TREDJE KVARTALET 2014

· Nettoomsättningen ökade med 55 % till 51,0 MSEK (32,9) – i jämförbara valutor var ökningen 47 %
· Rörelseresultat (EBIT) ökade till 12,2 MSEK (2,7)
· Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 23,9 % (8,2 %).
· Resultat efter skatt uppgick till 8,6 MSEK (2,1)
· Resultat per aktie uppgick till 0,76 SEK (0,19)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten 5,5 MSEK (-4,9)

DELÅRET JANUARI – SEPTEMBER 2014

· Nettoomsättningen ökade med 25 % till 140,3 MSEK (111,8) – i jämförbara valutor var ökningen 22 %
· Rörelseresultat (EBIT) justerat för jämförelsestörande poster i Q1 2014 (hänförligt till engångsposter i dotterbolaget Catron) uppgick till 18,7 MSEK (7,0)
· Rörelsemarginalen justerat för de jämförelsestörande posterna i Q1 2014 uppgick till 13,3 % (6,3 %)
· Resultat per aktie justerat för de jämförelsestörande posterna i Q1 2014 uppgick till 1,08 SEK (0,39)
· Rörelseresultatet (EBIT) minskade till -4,7 MSEK (7,0) vilket motsvarar en rörelsemarginal på -3,4 % (6,3 %).
· Resultat efter skatt uppgick till -5,9 MSEK (4,4)
· Resultat per aktie uppgick till -0,52 SEK (0,39)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten 9,1 MSEK (-9,9)

SAMMANFATTNING ÖVRIGA VÄSENTLIGA HÄNDELSER

· CTT har i september 2014 ingått ett strategiskt marknadssamarbete med B/E Aerospace
· CTT genomförde i oktober 2014 en riktad nyemission om 30,3 MSEK till B/E Aerospace
· CTT avger i denna rapport en prognos för fjärde kvartalet 2014 avseende nettoomsättning och EBIT-marginal

VD-kommentar

”Tredje kvartalet är vårt hittills bästa med 51 MSEK i nettoomsättning och ett rörelseresultat på 12,2 MSEK. Försäljningstillväxten uppgick till hela 55 % jämfört med samma period föregående år och 14,3 % jämfört med föregående kvartal. Tillväxten har skett i kärnverksamheten och beror på en ökad efterfrågan i 787-programmet. Även rörelsemarginalen nådde en rekordnivå om 23,9 % (8,0 %)! Marginalförbättringen beror dels på att en större andel av försäljningen utgörs av initiala reservdelar (så kallad IP) till B787 programmet med en hög bruttomarginal, dels på att en starkare US-dollar stärker EBIT-marginalen eftersom CTT har huvuddelen av intäkterna i US-dollar och en stor del av kostnaderna i SEK, och dels på att försäljningstillväxten överstiger ökningen av de fasta kostnaderna (läs: skalfördelarna får en positiv hävstångseffekt på resultat och EBIT-marginal).

CTTs verksamhet är i stor utsträckning kopplat till 787 programmet. Hittills i år svarar OEM-serieleveranserna och IP för cirka 2/3 av nettoomsättningen. Serieleveranser till 787 (Dreamliner) kommer utgöra basen i CTTs verksamhet under kommande år. Med den planerade produktionstakten om cirka tio Dreamliner-flygplan per månad förväntas serieleveranserna till 787-programmet ligga på ungefär nuvarande nivå fram till slutet på 2015 då den månatliga produktionstakten planeras höjas till 12 flygplan.

IP-omsättningen har under 2014 ökat kraftigt. CTT räknar inte med att denna nivå är uthållig även om IP under många år framöver bedöms utgöra en signifikant del av omsättningen. Variationerna från kvartal till kvartal kommer vara stora eftersom IP är beroende av lagerhanteringen hos flygbolagen och ett bulkinköpsbeteende hos distributören samt att den underliggande IP-efterfrågan hos flygbolagen inte är jämnt fördelad över 787-leveranserna utan styrs av hur många flygbolag som tar sin första 787-leverans och/eller hur många flygbolag som når över ett visst antal i sin flotta som kräver ytterligare inköp. Jag kan konstatera att cirka 3/5 av de flygbolag som hittills lagt order har fått första leveransen och kan notera att ungefär 2/10 av orderstocken har levererats.

Den mycket lönsamma eftermarknaden utgör ca: 1/10 av vår omsättning och den växer snabbt med 787-leveranserna. Med tiden borgar det för signifikanta och stadigt växande intäkter. I år har Boeing levererat 86 Dreamliner-flygplan (och man indikerar 120 leveranser för året). Totalt har 204 Dreamliners levererats till cirka 30 operatörer. Men nuvarande produktionstakt kommer 300-nivån att passeras i slutet på sommaren 2015. Det innebär att underlaget för eftermarknaden utvecklas i en mycket raskt takt.

För att kunna öka omsättningen snabbare måste CTT lyckas med A350 försäljningen och direktförsäljningen mot flygbolagen. Det är mot den bakgrunden som CTT har ingått marknadssamarbetet med B/E Aerospace. CTT får härigenom omedelbar tillgång till ett av flygbranschens mest globalt heltäckande, erkända och framgångsrika säljteam med frekventa direktkontakter med flygbolagens högsta ledning och beslutsfattare. B/E Aerospace är som en av de ledande och heltäckande leverantörerna av kabininteriör en naturlig motpart när flygbolagen ska göra en uppgradering av kabinen. Vårt Zonal Drying™ system kommer kunna marknadsföras till rätt personer och i rätt tid som en delkomponent i de planerade uppgraderingsprojekten med modernare och lättare inredning, såsom lättviktsstolar eller galleys. Härutöver räknar jag med att B/E ska öppna upp marknaden och öka försäljningen av Cair systemet. B/E har genom sin starka marknadsposition inom kabininteriör till premium klasserna, som Super First och Super Business Class regelbunden access till de viktigaste fullserviceoperatörerna av B777, A380 och A330. Flygbolag som har eller har beslutat att installera Cair i befintliga långdistansflygplan kommer med stor sannolikhet att utrusta nya flygplan såsom A350. Enbart kännedomen om våra produkter hos flygbolagens högsta ledningar ökar försäljningschanserna av system till A350 flygplanet.

CTT gör ett rekordkvartal tack vare det framgångsrika B787 programmet. Jag ser det tredje kvartalet som en bekräftelse på att 787-affären är en kommersiell framgång. Fjärde kvartalet ser också ut att kunna bli bra (se prognos) och jag räknar med att vi kommer att ha en fortsatt hög försäljning av 787-IP under resten av 2014, men mycket tyder på viss avmattning under början av 2015 på grund av den ovanligt stora försäljningen under 2014. Serieleveranserna bedöms ligga kvar på ungefär nuvarande nivå.

Jag vill understryka att vårt fulla fokus nu inriktas mot att öka övrig försäljning. Det skall vi göra genom att bearbeta flygbolagen tillsammans med B/E som är en optimal marknadspartner för CTT. Samarbetet gör det möjligt för oss att växa snabbt med god lönsamhet och öka vår installerade bas. Jag är mer övertygad än någonsin att detta även på sikt skall medföra ökat aktieägarvärde.

Torbjörn Johansson, VD
 

TREDJE KVARTALETS VÄSENTLIGA HÄNDELSER

Den 10:e juli meddelade CTT Systems AB att man blivit vald av det ryska bolaget JSC PDC Teploobmennik att leverera cockpit befuktare till Irkut`s MC-21 flygplansfamilj. JSC PDC Teploobmennik, baserade i Nizhny Novgorod Ryssland, är systemleverantör av så kallat Integrated Air Management på MC-21 flygplanet. CTTs cockpit befuktare kommer att vara standardutrustning och installeras direkt i fabrik på samtliga MC-21 flygplan.

I slutet av augusti fick CTT en beställning på Zonal Drying™ systemet till 13 B737-800 flygplan från en kund som vill förbli anonym. Systemen skall börja levereras under slutet av år 2014.

Den 12:e september meddelade CTT att man ingått ett exklusivt marknadssamarbetsavtal med B/E Aerospace Inc., en ledande tillverkare och leverantör av flygplanskabininteriör till kommersiella flygplan och business jets. CTTs styrelse föreslog dessutom att en extra bolagsstämma skall besluta om en riktad nyemission till B/E.

Enligt villkoren i marknadssamarbetsavtalet ska B/E marknadsföra CTTs Zonal Drying™ och Cair™ produkter främst mot flygbolag, Business Jet och VIP flygplan. CTTs skall fortsättningsvis ansvara för alla kontrakt och betala B/E genom en royalty på gjorda affärer. CTTs affärer med Airbus och Boeing omfattas inte av detta samarbete och CTT betalar ingen royalty till B/E på eftermarknadsförsäljningen.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER DET TREDJE KVARTALETS UTGÅNG

På den extra bolagsstämman den 8:e oktober beslutades i enlighet med styrelsens förslag om en riktad nyemission av 1 138 005 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet om 1 138 005 kronor. Rätt att teckna de nya aktierna tillkom, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, B/E AEROSPACE Inc. Emissionskursen fastställdes till 26,63 kronor per aktie, vilket innebar att CTT tillfördes en emissionslikvid om cirka 30,3 MSEK. Efter den genomförda nyemissionen äger B/E cirka nio procent av aktierna i CTT.

Stämman beslutade också i enlighet med förslaget från bolagets två största aktieägare att välja Nicolas Pinel, Corporate Vice-President, Account Management & Field Service på B/E AEROSPACE, till ny styrelseledamot för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Styrelsen fick därmed följande sammansättning: Tomas Torlöf (tillika styrelsens ordförande), Johan Lundsgård, Henrik Ossborn, Annika Dalsvall, Mats Lundin och Nicolas Pinel.

Den 16:e oktober avgick Johan Lundsgård på egen begäran ur CTT styrelse sedan Volito sålt hela sitt innehav i CTT. Samtidigt beslutade styrelsen i samråd med större ägare att adjungera Göran Bronner i styrelsen fram till årsstämman 2015.

Den 31:a oktober fick CTT en beställning på fyra Zonal Drying™ System från Air Lease Corporation. Systemen kommer att installeras under Boeings produktion i Transavia’s nya B737NG-800 flygplan. Systemen kommer att levereras under första halvåret 2015.

KONCERNENS OMSÄTTNING

Koncernens nettoomsättning ökade under det tredje kvartalet med 55 % till 51,0 MSEK (32,9). Ökningen hänförs huvudsakligen till kärnverksamheten i moderbolaget med ökade leveranser till flygindustrin (se utförligare kommentarer under moderbolages omsättning). Externa affärer utvecklas väl på Bribo men den primära verksamheten är nu i allt väsentligt CTT. Catron har minskat sin omsättning jämfört med samma period 2013.

Jämförelser bakåt bör beakta att koncernförhållandena ändrats radikalt. Detta eftersom koncernen blir alltmer en spegling av kärnverksamheten som en följd av ett nedskalat Catron och i takt med en växande kärnaffär (vilket skiljer sig vid jämförelser mot tidigare kvartal under 2013 eller ännu tidigare då koncernen var mer diversifierad när moderbolagets andel av omsättningen var lägre och Catron bedrev en mer omfattande verksamhet).

KONCERNENS RESULTAT

Rörelseresultatet under det tredje kvartalet blev det högsta hittills. Koncernens rörelseresultat (EBIT) var 12,2 MSEK (2,7), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 23,9% (8,0 %). Det är kärnverksamheten i moderbolaget som står för ökningen. Framförallt är det en osedvanligt gynnsam produktmix i kärnverksamheten/moderbolaget, en starkare dollar och ökad volym som påverkat positivt. Resultatet efter skatt blev 8,6 MSEK (2,1).
 

PROGNOS FÖR FJÄRDE KVARTALET

Koncernens nettoomsättning bedöms i fjärde kvartalet överstiga tredje kvartalets rekordnettoomsättning om 51,0 MSEK. EBIT-marginalen bedöms inte kunna nå tredje kvartalets rekordnivå (23,9 %) men förväntas bli högre än den justerade nivån för perioden januari-september 2014 (13,3 %).

KONCERNENS KASSAFLÖDE OCH FINANSIELLA STÄLLNING

Kassaflödet från den löpande verksamheten var för rapportperioden 5,5 MSEK (-4,9). Förbättringen är framförallt hänförligt till ett högre rörelseresultat, främst i moderbolaget. Kassaflödeseffekten av det förbättrade resultatet släpar efter tillföljd av ökade kundfordringar som beror på att en hög andel av moderbolagets omsättning i Q3 ligger sent i kvartalet (förfaller till betalning i Q4). Därtill har lageruppbyggnad för ökade volymer i Q4 påverkat kassaflödet negativt.

Koncernens orderbok uppgick per den 1 nov 2014 till 149 MSEK (114) beräknad på en USD kurs på 7,30.

Koncernens disponibla likvida medel inklusive säkerställda lån var på balansdagen 14,8 MSEK (1,6) och en säkerställd bankfinansiering finns om sammanlagt 92,0 MSEK (86,9). På balansdagen var denna kredit utnyttjad med 80,3 MSEK (85,5).

Långfristiga räntebärande låneskulder uppgick till 42,0MSEK (46,9).

Kortfristiga räntebärande låneskulder uppgick till 38,3 MSEK (38,6).

Soliditeten per den 30 sep 2014 uppgick till 30 % (33 %) och eget kapital till 58,7 MSEK (65,7). Per den 30 sep 2014 fanns inga utestående valutaterminer.

Styrelsen bedömer att den finansiella situationen som god. Notera att den riktade nyemissionen om 30,3 MSEK till B/E genomfördes efter kvartalets utgång och därför inte syns i siffermaterialet.

PERSONAL

Det genomsnittliga antalet sysselsatta personer var under rapportperioden (jul-sep) 83 (82).

INVESTERINGAR

Investeringar har under rapportperioden (jul-sep) gjorts med 0,7 MSEK (13,8) vilket består i aktiverade utvecklingskostnader i moderbolaget samt produktionsutrustning och anpassningar av produktionsytor i bolagen.

MODERBOLAGETS OMSÄTTNING

Moderbolagets nettoomsättning i tredje kvartalet uppgick till 47,9 MSEK vilket är en ökning med 103 % jämfört med samma kvartal 2013 (23,6 MSEK) och en ökning med 17 % från kvartal till kvartal (41 MSEK).

Försäljningsökningen beror på ökade serieleveranser direkt till Boeing men framförallt på en kraftigt ökad försäljning av initiala reservdelar (IP) till B787 programmet, som förklaras av ovanligt stor efterfrågan från flygbolag som tar leverans av sitt första 787-flygplan eller till viss del av att några 787-flottan hos några flygbolag nått sådan storlek att fler initiala reservdelar krävs. Sammantaget innebär det en ökad IP-efterfrågan under kvartalet och under 2014. Eftermarknadsförsäljningen har varit stark under hela 2014 men utgör fortfarande en liten del av den totala försäljningen. Retrofit försäljningen till flygbolag och försäljning till VIP-flygplan var något lägre än samma period 2013.

MODERBOLAGETS RESULTAT

Moderbolaget uppnådde i tredje kvartalet det högsta rörelseresultat (EBIT) hittills på 11,2 MSEK (0,0). Rörelsemarginalen ökade till 23,9 % vilket främst är en effekt av en hög försäljningsandel av högmarginalrodukterna i segmentet initiala reservdelar (så kallad IP) till B787 programmet, en starkare dollar och skalfördelar till följd av ökade volymer. I enlighet med vad som beskrivits tidigare är lönsamhet och vinst väldigt beroende av produktmixen. Nedan visas utvecklingen sedan Q1 2013 med EBIT marginalen inlagd för genomsnittskvartalet de föregående fyra kvartalen (rullande fyra kvartal).

MODERBOLAGETS KASSAFLÖDE OCH FINANSIELLA STÄLLNING 

Kassaflödet från den löpande verksamheten var för perioden 6,3 MSEK (-1,6). Förbättringen är framförallt hänförligt till ett högre rörelseresultat. Kassaflödeseffekten av det förbättrade resultatet släpar efter tillföljd av ökade kundfordringar som beror på att en hög andel av moderbolagets omsättning i Q3 ligger sent i kvartalet (förfaller till betalning i Q4). Därtill har lageruppbyggnad för ökade volymer i Q4 påverkat kassaflödet negativt.

Moderbolagets disponibla likvida medel inklusive säkerställda lån var på balansdagen 11,6 MSEK (1,2).

Moderbolaget har en säkerställd bankfinansiering om sammanlagt 68,7 MSEK (57,3). På balansdagen var denna kredit utnyttjad med 60,2 MSEK (56,2).

Notera att den riktade nyemissionen om 30,3 MSEK till B/E genomfördes efter kvartalets utgång och därför inte syns i siffermaterialet.

Investeringarna under rapportperioden (jul-sep) uppgår till 0,7 MSEK (10,8). Genomsnittliga antalet anställda under perioden har varit 55 (50).

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Riskerna i koncernens verksamhet kan generellt delas in i operationella risker relaterade till affärsverksamheten och finansiella risker relaterade till finansverksamheten. Ingen avgörande förändring av väsentliga risker eller osäkerhetsfaktorer har skett under perioden. En detaljerad redovisning av CTTs risker, osäkerhetsfaktorer samt hantering av de samma återfinns i bolagets årsredovisning per 2013-12-31.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Under perioden (jul-sep) har följande transaktioner med närstående genomförts:

– Catron Design AB (Bertil Söderberg) 0,2 MSEK som ersättning för hyra av lokaler. I den mån transaktioner och överenskommelser om tjänster med närstående träffas, sker dessa alltid på marknadsmässiga villkor.

REDOVISNIINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Denna rapport har, för koncernen, upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR2 Redovisning för juridisk person. Redovisningsprinciperna som tillämpats för koncernen och moderbolaget överensstämmer, om ej annat anges nedan, med de redovisningsprinciper som användes vid upprättandet av den senaste årsredovisningen. Uppställningsformen för rapport över kassaflöden har för 2014 ändrats till den så kallade indirekta metoden.
 
Nya och ändrade redovisningsprinciper 2014

Nya eller reviderade IFRS samt tolkningsuttalanden från IFRIC har ej haft någon väsentlig effekt på koncernens eller moderbolagets finansiella ställning, resultat eller upplysningar.

Ekonomisk information

Bokslutskommuniké 2014                                                        2015-02-13 klockan 08:30 (CET)

Delårsrapport kvartal 1 2015                                                    2015-05-13 klockan 16:00 (CET) 

Årsstämma                                                                               2015-05-13 klockan 17:00 (CET) 

Delårsrapport kvartal 2 2015                                                    2015-08-13 klockan 08:30 (CET) 

Delårsrapport kvartal 3 2015                                                    2015-11-13 klockan 08:30 (CET)

Denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen står inför. Informationen är sådan som CTT Systems AB (publ.) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 nov 2014 klockan 08:30 (CET).

Nyköping 13 nov 2014
 

Styrelsen

CTT Systems AB (publ.)

GRANSKNINGRAPPORT

Till styrelsen i CTT Systems AB (publ.) med organisationsnummer 556430-7741

Inledning

Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för CTT Systems AB (publ.) för perioden 1 januari till den 30 september 2013. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Slutsats

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten, inte i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.

Nyköping den 13 november 2014

Joakim Söderin

Auktoriserad revisor