ett resultat efter finansiella poster på 6,1 Mkr. Den totala köpeskillingen utgörs av en apportemission om 12,5 Mkr i CTT aktier samt en 50 %-ig del av vinsten i Catron under de kommande tre åren. De nyemmiterade aktierna beräknas innebära en utspädning om cirka 5 procent. Affären tillför CTT en nettokassa om 6 MKr. “Catron har under lång tid varit en viktig underleverantör till CTT. När nu ägaren Bertil Söderberg önskar trappa ner, är jag glad att vi har kunnat genomföra detta förvärv och på så sätt öka CTTs kompetens inom systemutveckling. Catron har under de senaste åren bland annat utvecklat ett avancerat internt kommunikations system för SAAB:s spaningsflygplan. Jag räknar med att denna systemplattform, med hjälp av CTTs kontaktnät, framgångsrikt kan marknadsföras mot andra applikationer inom flygindustrin” kommenterar CTTs VD Torbjörn Johansson dagens förvärv. Bertil Söderberg kommer att kvarstå i Catron. Styrelsen beslut om nyemission tas med stöd av årsstämmans bemyndigande.