ANDRA KVARTALET 2015

·
Nettoomsättningen ökade med 20 % till 53,4 MSEK (44,6) – i jämförbara valutor var det en minskning om 5 %

·
Rörelseresultat (EBIT) ökade till 8,6 MSEK (2,3)

·
Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 16 % (5 %)

·
Resultat efter skatt uppgick till 6,1 MSEK (1,1)

·
Resultat per aktie uppgick till 0,49 SEK (0,10)

·
Kassaflödet från den löpande verksamheten 5,1 MSEK (7,7)

DELÅRET JAN – JUN 2015

·
Nettoomsättningen ökade med 18 % till 105,4 MSEK (89,3) – i jämförbara valutor var det en minskning om 7 %

·
Rörelseresultat (EBIT) ökade till 18,0 MSEK (-16,9)

·
Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 17 % (-19 %)

·
Resultat efter skatt uppgick till 12,7 MSEK (-14,6)

·
Resultat per aktie uppgick till 1,02 SEK (-1,28)

·
Kassaflödet från den löpande verksamheten 10,9 MSEK (3,6)

PROGNOS TREDJE KVARTALET 2015

Koncernens nettoomsättning i det tredje kvartalet 2015 bedöms bli mellan 40 och 45 MSEK. EBIT-marginalen förväntas ligga mellan 8 och 14 %.

CTT Systems AB (publ.) offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 aug 2015 klockan 08:30 (CET).