Rapportperioden april – juni 2014

· Nettoomsättningen sjönk med -4 % till 44,6 MSEK (46,5).
I jämförbara valutor minskade nettoomsättningen med – 4 %.
· Rörelseresultat (EBIT) minskade till 2,3 MSEK (3,2) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 5,2 % (6,9 %).
· Resultat efter skatt uppgick till 1,1 MSEK (1,8)
· Resultat per aktie uppgick till 0,10 SEK (0,16)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten 7,7 MSEK (1,5)

Delåret januari – juni 2014

· Nettoomsättningen ökade med 13 % till 89,3 MSEK (78,9).
I jämförbara valutor ökade nettoomsättningen med 12 %.
· Rörelseresultat (EBIT) justerat för engångsposter hänförligt till dotterbolaget Catron uppgår till 6,5 MSEK
· Rörelseresultatet (EBIT) minskade till -16,9 MSEK (4,3) vilket motsvarar en rörelsemarginal på -19,0 % (5,5 %).
· Resultat efter skatt uppgick till -14,5 MSEK (2,3)
· Resultat per aktie uppgick till -1,28 SEK (0,20)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten 3,6 MSEK (-5,0)

· CTT vald som leverantör av Cockpit befuktning till MC-21 flygplanet
· Moderbolaget ökade nettoomsättningen för perioden januari-juni med 46 %
till 81,9 MSEK (56,0) och EBIT-resultatet ökade med 259 % till 7,9 MSEK (2,2)

VD-KOMMENTAR

”Vår kärnverksamhet med leveranser av produkter till flygindustrin för aktiv kontroll av luftfuktigheten i flygplanskroppen och i kabinen (för att förhindra kondensation och för att höja luftfuktigheten) fortsätter att växa. Rörelsemarginalen under kvartalet är dock lägre vilket främst kan förklaras av att de lönsamma eftermarknadsbeställningarna och reservdelslagerförsäljningen till flygbolagen går via en distributör som gör inköpen i bulk och att man har ett eget lager. Detta medför att omsättningen och framförallt rörelsemarginalen varierar från kvartal till kvartal. Trenden är dock entydigt positiv. För perioden Juli13 – Juni14 i moderbolaget har rullande 12 månaders nettoomsättning ökat med 25 % till 140 MSEK (112). Under samma period har rullande 12 månaders EBIT i moderbolaget ökat med 130 % till 9,9 MSEK (4,3).

Serieleveranserna till Boeings B787 program är tämligen förutsägbar med en produktionstakt om cirka 10 flygplan per månad. Det ger en stabil intäktsbas varje månad. Varje nytt flygbolag som får sin första leverans av en Boeing 787 eller när ett flygbolag tagit emot leveranser av ett visst antal flygplan är ålagda att köpa reservdelar för lagerhållning. Denna försäljning är störst under de första 5-10 åren av ett nytt flygplansprogram men den kan variera från kvartal till kvartal beroende på vilka flygbolag som får leveranser och lagerhållningen hos vår distributör. Under andra kvartalet var denna försäljning lägre än under första kvartalet. Eftermarknaden växer däremot stadigt i takt med att den installerade basen växer, i första hand genom att antalet befuktare ökar. Variationen i leveranser mellan kvartalen beror uteslutande av lagerhållningen hos distributören.

Det ryska MC21 flygplanet blev CTTs nästa OEM program. Befuktaren som skall installeras i MC21 flygplanet är mycket lik den befuktare som är kvalificerad för Airbus A350XWB flygplan. Därmed är CTTs utvecklingsarbete förhållandevis litet. Det är intressant att Irkut som första flygplanstillverkare har valt att befukta Cockpiten i ett kort/medeldistans flygplan. Det är inte helt ologiskt eftersom piloterna utsetts för den extremt torra luften under många timmar per dag även i ett kortdistansflygplan.

easyJet har ännu inte avslutat utprovning av Zonal Drying systemet. Vi räknar nu med att easyJet avslutar utprovningen och fattar beslut om en investering i Zonal Drying™ systemet under hösten 2014.

Ytterligare ett antal lågkostnadsflygbolag visar fortsatt stort intresse för att prova Zonal Drying™ systemet, vilket sammantaget gör att jag ser positivt på försäljningsmöjligheterna på retrofit-marknaden.

Under år 2014 har vi hittills fått beställningar på CAIR™ systemet till 3 mindre VIP-flygplan. CTT har dessutom offererat systemet till ett antal större VIP-flygplan däribland ett antal B787VIP flygplan. Tack vare vår dominans på VIP marknaden räknar jag med att ett flertal av dessa offerter kommer att resultera i beställningar.

CTT fortsätter marknadsbearbetningen av kabinbefuktning. De ledande fullserviceflygbolagen satsar på att utveckla och differentiera sin förstaklass gentemot konkurrenter och en allt bättre business klass. Flera av dessa flygbolag visar intresse för kabinbefuktning men det är många faktorer som styr beslutet. Flera av dessa ligger utom vår kontroll. Det gör det svårt att bedöma tidsaspekterna. Men helt klart är att medvetenheten och legitimiteten om och för våra produkter successivt ökar.

Torbjörn Johansson, VD

RAPPORTPERIODENS VÄSENTLIGA HÄNDELSER
I början av april beställde flydubai Zonal Drying™ systemet till ytterligare 11 st B737-800 flygplan. flydubai har sedan tidigare beställt systemet till 31 st flygplan av samma typ. Systemen kommer att installeras av Boeing under tillverkningen av flygplanen.

I slutat av april beställde de amerikanska Completion Centret Comlux Cair™ System till ett A320 VIP flygplan och det Schweiziska Completion Centret AMAC Cair™ System till ett A319 VIP flygplan. Båda systemen skall levereras under hösten 2014.  

Den 15:e maj träffade CTT och FMV en uppgörelse om att terminera utvecklingskontraktet avseende kommunikationssystemet för klargörning av flygplan (LUF) och avsluta projektet. För Catron innebar uppgörelsen en resultatpåverkan om -23,4 MSEK. I moderbolaget har nedskrivningar skett med 29,4 MSEK, kvarvarande bokfört värde på Catron efter nedskrivningar uppgår till 6,3 MSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

Den 10:e juli meddelade CTT Systems AB att man blivit vald av det ryska bolaget JSC PDC Teploobmennik att leverera cockpit befuktare till Irkut`s MC-21 flygplansfamilj.

JSC PDC Teploobmennik, baserade i Nizhny Novgorod Ryssland, är systemleverantör av så kallat Integrated Air Management på MC-21 flygplanet. CTTs cockpit befuktare kommer att vara standardutrustning och installeras direkt i fabrik på samtliga MC-21 flygplan.

MC-21 flygplanet är under utveckling, med första flygning planerad under år 2015 och första leverans av flygplanet år 2017. Flygplanet tillverkas av Irkut och Yakovlev Design Bureau som ingår i United Aircraft Corporation (UAC) gruppen. Det tvåmotoriga MC-21 flygplanet kommer att byggas i tre olika storlekar för kort och medeldistanstrafik med en kapacitet mellan 150 och 210 passagerare. Flygplansprogrammet har totalt beställningar på 276 flygplan varav 175 är fasta beställningar.

PERSONAL    

Det genomsnittliga antalet sysselsatta personer var under rapportperioden (apr-jun) 84 (82).

INVESTERINGAR

Investeringar har under rapportperioden (apr-jun) gjorts med 1,6 MSEK (2,4) vilket består i aktiverade utvecklingskostnader i moderbolaget samt produktionsutrustning och anpassningar av produktionsytor i bolagen.

KONCERNENS RESULTAT OCH FINANSIELLA STÄLLNING

För rapportperioden (apr-jun) var nettoomsättningen 44,6 MSEK (46,5) och resultat efter skatt 1,1 MSEK (1,8).
Kassaflödet från den löpande verksamheten var för rapportperioden 7,7 MSEK (1,5).

Koncernens orderbok uppgick per den 1 aug 2014 till 120 MSEK (139) beräknad på en USD kurs på 6,90.

Koncernens disponibla likvida medel inklusive säkerställda lån var på balansdagen 9,6 MSEK (11,9) och en säkerställd bankfinansiering finns om sammanlagt 87,3 MSEK (73,7). På balansdagen var denna kredit utnyttjad med 81,0 MSEK (66,8).

Långfristiga räntebärande låneskulder uppgick till 47,3 MSEK (37,2).

Kortfristiga räntebärande låneskulder uppgick till 33,7 MSEK (29,6).

Soliditeten per den 30 jun 2014 uppgick till 26 % (35 %) och eget kapital till 50,1 MSEK (68,5). Per den 30 juni 2014 fanns inga utestående valutaterminer.

Styrelsen bedömer att den finansiella situationen är tillfredsställande.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Riskerna i koncernens verksamhet kan generellt delas in i operationella risker relaterade till affärsverksamheten och finansiella risker relaterade till finansverksamheten. Ingen avgörande förändring av väsentliga risker eller osäkerhetsfaktorer har skett under perioden. En detaljerad redovisning av CTTs risker, osäkerhetsfaktorer samt hantering av de samma återfinns i bolagets årsredovisning per 2013-12-31.

MODERBOLAGET RESULTAT OCH FINANSIELLA STÄLLNING

För rapportperioden (apr-jun) var nettoomsättningen 41,0 MSEK (33,4)
och resultat efter skatt 1,4 MSEK (1,2).
Kassaflödet från den löpande verksamheten var för perioden -4,0 MSEK (3,3).

Moderbolagets disponibla likvida medel inklusive säkerställda lån var på balansdagen 4,7 MSEK (6,5).

Moderbolaget har en säkerställd bankfinansiering om sammanlagt 64,5 MSEK (43,8). På balansdagen var denna kredit utnyttjad med 60,2 MSEK (39,9).

Investeringarna under rapportperioden (apr-jun) uppgår till 0,7 MSEK (2,1). Genomsnittliga antalet anställda under perioden har varit 53 (50).

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Under perioden (apr-jun) har följande transaktioner med närstående genomförts:
– Catron Design AB (Bertil Söderberg) 0,3 MSEK som ersättning för hyra av lokaler. I den mån transaktioner och överenskommelser om tjänster med närstående träffas, sker dessa alltid på marknadsmässiga villkor.

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Denna rapport har, för koncernen, upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR2 Redovisning för juridisk person. Redovisningsprinciperna som tillämpats för koncernen och moderbolaget överensstämmer, om ej annat anges nedan, med de redovisningsprinciper som användes vid upprättandet av den senaste årsredovisningen.

Nya och ändrade redovisningsprinciper 2014

Nya eller reviderade IFRS samt tolkningsuttalanden från IFRIC har ej haft någon väsentlig effekt på koncernens eller moderbolagets finansiella ställning, resultat eller upplysningar.

EKONOMISK INFORMATION

Delårsrapport kvartal 3 2014                                                   2014-11-14 klockan 08:30 (CET)

Bokslutskommuniké 2014                                                       2015-02-13 klockan 08:30 (CET)

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen står inför. Informationen är sådan som CTT Systems AB (publ.) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 aug 2014 klockan 08:30 (CET).

Nyköping 14 aug 2014
 
Styrelsen

CTT Systems AB (publ.)