Rapportperioden april – juni 2013

· Nettoomsättningen uppgick till MSEK 46,5 (36,7)
· Rörelseresultat/EBIT MSEK 3,2 (3,3)
· Resultat efter skatt uppgick till MSEK 1,8 (1,7)
· Resultat per aktie uppgick till SEK 0,16 (0,15)
· Kassaflöde från den löpande verksamheten MSEK 1,9 (-7,9)

Delåret januari – juni 2013

· Nettoomsättningen uppgick till MSEK 78,9 (73,6)
· Rörelseresultat/EBIT MSEK 4,3 (7,8)
· Resultat efter skatt uppgick till MSEK 2,3 (5,3)
· Resultat per aktie uppgick till SEK 0,20 (0,46)
· Kassaflöde från den löpande verksamheten MSEK -5,3 (11,5)

· B787 flygplanet åter i trafik
· Airbus A350XWBs första flygning genomförd
· SR Technic beställer Cair till ett B767VIP flygplan

RAPPORTPERIODENS VÄSENTLIGA HÄNDELSER

Den 19:e april godkände den amerikanska luftfartsmyndigheten Boeings lösning av batteriproblemet i B787 flygplanet. Under juni månad godkände Boeing de modifieringar som CTT har gjort på befuktarna och Zonal Drying systemet till B787 flygplanet.  

I början av juni beställde Schweiziska SR Technics Cair™ systemet för att uppgradera ett B767VIP flygplan. Systemet skall levereras under hösten 2013. SR Technics är ett välrenommerat företag inom underhåll av flygplan. På senare år har de även börjat göra modifieringar på VIP flygplan.

Den 14:e juni passerade Airbus en stor milstolpe i A350XWB programmet när flygplanet för första gången lyfte från flygplatsen Blagnac i Toulouse. Flygningen varade i drygt 4 timmar och startade ett utprovningsprogram som involverar 5 st provflygplan, som tillsammans beräknas flyga cirka 2500 timmar innan flygplanet certifieras under andra halvan av år 2014.

I slutet av juni levererade CTT det mjukvarustyrda kontrollsystemet till de två första B747-8VIP flygplanen. I och med detta har CTT nu levererat kompletta Cair system till dessa två flygplan. Under resterande del av 2013 kommer CTT att leverera kompletta system till samtliga sex beställda B747-8VIP flygplan.

I mitten av maj fick Catron en beställning från försvarets materialverk på utvecklingen av ett nytt kommunikations system för klargörande av flygplan till det svenska flygvapnet. Leverans av prototypsystemen skall vara slutförd under 2013 och utveckling för slutlig serieleveransutförande beräknas var klar i början på 2014. Beställningen innehåller också två olika optioner på att därefter leverera seriesystem.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

Inga väsentliga händelser finns att rapportera.

PERSONAL                                                                                              

Det genomsnittliga antalet sysselsatta personer var under rapportperioden (apr-jun) 82 (72).

INVESTERINGAR

Investeringar har under rapportperioden (apr-jun) gjorts med MSEK 1,8 (1,3) i immateriella tillgångar vilket i huvudsak består i aktiverade utvecklingskostnader i moderbolaget. Investeringar i framförallt produktions-utrustning i bolagen och i anpassning av produktionsytor hos moderbolaget har gjorts med MSEK 0,6 (9,1).

FRAMTIDSUTSIKTER

Boeings leveranser av B787 flygplan har under sommaren normaliserats och produktionstaken fortgår enligt plan. För CTTs del har leveranserna av Zonal Drying system varit något lägre under Q2 jämfört med Q1. Detta beror på att Boeing inte tog leverans av fler system i det gamla utförandet än vad som var absolut nödvändigt. Under resten av året kommer leveranserna av system till B787 att återigen öka, för att mot slutet av 2013 nå en takt av 10 st system per månad.

De förbättringar på CTTs system som har införts i serieproduktionen skall succesivt införas på systemen hos flygbolagen. Detta garantiarbete kommer att innebära en viss finansiell belastning för CTT under det kommande året.

Leveranserna av Zonal Drying system till flygbolagen ökade som planerat under rapportperioden. Orderingången är fortsatt svag men ett par intressanta prospekt, easyJet inkluderat, utvecklar sig positivt vilket bör innebära en förbättrad orderingång under slutet av 2013 och 2014.

När CTT under sommaren levererade kontrollsystemet till de två första B747-8VIP flygplanen passerades en stor milstolpe för utvecklingsavdelningen. CTT färdigställde inte bara det mest komplexa systemet i CTTs historia, 8 befuktare och 4 Zonal Dryers. Tillsammans med Nord-Micro levererades också ett modernt mjukvarustyrt kontrollsystem som kommer att kunna användas på andra VIP flygplanstyper. Detta kontrollsystem förenklar den elektriska installationen i flygplanet och förbättrar felsökningsmöjligheterna. Med detta kontrollsystem befäster CTT sin dominans inom VIP flygplan.

CTT är i slutfasen av kvalificeringen av befuktnings och Zonal Drying systemen till Airbus A350XWB flygplan. CTTs system är godkända för flygning och installeras för närvarande i provflygplan två, som enligt Airbus plan kommer att börja provflygas efter nyår. Under hösten kommer CTT att även leverera ett komplett system till flygplan nummer fem, som enligt Airbus kommer att flyga i mars/april 2014. I dagsläget har CTT inte några ytterligare beställningar på A350XWB-system. Marknadsföringen av kabinbefuktning kommer att intensifieras under hösten.  

Catron har under sommaren slutlevererat Intercom systemen till SAAB. Utvecklingsarbetet rörande kommunikationssystemet till svenska flygvapnet fortgår enligt plan. Catron fortsätter att marknadsföra sig internationellt för att ytterligare bredda kundbasen.

Bribo har under årets första sex månader fortsatt att utvecklas väl. CTT räknar med att Bribos omsättning kommer att öka ytterligare under de närmsta åren. Dels på grund av CTTs expansion, men Bribo har även goda möjligheter att öka omsättningen från externa kunder.

KONCERNENS RESULTAT OCH FINANSIELLA STÄLLNING

För rapportperioden (apr-jun) var nettoomsättningen MSEK 46,5 (36,7).

och resultat efter skatt MSEK 1,8 (1,7).
Kassaflödet från den löpande verksamheten var för rapportperioden MSEK 1,9 (-7,9).

Koncernens orderbok uppgick per den 1 aug 2013 till MSEK 139 (158) beräknad på en USD kurs på 6.60.

Koncernens disponibla likvida medel inklusive säkerställda lån var på balansdagen MSEK 11,9 (10,0) och en säkerställd bankfinansiering finns om sammanlagt MSEK 73,7 (63,2). På balansdagen var denna kredit utnyttjad med MSEK 66,8 (54,0).

Långfristiga räntebärande låneskulder uppgick till MSEK 37,2 (35,8).

Kortfristiga räntebärande låneskulder uppgick till MSEK 29,6 (18,2).

Soliditeten per den 30 juni 2013 uppgick till 35 % (38 %) och eget kapital till MSEK 68,5 (68,8).
Per den 30 juni 2013 fanns inga utestående valutaterminer. Styrelsen bedömer koncernens finansiella situation som tillfredställande.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Riskerna i koncernens verksamhet kan generellt delas in i operationella risker relaterade till affärsverksamheten och finansiella risker relaterade till finansverksamheten. Ingen avgörande förändring av väsentliga risker eller osäkerhetsfaktorer har skett under perioden. En detaljerad redovisning av CTTs risker, osäkerhetsfaktorer samt hantering av de samma återfinns i bolagets årsredovisning per 2012-12-31.

MODERBOLAGETS RESULTAT OCH FINANSIELLA STÄLLNING

För rapportperioden (apr-jun) var nettoomsättningen MSEK 33,4 (24,6)
och resultat efter skatt MSEK 1,2 (0,2).
Kassaflödet från den löpande verksamheten var för rapportperioden (apr-jun) MSEK 3,5 (-4,9).

Moderbolagets disponibla likvida medel inklusive säkerställda lån var på balansdagen MSEK 6,5 (8,1).

Moderbolaget har en säkerställd bankfinansiering om sammanlagt MSEK 43,8 (44,5). På balansdagen var denna kredit utnyttjad med MSEK 39,9 (40,0).

Investeringarna under rapportperioden (apr-jun) uppgår till MSEK 2,1 (3,3). Genomsnittliga antalet anställda under rapportperioden har varit 50 (46).

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Under rapportperioden (apr-jun) har följande transaktioner med närstående genomförts:

– Catron Design AB (Bertil Söderberg) MSEK 0.2 för hyra av lokaler. I den mån transaktioner och överenskommelser om tjänster med närstående träffas, sker dessa alltid på marknadsmässiga villkor.

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Denna rapport har, för koncernen, upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga regler i Årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagens
9 kapitel, Delårsrapport. Redovisningsprinciperna som tillämpats för koncernen och moderbolaget överensstämmer, om ej annat anges nedan, med de redovisningsprinciper som användes vid upprättandet av den senaste årsredovisningen.

Nya och ändrade redovisningsprinciper 2013

Nya eller reviderade IFRS samt tolkningsuttalanden från IFRIC har ej haft någon väsentlig effekt på koncernens eller moderbolagets finansiella ställning, resultat eller upplysningar.

EKONOMISK INFORMATION

Delårsrapport kvartal 3 2013                                                   2013-11-15 klockan 08:30 (CET)

Bokslutskommuniké 2013                                                       2014-02-14 klockan 08:30 (CET)

Denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen står inför. Informationen är sådan som CTT Systems AB (publ.) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 aug 2013 klockan 08:30 (CET).